Warsztaty filozoficzne

Kurs online: Życie w społeczeństwie (I edycja)

Zapraszamy do udziału w I edycji warsztatów filozoficznych dla dzieci „Życie w społeczeństwie”! Pierwsze zajęcia w 6-częściowym kursie odbędą się 21 września o godz. 16.00. Więcej szczegółów poniżej.

W tym momen­cie zapra­sza­my na cykl warsz­ta­tów „Życie w spo­łe­czeń­stwie” dla dzie­ci w wie­ku 10–15 lat (4–8 kla­sa szko­ły podstawowej). 

Skła­da się on z 6 zajęć:

  1. Czło­wiek – isto­ta społeczna
  2. Co wie­my o przyjaźni?
  3. Jak może­my się porozumieć?
  4. Samot­ność z koniecz­no­ści, samot­ność z wyboru
  5. Kto jest two­im autorytetem?
  6. Czy każ­dy może zostać bohaterem?

Czło­wiek z natu­ry potrze­bu­je innych, by czuć się dobrze i roz­wi­jać. W ramach warsz­ta­tów filo­zo­ficz­nych zosta­ną pod­nie­sio­ne kwe­stie zwią­za­ne z ludz­ka potrze­bą two­rze­nia rela­cji z innymi.

Ter­min pierw­szych zajęć: 21 wrze­śnia 2021 r., godz. 16.00

Cyklicz­ność: raz w tygodniu

Plat­for­ma: Zoom

Pro­wa­dzą­ca: Doro­ta Monkiewicz-Cybulska

Ilość miejsc: 15

Mini­mal­na ilość osób, by się odby­ły warsz­ta­ty: 6

Koszt kur­su: 96 zł (16,00 zł za zajęcia)

Uwa­ga: moż­li­wość zaku­pu kur­su tyl­ko do 17 września.

Kurs moż­na wyku­pić już teraz (klik­nij > tutaj) lub zapi­sać się na pierw­sze zaję­cia bez opła­ty (for­mu­larz poni­żej; opcja dla nowych uczest­ni­ków naszych warsz­ta­tów). Jeśli zaję­cia pilo­ta­żo­we spodo­ba­ją się i zechcą Pań­stwo kon­ty­nu­ować, wyma­ga­ne będzie wyku­pie­nie całe­go kur­su, jeśli zaś nie zde­cy­du­ją się Pań­stwo na kon­ty­nu­ację – nie trze­ba będzie za pierw­sze zaję­cia regu­lo­wać należności.

Zapisy na pierwsze zajęcia bez opłaty w poniższym formularzu do dn. 17.09.2021 r.:

Udział w kursie można wykupić już teraz > tutaj.

Tagi

Najnowszy numer można nabyć od 1 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy