Dzień Patrona

Listopadowy Dzień Patrona już dziś!

Celebrujemy dziś święto, które ustanowiliśmy, by móc w specjalny sposób podziękować naszym Patronom, którzy wspierają finansowo naszą działalność za pośrednictwem platformy patronite.pl.

Wspar­cie ze stro­ny Czy­tel­ni­ków i Odbior­ców jest dla nas nie­by­wa­le waż­ne. Jeste­śmy fun­da­cją, czy­li orga­ni­za­cją poza­rzą­do­wą, któ­ra de fac­to nie przy­no­si korzy­ści mate­rial­nych. Ozna­cza to tyle, że wszyst­kie środ­ki finan­so­we, któ­re zara­bia­my na sprze­da­ży maga­zy­nu, prze­zna­cza­my na… wyda­wa­nie maga­zy­nu! Dla­te­go tak istot­na jest dla nas pomoc z Waszej stro­ny. Widzi­cie, że dzia­ła­my pręż­nie, podej­mu­je­my się kolej­nych wyzwań, regu­lar­nie two­rzy­my nowe pomo­ce nauko­we. Wiedz­cie, że część tych dzia­łań podej­mu­je­my wyłącz­nie dzię­ki Wam! I dzię­ki Wam tak wie­le osób może z nich korzy­stać nieodpłatnie!

W związ­ku z obcho­da­mi Dnia Patro­na co mie­siąc jeden z naszych Dar­czyń­ców otrzy­mu­je od nas w ramach podzię­ko­wa­nia książ­kę. Dzi­siej­szą nagro­dą jest pozy­cja autor­stwa Paw­ła R. Woj­cie­chow­skie­go Świa­ty zastęp­cze. Samot­ność wobec kul­tu­ry, któ­ra uka­za­ła się nakła­dem Gdań­skie­go Wydaw­nic­twa Psy­cho­lo­gicz­ne­go. Z przy­jem­no­ścią prze­ka­zu­je­my ją na ręce nasze­go Patro­na — pana Zbi­gnie­wa Szafrańca.

Dzię­ku­je­my za hoj­nie oka­zy­wa­ne wspar­cie! Cały czas mamy nadzie­ję, że uda­je nam się tra­fiać w czy­tel­ni­cze gusta naszych Patronów 🙂


Też chcesz nas wes­przeć i stać się aktyw­nym uczest­ni­kiem obcho­dów Dnia Patro­na? Wejdź na nasz pro­fil na patronite.pl, zade­kla­ruj kwo­tę, któ­rą chcesz prze­zna­czyć na nasze dzia­ła­nia i popu­la­ry­zuj z nami myśl filozoficzną!

Najnowszy numer można nabyć od 1 marca w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

1 komentarz

Kliknij, aby skomentować

  • Pro­po­nu­ję za patro­na dnia dodać nie­ja­kie­go JKM, filo­zo­fa; kie­dyś byli­by to zapew­ne JM Bocheń­ski, B. Wol­nie­wicz, S. Kisie­lew­ski albo nawet SI Wit­kie­wicz, gdy­by żyli…

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy