Historia filozofii starożytnej Popularyzacja Video

Leszek Kołakowski o Arystotelesie

O co pyta nas Arystoteles? Pogadanka Leszka Kołakowskiego ze słynnej serii „O co pytają nas wielcy filozofowie?”, emitowanej w 2004 r. na antenie TVP2. Głównym tematem pogadanki jest koncepcja szczęścia Filozofa ze Stagiry. Prof. Kołakowski stawia Arystotelesowi ważne pytania.

Zapisz się do naszego newslettera

rok-arysototelesa

Akcja: Popu­la­ry­zu­je­my Ary­sto­te­le­sa! Zachę­ca­my do prze­sy­ła­nia wszel­kich mate­ria­łów zwią­za­nych z życiem i twór­czo­ścią Ary­sto­te­le­sa: tek­stów, ilu­stra­cji, cyta­tów, memów, komik­sów, aneg­dot, lin­ków do audy­cji i fil­mów, rela­cji z wyda­rzeń, a nawet pry­wat­nych obja­wień inte­lek­tu­al­nych. 😉 Moż­na je prze­sy­łać na adres: redakcja@filozofuj.eu.

Chciał­bym mówić o wiel­kich filo­zo­fach w taki spo­sób, żeby u każ­de­go wyło­wić jakąś jed­ną myśl, któ­ra dla nie­go same­go jest waż­na, nale­ży do fila­rów domu, jaki zbu­do­wał, a zara­zem dla nas dziś jest zro­zu­mia­ła, jakąś stru­nę w naszym umy­śle poru­sza, zamiast tyl­ko poda­wać wia­do­mość histo­rycz­ną. Posta­ram się każ­dy wykła­dzik koń­czyć pyta­niem skie­ro­wa­nym do wszyst­kich, co go słu­cha­li, pyta­niem z myśli tego filo­zo­fa wybra­nym, nadal waż­nym, nadal nie­roz­strzy­gnię­tym wyraźnie.

Leszek Koła­kow­ski o idei cyklu

 

Prof. Koła­kow­ski prze­sta­wia Arystotelesa:

Jeśli Pla­ton wypra­co­wał ogól­ny pro­jekt archi­tek­to­nicz­ny dla filo­zo­fii euro­pej­skiej, to jego nie­wier­ny uczeń Ary­sto­te­les zbu­do­wał jej fun­da­men­ty. Wie­dział wię­cej niż kto­kol­wiek w jego cza­sach, przy­swo­ił sobie, ale i wzbo­ga­cił, wszyst­kie nauki. Cień tego olbrzy­ma poprzez wie­ki okre­ślał prze­strzeń euro­pej­skiej myśli, inspi­ro­wał ją i pro­wa­dził, ale z cza­sem zaczął ograniczać.

W poga­dan­ce o Ary­sto­te­le­sie prof. Koła­kow­ski naj­wię­cej cza­su poświę­ca Ary­sto­te­le­sow­skiej kon­cep­cji szczę­ścia. Na czym ono pole­ga? Jak je osią­gnąć? Jakie trud­no­ści wią­żą się z kon­cep­cją szczę­ścia, któ­rą zapro­po­no­wał Ary­sto­te­les. Zachę­ca­my do obej­rze­nia pogadanki.


 

Najnowszy numer można nabyć od 30 października w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

2 komentarze

Kliknij, aby skomentować

 • Z całym sza­cun­kiem dla kom­pak­to­wo­ści i poręcz­no­ści “Mini wykła­dów..”, ten aran­ża­cyj­ny ona­nizm gra­ficz­ny zawsze był mi powo­dem do prze­wra­ca­nia ocza­mi. Nie mając nic do tre­ści, czy oso­by pro­fe­so­ra, nie spo­sób nie ulec wra­że­niu jak­by za opra­wę cyklu odpo­wia­da­ła oso­ba, co na dźwięk swe­go zada­nia wyrzu­ci­ła z sobie coś na kształt: “Łaaaa, filo­zo­ooofia.. Łaaaa, kor­ko­ciąg myśle­nia… Łaaaa, trud­ne rze­czy… sens życia, mózg i takie róż­ne filo­zo­wa­nia… Kooosmos… Totaaaalnie!” :/

  • Cha cha, kocha­na, LK, mimo że to był neo­ma­rxi­sta, to i tak dziś jest daw­nym wspo­mnie­niem wiel­kich uni­wer­sy­tec­kich pro­fe­so­rów, i to łeb­skich (eru­dy­cja, elo­kwen­cja etc.).
   Stąd nie­źle go się i dzi­siaj słu­cha. Kie­dyś pra­wie każ­dy taki był (edu­ka­cja!), co szcze­gól­nie widać na tle obec­nych gogów.
   Nie­ste­ty też, jak traf­nie to kie­dyś ujął Cz. Miłosz (pisarz/poeta, nobli­sta), obec­nie mamy do czy­nie­nia z cie­kaw­szy­mi autorami/twórcami niż ich dzie­ła! Signum tem­po­ris. Demo­kra­cja. Socja­lizm. Degren­go­la­da. RIP
   C‘est la vie
   Cha cha
   Z pozdrowieniami!
   PK

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy