Aktualności Przegląd prasy

Legenda Wall Street ofiarowała 75 mln dolarów Wydziałowi Filozofii

Bill Miller przekazał ogromną sumę 75 mln dolarów Wydziałowi Filozofii Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa, na którym był doktorantem. Twierdzi, że filozofia zmieniała nie tylko jego życie osobiste, ale i wpłynęła znacząco na decyzje inwestycyjne – dowiadujemy się z tekstu Jennifer Schuessler na łamach „New York Timesa”.

Zapisz się do naszego newslettera

Bill Miller jest sze­fem Legg Mason Oppor­tu­ni­ty Trust. Zasłynął tym, że przez 15 kole­jnych lat osią­gał wynik lep­szy niż S&P500 – indeks gieł­dowy, w skład którego wchodzi 500 firm o najwięk­szej kap­i­tal­iza­cji, zarządzany przez agencję ratin­gową Stan­dard & Poor’s.

Jest to praw­dopodob­nie najwięk­szy podarunek, jaki otrzy­mał jakikol­wiek wydzi­ał filo­zofii. Ma zostać zain­west­owany w infra­struk­turę wydzi­ału, pozwala­jąc na pod­wo­je­nie zatrud­nienia do 22 peł­noeta­towych pra­cown­ików, wspar­cie dla stu­den­tów i stworze­nie nowych kursów, które przy­ciągnęły­by na wydzi­ał adep­tów.

Chci­ałbym, by to wspar­cie poszło tam, gdzie mogło­by wywrzeć na kogoś znaczą­cy wpływ i zmienić kole­je losu

– powiedzi­ał Bill Miller w wywiadzie. Po czym dodał:

Filo­zofia wywarła znaczą­cy wpływ zarówno na moje życie poz­abiz­ne­sowe, czyniąc je o wiele bogat­szym i świadomym, jak i na moje decyz­je biz­ne­sowe.

Choć nie jest to najwięk­szy dar w his­torii całego Uni­w­er­syte­tu John­sa Hop­kin­sa, a nawet wobec 1,5 mil­iar­da dolarów, które przez całe swo­je życie przekazał tej uczel­ni Michael Bloomberg, może wyglą­dać skrom­nie, to jed­nak jest on bard­zo wyjątkowy. Przy­chodzi bowiem w cza­sach odwro­tu od dotowa­nia human­isty­ki – zauważa Jen­nifer Schuessler. Przy­tacza ona słowa Ronal­da Daniel­sa, rek­to­ra obdarowanej uczel­ni, według którego jest to spek­taku­larny gest przeko­ry wobec kon­cen­tracji wielu insty­tucji na obszarze zwanym STEM (sci­ence, tech­nol­o­gy, engi­neer­ing, and math), czyli obszarze nau­ki, tech­nologii, inżynierii i matem­aty­ki.


Od redakcji: gdy­by ktoś chci­ał wesprzeć – nie musi to być 75 mln $ 🙂 – wydawanie jedynego w swoim rodza­ju mag­a­zynu pop­u­laryzu­jącego filo­zofię, gorą­co zachę­camy 🙂 > strona wspar­cia Fun­dacji Aca­d­e­mi­con.

Opra­cow­ał: Robert Kryńs­ki

Ilus­trac­ja: © Ele­naR

Źródło: New York Times

Najnowszy numer można nabyć od 3 stycznia w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

2 komentarze

Kliknij, aby skomentować

Sklep

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy