Bez kategorii Dzień Patrona

Lipcowy dzień Patronki i Patrona!

W naszej redakcji każdy 21. dzień miesiąca jest świętem – mowa oczywiście o dniu Patronki i Patrona. Z tej okazji wszystkim wspierającym nas osobom życzymy wszystkiego najlepszego!

Życie w spo­łe­czeń­stwie bez wspie­ra­nia się i współ­pra­cy nie było­by moż­li­we. Nie­wy­ko­nal­ne było­by rów­nież zmie­nia­nie świa­ta na lep­sze i pro­wa­dze­nie ini­cja­ty­wy pro publi­co bono, jaką jest „Filo­zo­fuj!”. Gdy­by nie wspar­cie naszych Patro­nek i Patro­nów nie mogli­by­śmy z takim zaan­ga­żo­wa­niem poświę­cić się two­rze­niu wyso­kiej jako­ści tre­ści filo­zo­ficz­nych. Dla­te­go ser­decz­nie dzię­ku­je­my naszym Patron­kom i Patro­nom, któ­rych zaan­ga­żo­wa­nie ma zna­cze­nie dla nas dale­ko więk­sze niż pie­nięż­ne – dzię­ku­je­my im za zro­zu­mie­nie i doce­nie­nie nasze­go przed­się­wzię­cia. To rów­nież dzię­ki nim moż­li­we jest wyda­wa­nie nume­rów „Filo­zo­fuj!” w wol­nym dostępie!

Żeby dobit­niej uczcić tę oka­zję, dla jed­nej lub jed­ne­go z nich przy­go­to­wa­li­śmy nagro­dę w posta­ci książ­ki. Do wybo­ru są:

Z przy­jem­no­ścią ogła­sza­my, że tym razem upo­mi­nek otrzy­ma od nas Mar­cin Elsner 🙂


Też chcesz nas wes­przeć i stać się aktyw­nym uczest­ni­kiem obcho­dów Dnia Patro­na? Wejdź na stro­nę: https://patronite.pl/filozofuj, zade­kla­ruj kwo­tę, któ­rą chcesz prze­zna­czyć na nasze dzia­ła­nia i popu­la­ry­zuj z nami myśl filozoficzną!

Najnowszy numer można nabyć od 1 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy