Bez kategorii Dzień Patrona

Lipcowy dzień Patronki i Patrona!

W naszej redakcji każdy 21. dzień miesiąca jest świętem – mowa oczywiście o dniu Patronki i Patrona. Z tej okazji wszystkim wspierającym nas osobom życzymy wszystkiego najlepszego!

Życie w spo­łe­czeń­stwie bez wspie­ra­nia się i współ­pra­cy nie było­by moż­li­we. Nie­wy­ko­nal­ne było­by rów­nież zmie­nia­nie świa­ta na lep­sze i pro­wa­dze­nie ini­cja­ty­wy pro publi­co bono, jaką jest „Filo­zo­fuj!”. Gdy­by nie wspar­cie naszych Patro­nek i Patro­nów nie mogli­by­śmy z takim zaan­ga­żo­wa­niem poświę­cić się two­rze­niu wyso­kiej jako­ści tre­ści filo­zo­ficz­nych. Dla­te­go ser­decz­nie dzię­ku­je­my naszym Patron­kom i Patro­nom, któ­rych zaan­ga­żo­wa­nie ma zna­cze­nie dla nas dale­ko więk­sze niż pie­nięż­ne – dzię­ku­je­my im za zro­zu­mie­nie i doce­nie­nie nasze­go przed­się­wzię­cia. To rów­nież dzię­ki nim moż­li­we jest wyda­wa­nie nume­rów „Filo­zo­fuj!” w wol­nym dostępie!

Żeby dobit­niej uczcić tę oka­zję, dla jed­nej lub jed­ne­go z nich przy­go­to­wa­li­śmy nagro­dę w posta­ci książ­ki. Do wybo­ru są:

Z przy­jem­no­ścią ogła­sza­my, że tym razem upo­mi­nek otrzy­ma od nas Mar­cin Elsner 🙂


Też chcesz nas wes­przeć i stać się aktyw­nym uczest­ni­kiem obcho­dów Dnia Patro­na? Wejdź na stro­nę: https://patronite.pl/filozofuj, zade­kla­ruj kwo­tę, któ­rą chcesz prze­zna­czyć na nasze dzia­ła­nia i popu­la­ry­zuj z nami myśl filozoficzną!

Najnowszy numer można nabyć od 1 lipca w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy