Warsztaty filozoficzne

Kurs online „Poznawanie świata” – już za nami [relacja]

Za nami I blok warsztatów filozoficznych dla dzieci i młodzieży pt. „Poznawanie świata”, które poprowadziła w formie zdalnej Dorota Monkiewicz-Cybulska. 

Cykl obej­mo­wał 6 tema­tów reali­zo­wa­nych za pomo­cą plat­for­my Zoom od 11 mar­ca do 22 kwiet­nia: 1. Zdzi­wie­nie świa­tem – sta­wia­my pyta­nie dla­cze­go?, 2. Poroz­ma­wiaj­my o zmy­słach, 3. Myśli­my logicz­nie, czy­li jak?, 4. Czy rzą­dzi nami przy­pa­dek?, 5. Żyje­my i dzia­ła­my w cza­sie, 6. Skąd te zmia­ny? Uczest­ni­ka­mi były dzie­ci w wie­ku 10–12 lat.

Pierw­sze zaję­cia poświę­ci­li­śmy samym pyta­niom filo­zo­ficz­nym i szyb­ko się oka­za­ło, że ist­nie­je ich nie­zli­czo­na ilość, a dodat­ko­wo każ­dy z uczest­ni­ków ma ich swój wła­sny zestaw. Przy oka­zji wyra­zi­li­śmy uzna­nie dla tej ludz­kiej cechy, jaką jest cie­ka­wość – będą­cą spraw­czy­nią ludz­kie­go postę­pu i korze­niem samej filozofii.

W atmos­fe­rze docie­kli­wo­ści gru­pa szyb­ko się roz­krę­ci­ła i mogli­śmy przejść do roz­wa­żań o tym, co ist­nie­je napraw­dę, a co jedy­nie poprzez złu­dze­nia zmy­sło­we wyda­je nam się ist­nie­ją­ce. Zasta­na­wia­li­śmy się, czy to moż­li­we, że wszy­scy tak samo widzą np. kolor czer­wo­ny. Może być bowiem tak – jak zasta­na­wiał się jeden z uczest­ni­ków – że nada­je­my wspól­ną nazwę cze­muś, co każ­dy z nas indy­wi­du­al­nie postrze­ga tro­chę ina­czej, choć­by dla­te­go, że każ­dy ma ina­czej zbu­do­wa­ną soczew­kę oka.

Weszli­śmy też w labi­ryn­ty logi­ki, z któ­rych mogło nas wypro­wa­dzić tyl­ko popraw­ne wnio­sko­wa­nie. Przy oka­zji spraw­dzi­li­śmy, któ­re sfe­ry ludz­kie­go życia wymy­ka­ją się pra­wom logi­ki i dlaczego.

Przy­pad­ko­wość i koniecz­ność były przez naszą wspól­no­tę docie­ka­ją­cą kolej­nym tema­tem do roz­pa­trze­nia. Poprzez wspól­ne two­rze­nie histo­rii obser­wo­wa­li­śmy, jak odle­głe przy­czy­ny wywo­łu­ją sku­tek, któ­ry z nawy­ku inter­pre­to­wa­ny jest jako zwy­kły pech lub fart.

Na zaję­ciach o zja­wi­sku cza­su dość szyb­ko zaczę­li­śmy radzić sobie z para­dok­sa­mi zwią­za­ny­mi z podró­żo­wa­niem w cza­sie. Prze­pro­wa­dzi­li­śmy wspól­nie eks­pe­ry­men­ty myślo­we, wędru­jąc po osi cza­su w przód i w tył.

Nasze ostat­nie zaję­cia z cyklu „Pozna­wa­nie świa­ta” doty­czy­ły prze­mi­jal­no­ści. Wśród uczest­ni­ków wywią­za­ła się żywa dys­ku­sja na temat rozu­mie­nia nasze­go ludz­kie­go końca.

Bar­dzo budu­ją­cy akcent ze stro­ny uczest­ni­ków wybrzmiał w odpo­wie­dzi na pyta­nie „Czy coś może trwać bez koń­ca?”. Poja­wi­ły się gło­sy, że bez koń­ca mogły­by trwać warsz­ta­ty z filo­zo­fii. Cóż, w świe­cie filo­zo­fii wie­le jest moż­li­we… Zatem zapra­sza­my na kolej­ny cykl.


Doro­ta Mon­kie­wicz-Cybul­ska – absol­went­ka filo­zo­fii teo­re­tycz­nej KUL oraz histo­rii UMCS, nauczy­ciel­ka ety­ki w Szko­le Pod­sta­wo­wej im. B. Chro­bre­go w Lubli­nie. Współ­au­tor­ka pla­no­wa­nej na wrze­sień książ­ki na temat filo­zo­fo­wa­nia z dzieć­mi „Filo­zo­fuj z dzieć­mi 2. 100 pomy­słów na docie­ka­nia filo­zo­ficz­ne” pod red. Ł. Krzy­wo­nia, na któ­rej wyda­nie zbie­ra­my fun­du­sze do 30 kwiet­nia na pro­fi­lu zrzut­ki. Zain­te­re­so­wa­nia nauko­we: dydak­ty­ka filo­zo­fii, ety­ka śro­do­wi­sko­wa i bio­ety­ka. Poza filo­zo­fią pasjo­nu­je ją taniec współ­cze­sny, któ­ry w wol­nych chwi­lach inten­syw­nie uprawia


Zaję­cia w ramach II blo­ku tema­tycz­ne­go: „Pozna­wa­nie sie­bie” roz­po­czy­na­ją się już w naj­bliż­szy czwar­tek. Tu moż­na wyku­pić w nich udział.

Najnowszy numer można nabyć od 1 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy