Warsztaty filozoficzne

Kurs online: Poznawanie siebie (I edycja)

Dzieci i ich rodziców/opiekunów zapraszamy do udziału w I edycji kursu! Zajęcia pilotażowe odbędą się 29 kwietnia o godz. 17.15. Więcej szczegółów poniżej.

W tym momen­cie zapra­sza­my na cykl warsz­ta­tów „Pozna­wa­nie sie­bie” dla dzie­ci w wie­ku 10–15 lat (4–8 kla­sa szko­ły podstawowej). 

Skła­da się on z 5 zajęć:

  • Toż­sa­mość – skąd wiem, że ja to ja?
  • Świat emo­cji
  • Wola, wol­ność, odpowiedzialność
  • Gdzie jest mój umysł?
  • Czy decy­du­je­my, kim jesteśmy?

Ter­min pierw­szych zajęć pilo­ta­żo­wych: 29 kwiet­nia 2021 r., godz. 17.15

Cyklicz­ność: raz w tygodniu

Plat­for­ma: Zoom

Pro­wa­dzą­ca: Doro­ta Monkiewicz-Cybulska

Ilość miejsc: 15

Mini­mal­na ilość osób, by się odby­ły warsz­ta­ty: 6

Koszt kur­su: 83 zł (16,60 zł za zajęcia)

Kurs moż­na wyku­pić już teraz (klik­nij > tutaj) lub zapi­sać się na bez­płat­ne zaję­cia pilo­ta­żo­we (for­mu­larz poniżej).

Zapisy na zajęcia pilotażowe w poniższym formularzu:

Udział w kursie można wykupić już teraz > tutaj.

Najnowszy numer można nabyć od 1 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy