Aktualności LaSF Logika Wydarzenia

Latająca Szkoła „Filozofuj!”: Czego możemy nauczyć się od Sherlocka Holmesa i dr. House’a?

Czy zastanawiałeś się kiedyś w jaki sposób myśleli Sherlock Holmes oraz dr House? Dlaczego tak szybko dochodzili do rozwiązań trudnych i zawiłych problemów? Na co najbardziej zwracali uwagę? Co odróżnia ich dedukcję od myślenia większości ludzi?

Zapisz się do naszego newslettera

23 wrześ­nia 2016 r. w Gim­nazjum w Pur­dzie koło Olsz­ty­na odbędzie się Lata­ją­ca Szkoła Filo­zo­fuj! Warsz­taty pt. „Czego może­my nauczyć się od Sher­loc­ka Holmes i dr. House’a?” poprowadzi dr. Marcin Będ­kows­ki z Uni­w­er­syte­tu Warsza­wskiego. Zaję­cia będą poświę­cone zasadom myśle­nia kry­ty­cznego, które wyko­rzys­tu­ją Holmes i House do rozwiązy­wa­nia napotkanych prob­lemów. Zasady te stanow­ią kanon myśle­nia naukowego: określa­ją sposo­by sprawdza­nia hipotez naukowych oraz poprawnego wycią­ga­nia wniosków na pod­staw­ie dostar­c­zonych infor­ma­cji. Zasady te stanow­ią remedi­um na mech­a­nizmy psy­cho­log­iczne, które wypacza­ją sposób, w jaki dochodz­imy do naszych przekon­ań. Treść mery­to­rycz­na zostanie uzu­pełniona ciekawy­mi i częs­to zabawny­mi sce­na­mi z opowiadań oraz filmów.

Lata­ją­ca Szkoła Filo­zo­fuj! to cykl warsz­tatów dla uczniów i nauczy­cieli. Doty­czyć one będą zasad logi­ki — pod­staw semi­o­ty­ki log­icznej, logi­ki for­mal­nej, teorii pytań i rozu­mowań, a także teorii argu­men­tacji. Gim­nazjum w Pur­dzie jest pier­wszym przys­tankiem na drodze Lata­jącej Szkoły Filo­zo­fuj! Niedłu­go na mapie Szkoły pojaw­ią się kole­jne miejs­ca. Jeśli Two­ja szkoła chce przyłączyć się naszego pro­gra­mu, prosimy o kon­takt: redakcja@filozofuj.eu.

Prowadzący

mbedkowski-fotoDr Marcin Będ­kows­ki – Absol­went studiów filo­zoficznych i polonisty­cznych na Uni­w­er­syte­cie Warsza­wskim, dok­tor filo­zofii oraz dok­torant w Insty­tu­cie Języ­ka Pol­skiego UW. Autor pub­likacji z zakre­su filo­zofii anal­i­ty­cznej, a także idi­olek­tu i myśli Cypri­ana Nor­wi­da oraz kul­tu­ry języ­ka. Nauczy­ciel aka­demic­ki i tren­er – prowadzi zaję­cia, warsz­taty i szkole­nia z zakre­su logi­ki, poprawnoś­ci językowej i redakcji tek­stów. Czyn­ny redak­tor językowy i korek­tor. Uczest­nik licznych pro­jek­tów naukowych (m.in. „Inter­ne­towy słown­ik języ­ka Cypri­ana Nor­wi­da”, „Spójni­ki log­iczne w językach nat­u­ral­nych”, „Słown­i­ki dawne i współczesne. Inter­ne­towy prze­wod­nik eduka­cyjny”, „Lab­o­ra­to­ri­um językowe: kor­pus młodzieży początku XXI wieku”). Członek Komite­tu Nauk Filo­zoficznych PAN oraz Zespołu Ety­ki Słowa Rady Języ­ka Pol­skiego przy Prezy­di­um PAN. Twór­ca strony www.mysleniekrytyczne.pl, miłośnik gry na gitarze, fotografowa­nia, wędrówek po górach i… uczenia się nowych rzeczy.

Organizator z ramienia Filozofuj!

stas-guto-fotoStanisław Gut – Młody filo­zof z Olsz­ty­na. Intere­su­je się głównie etyką, filo­zofią religii oraz fizyką (jak na razie samouk z pomocą ze strony swo­jego taty). Poza filo­zofią uwiel­bia filmy Kieślowskiego oraz muzykę met­alową i jaz­zową (gra na sak­so­fonie). W „Filo­zo­fuj!” zaj­mu­je się redagowaniem tek­stów i dban­iem o to, by były zrozu­mi­ałe dla szer­szego grona odbior­ców.


Orga­ni­za­torzy warsz­tatów pt. „Czego może­my nauczyć się od Sher­loc­ka Holme­sa i dr. House’a?”: Fun­dac­ja Pro Liberis et Arte, Mag­a­zyn „Filo­zo­fuj!”, Fun­dac­ja Roz­wo­ju Miche­lin.

winieta_filozofuj michelin fundacja-pro-liberis


Każdy z nas sta­je w życiu przed trud­ny­mi decyz­ja­mi, zaw­iły­mi prob­le­ma­mi. Dzię­ki pier­wszym warsz­tatom Lata­jącej Szkoły Filo­zo­fuj! uczest­ni­cy będą mieli okazję dowiedzieć się czegoś pożytecznego i przy­dat­nego na całe życie.

Staś Gut, orga­ni­za­tor


 holmes-z-kodem

Najnowszy numer można nabyć od 3 stycznia w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Sklep

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy