Filozofia dla dzieci Nowości wydawnicze Patronaty

Lin powraca a wraz z nią wielkie pytania małych filozofów [nowość wydawnicza]

Wydawnictwo Wrażlive przedstawia „Powrót na Wielką Górę. Bajka filozoficzna” autorstwa Anny Machacz i Rafała Mazura z ilustracjami Kamili Golec. Jest to kontynuacja „Podróży na Wielką Górę”, która została wydana w 2019 roku. Pozycję tę (podobie jak tom pierwszy) objęliśmy patronatem medialnym.

Rezo­lut­na i cie­ka­wa Lin kolej­ny raz wybie­ra się w filo­zo­ficz­ną podróż, aby dzię­ki daoistycz­ne­mu widze­niu świa­ta zro­zu­mieć pro­ble­my tego współ­cze­sne­go. Poprzez swo­je przy­go­dy odpo­wie na pyta­nia: cze­go uczy czy­ta­nie ksią­żek? Czy czło­wiek może zapo­biec kata­stro­fie kli­ma­tycz­nej? I czy w ogó­le war­to pytać? „Powrót na Wiel­ką Górę. Baj­ka filo­zo­ficz­na” jest adap­ta­cją tek­stów filo­zo­fów chiń­skich (Zhu­ang­zi, Meng­zi, Xun­zi) skie­ro­wa­ną do dzie­ci. Zosta­ła opa­trzo­na cie­ka­wy­mi obja­śnie­nia­mi każ­de­go roz­dzia­łu. Filo­zo­fia ma wie­le wspól­ne­go z eko­lo­gią, któ­ra powin­na być ziar­nem kieł­ku­ją­cym od naj­młod­szych lat.

To książ­ka, dzię­ki któ­rej się myśli!


Pre­mie­ra — 2 kwiet­nia 2021 r.

Książ­ka do kupie­nia w księ­gar­ni inter­ne­to­wej: sklep.wrazlive.pl.

 

Najnowszy numer można nabyć od 1 lipca w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy