Filozofia dla dzieci Filozofia w szkole Warsztaty filozoficzne

Kurs online: Poznawanie świata (I edycja)

Dzieci i ich rodziców/opiekunów zapraszamy do udziału w I edycji kursu! Zajęcia pilotażowe odbędą się 10 grudnia o godz. 17.30. Więcej szczegółów poniżej.

W tym momen­cie zapra­sza­my na cykl warsz­ta­tów „Pozna­wa­nie świa­ta” dla dzie­ci w wie­ku 10–15 lat (4–8 kla­sa szko­ły podstawowej). 

Skła­da się on z 6 zajęć: 

  1. Zdzi­wie­nie świa­tem sta­wia­my pyta­nie dla­cze­go? (bez­płat­ne zaję­cia pilo­ta­żo­we, zob. niżej)
  2. Poroz­ma­wiaj­my o zmysłach
  3. Myśli­my logicz­nie, czy­li jak?
  4. Czy rzą­dzi nami przypadek?
  5. Żyje­my i dzia­ła­my w czasie
  6. Skąd te zmiany?

Ter­min zajęć pilo­ta­żo­wych: 10 grud­nia 2020 r., godz. 17.30

Cyklicz­ność: raz w tygodniu

Plat­for­ma: Zoom

Pro­wa­dzą­ca: Doro­ta Monkiewicz-Cybulska

Ilość miejsc: 15

Mini­mal­na ilość osób, by się odby­ły warsz­ta­ty: 6

Koszt kur­su: 74 zł (14,80 zł za zaję­cia) – dobra pro­mo­cja na dobry począ­tek + pierw­sze pilo­ta­żo­we zaję­cia gra­tis! Jest moż­li­wość rezy­gna­cji po pierw­szych zajęciach. 

Kurs moż­na wyku­pić już teraz (klik­nij > tutaj) lub zapi­sać się na bez­płat­ne zaję­cia pilo­ta­żo­we (for­mu­larz poniżej).

Zapisy na zajęcia pilotażowe w poniższym formularzu:

Udział w kursie można wykupić już teraz > tutaj.

Najnowszy numer można nabyć od 1 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy