Aktualności LaSF Logika Wydarzenia

Latająca Szkoła „Filozofuj!”: Czego możemy nauczyć się od Sherlocka Holmesa i dr. House’a?

Czy zastanawiałeś się kiedyś w jaki sposób myśleli Sherlock Holmes oraz dr House? Dlaczego tak szybko dochodzili do rozwiązań trudnych i zawiłych problemów? Na co najbardziej zwracali uwagę? Co odróżnia ich dedukcję od myślenia większości ludzi?

23 wrze­śnia 2016 r. w Gim­na­zjum w Pur­dzie koło Olsz­ty­na odbę­dzie się Lata­ją­ca Szko­ła Filo­zo­fuj! Warsz­ta­ty pt. „Cze­go może­my nauczyć się od Sher­loc­ka Hol­mes i dr. House’a?” popro­wa­dzi dr. Mar­cin Będ­kow­ski z Uni­wer­sy­te­tu War­szaw­skie­go. Zaję­cia będą poświę­co­ne zasa­dom myśle­nia kry­tycz­ne­go, któ­re wyko­rzy­stu­ją Hol­mes i House do roz­wią­zy­wa­nia napo­tka­nych pro­ble­mów. Zasa­dy te sta­no­wią kanon myśle­nia nauko­we­go: okre­śla­ją spo­so­by spraw­dza­nia hipo­tez nauko­wych oraz popraw­ne­go wycią­ga­nia wnio­sków na pod­sta­wie dostar­czo­nych infor­ma­cji. Zasa­dy te sta­no­wią reme­dium na mecha­ni­zmy psy­cho­lo­gicz­ne, któ­re wypa­cza­ją spo­sób, w jaki docho­dzi­my do naszych prze­ko­nań. Treść mery­to­rycz­na zosta­nie uzu­peł­nio­na cie­ka­wy­mi i czę­sto zabaw­ny­mi sce­na­mi z opo­wia­dań oraz filmów.

Lata­ją­ca Szko­ła Filo­zo­fuj! to cykl warsz­ta­tów dla uczniów i nauczy­cie­li. Doty­czyć one będą zasad logi­ki — pod­staw semio­ty­ki logicz­nej, logi­ki for­mal­nej, teo­rii pytań i rozu­mo­wań, a tak­że teo­rii argu­men­ta­cji. Gim­na­zjum w Pur­dzie jest pierw­szym przy­stan­kiem na dro­dze Lata­ją­cej Szko­ły Filo­zo­fuj! Nie­dłu­go na mapie Szko­ły poja­wią się kolej­ne miej­sca. Jeśli Two­ja szko­ła chce przy­łą­czyć się nasze­go pro­gra­mu, pro­si­my o kon­takt: redakcja@filozofuj.eu.

Prowadzący

mbedkowski-fotoDr Mar­cin Będ­kow­ski – Absol­went stu­diów filo­zo­ficz­nych i polo­ni­stycz­nych na Uni­wer­sy­te­cie War­szaw­skim, dok­tor filo­zo­fii oraz dok­to­rant w Insty­tu­cie Języ­ka Pol­skie­go UW. Autor publi­ka­cji z zakre­su filo­zo­fii ana­li­tycz­nej, a tak­że idio­lek­tu i myśli Cypria­na Nor­wi­da oraz kul­tu­ry języ­ka. Nauczy­ciel aka­de­mic­ki i tre­ner – pro­wa­dzi zaję­cia, warsz­ta­ty i szko­le­nia z zakre­su logi­ki, popraw­no­ści języ­ko­wej i redak­cji tek­stów. Czyn­ny redak­tor języ­ko­wy i korek­tor. Uczest­nik licz­nych pro­jek­tów nauko­wych (m.in. „Inter­ne­to­wy słow­nik języ­ka Cypria­na Nor­wi­da”, „Spój­ni­ki logicz­ne w języ­kach natu­ral­nych”, „Słow­ni­ki daw­ne i współ­cze­sne. Inter­ne­to­wy prze­wod­nik edu­ka­cyj­ny”, „Labo­ra­to­rium języ­ko­we: kor­pus mło­dzie­ży począt­ku XXI wie­ku”). Czło­nek Komi­te­tu Nauk Filo­zo­ficz­nych PAN oraz Zespo­łu Ety­ki Sło­wa Rady Języ­ka Pol­skie­go przy Pre­zy­dium PAN. Twór­ca stro­ny www.mysleniekrytyczne.pl, miło­śnik gry na gita­rze, foto­gra­fo­wa­nia, wędró­wek po górach i… ucze­nia się nowych rzeczy.

Organizator z ramienia Filozofuj!

stas-guto-fotoSta­ni­sław Gut – Mło­dy filo­zof z Olsz­ty­na. Inte­re­su­je się głów­nie ety­ką, filo­zo­fią reli­gii oraz fizy­ką (jak na razie samo­uk z pomo­cą ze stro­ny swo­je­go taty). Poza filo­zo­fią uwiel­bia fil­my Kie­ślow­skie­go oraz muzy­kę meta­lo­wą i jaz­zo­wą (gra na sak­so­fo­nie). W „Filo­zo­fuj!” zaj­mu­je się reda­go­wa­niem tek­stów i dba­niem o to, by były zro­zu­mia­łe dla szer­sze­go gro­na odbiorców.


Orga­ni­za­to­rzy warsz­ta­tów pt. „Cze­go może­my nauczyć się od Sher­loc­ka Hol­me­sa i dr. House’a?”: Fun­da­cja Pro Libe­ris et Arte, Maga­zyn „Filo­zo­fuj!”, Fun­da­cja Roz­wo­ju Michelin.

winieta_filozofuj michelin fundacja-pro-liberis


Każ­dy z nas sta­je w życiu przed trud­ny­mi decy­zja­mi, zawi­ły­mi pro­ble­ma­mi. Dzię­ki pierw­szym warsz­ta­tom Lata­ją­cej Szko­ły Filo­zo­fuj! uczest­ni­cy będą mie­li oka­zję dowie­dzieć się cze­goś poży­tecz­ne­go i przy­dat­ne­go na całe życie.

Staś Gut, organizator


 holmes-z-kodem

Najnowszy numer można nabyć od 1 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy