Konkursy Patronaty Relacje i reportaże

Laureaci i finaliści XXX Olimpiady Filozoficznej

Olga Żyminkowska z Poznania została zwyciężczynią tegorocznej, XXX edycji Olimpiady Filozoficznej. W tę sobotę 14 kwietnia odbyły się zawody centralne, po zakończeniu których poznaliśmy laureatów. Redakcja magazynu „Filozofuj!”, patrona medialnego OF, serdecznie gratuluje wszystkim jej laureatom oraz finalistom.

Zapisz się do naszego newslettera

Na dzień finału czekali zarówno uczniowie i uczen­nice zak­wal­i­fikowani do eta­pu cen­tral­nego XXX OF, jaki i ich rodz­ice oraz nauczy­ciele. Od godziny 9:00 rozpoczy­nały się egza­miny ustne, których wynik miał zade­cy­dować o wygranej w konkur­sie.

Olga Żyminkowska, laureatka I miejsca XXX edycji OF
Olga Żyminkows­ka, lau­re­at­ka I miejs­ca, fot. Kamil Radziszews­ki

Przy­pom­i­namy, że  egza­min ust­ny składał się z dwóch częś­ci. Pier­wszą część stanow­iła roz­mowa z członka­mi komisji na tem­at pra­cy eta­pu szkol­nego, drugą nato­mi­ast była anal­iza krótkiego frag­men­tu tek­stu źródłowego.

Lau­re­ata­mi XXX OF zostało 32. miłośników mądroś­ci, wśród których znalazło się 4 uczest­ników Let­niej Szkoły „Filo­zo­fuj!”: dobra rob­o­ta, Kacper, Tomek, Lena i Staszek! Na podi­um znaleźli się: Olga Żminkows­ka (I miejsce, okręg poz­nańs­ki), Alek­san­dra Bujal­s­ka (II miejsce, okręgu szczecińs­ki), Weroni­ka Paz­dan (III miejsce ex aequo, okręg dol­nośląs­ki), Kacper Łepec­ki (III miejsce ex aequo, okręg szczecińs­ki), uczest­nik 2. Let­niej Szkoły „Filo­zo­fuj!”. Grat­u­lu­je­my wszys­tkim Lau­re­atom!

Przy­pom­i­namy, że dla lau­re­atów sklasy­fikowanych na pier­wszych trzech miejs­cach nasza redakc­ja ufun­dowała roczną prenu­mer­atę „Filo­zo­fuj!”. Szczegóły poz­na­cie pod­czas uroczys­tego zakończenia OF.


Zapraszamy do udziału w 3. Letniej Szkole „Filozofuj!” nt. metafizyczny problem zła. Więcej informacji > tutaj.


Na Olimpiadzie Filo­zoficznej byli też obec­ni członkowie Zakonu Feniksa. Ten między­pokole­niowy fakul­tet olimpi­js­ki z filo­zofii, założony przez Przem­ka Sta­ro­nia, tworzą ludzie, którzy sami o sobie mówią, że jara­ją się filo­zofią jak Hog­wart w VII częś­ci Sami-Wiecie-Której‑Książki!

Warte uwa­gi jest to, że od kilku lat członkowie Zakonu Feniksa stanow­ią jed­ną z najliczniejszych grup w finale OF. W tym roku było to aż 9 osób: 7 z II LO w Sopocie, 1 z III LO w Gdańsku i 1 z XX LO w Gdańsku. Gdańs­cy zakon­ni­cy, Mieszko Lisiec­ki i Eryk Moen­ert, zdobyli tytuły lau­re­atów. Jed­nakże członka­mi Zakonu Feniksa są różne oso­by z różnych szkół w Polsce, więc łącznie było ich 15. Sukcesy te są jed­nak dla Zakonu wartoś­cią dodaną, bo jak mówi sam założy­ciel, Prze­mek Staroń, liczy się przede wszys­tkim pas­ja, przy­jaźń, życ­zli­wość i otwartość, których nie braku­je w tej grupie.

Może być to zachętą dla innych małych ośrod­ków, że angażu­jąc w uczniów swo­ją energie i pasję, moż­na osiągnąć zaskaku­jące efek­ty.

Dzię­ki uprze­j­moś­ci Zakonu Feniksa, który udostęp­nił nam swo­je fotografie, może­my spo­jrzeć na całe wydarze­nie z innej per­spek­ty­wy (samych uczest­ników).

IMG_9801
IMG_9792
IMG_9642
IMG_9468
IMG_9465
IMG_9486
IMG_9632
IMG_9491
IMG_9654
30771596_1868802556487295_1592362607_o
30771666_1868802533153964_171557312_o(1)
IMG_9657
IMG_9660
IMG_9738
IMG_9740
IMG_9748
IMG_9795
Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image...

Fot. Oli­wia Łysień

Oto pełna lista laureatów na rok szkolny 2017/2018 oraz lista finalistów XXX Olimpiady Filozoficznej (w porządku alfabetycznym).


W tym samym dniu odbyły się także elim­i­nac­je do XXVI Między­nar­o­dowej Olimpiady Filo­zoficznej (MOF). Elim­i­nac­je zwyciężyły Lena Bog­dańs­ka, uczest­nicz­ka obu edy­cji Let­niej Szkoły „Filo­zo­fuj!”, i Pauli­na Kaczyńs­ka. Dobra rob­o­ta Lena! Grat­u­lu­je­my obu zwyciężczyniom i życzymy powodzenia na kole­jnych eta­pach MOF!


Życzymy dal­szych sukcesów na drodze filo­zoficznej!

Zdję­cia: Oliwia Łysień, Kamil Radziszews­ki

Źródło: PTF

Najnowszy numer można nabyć od 3 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2019 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy