Anegdoty Filozofia w literaturze

Lu Xun: O wyrażaniu opinii

Dziś zaglądamy do skarbca mądrości chińskiej. Przedstawiamy opowiadanie Lu Xuna, najwybitniejszego chińskiego autora XX wieku.

Zapisz się do naszego newslettera

Śniło mi się, że siedzi­ałem w szkol­nej ław­ce przy­go­towu­jąc się do napisa­nia wypra­cow­a­nia i zapy­tałem nauczy­ciela, jak się wyraża opinię.

– To bard­zo trudne! – powiedzi­ał, spoglą­da­jąc na mnie zza oku­larów, po czym dodał:

– Opowiem ci his­torię.

Gdy w rodzinie przy­chodzi na świat syn, wszyscy domown­i­cy się radu­ją. Jak tylko syn kończy miesiąc, wychodzą z nim i pokazu­ją go goś­ciom – oczeku­jąc, oczy­wiś­cie, kom­ple­men­tów.

Jeden mówi: „To dziecko będzie bogaczem”. Po czym rodz­ice gorą­co mu dzięku­ją.

Dru­gi mówi: „To dziecko będzie wysokim urzęd­nikiem”. Po czym rodz­ice odwdz­ięcza­ją mu się kom­ple­men­ta­mi.

Trze­ci mówi: „To dziecko umrze”. Po czym zosta­je dotk­li­wie pobity przez całą rodz­inę.

To, że to dziecko umrze, jest nie­u­niknione, pod­czas gdy to, że będzie bogaczem lub wysokim urzęd­nikiem może się okazać kłamst­wem. A jed­nak kłamst­wo spo­ty­ka się z nagrodą, a stwierdze­nie nie­u­niknionego z pobi­ciem. Więc…

– Proszę pana, ale ja ani nie chcę kła­mać, ani nie chcę zostać pobity. Co więc powinienem powiedzieć?

– W takim wypad­ku powiedz: Och! No popa­trz­cie tylko na to dziecko! O jejku jej… O jej! Oho! Hehe! He, hehe­he­he­he!

Lu Xun, „O wyraża­niu opinii”, ze zbioru: „Wild Grass”, For­eign Lan­guage Press, Chiny 2010, przełożyła z języ­ka ang­iel­skiego Elż­bi­eta Droz­dows­ka.


Lu Xun — chińs­ki pis­arz uważany za najwybit­niejszego chińskiego auto­ra XX wieku. Żył w lat­ach 1881 — 1936. Stu­diował medy­cynę w Japonii, w Chi­nach pra­cow­ał jako nauczy­ciel i wykład­ow­ca na Uni­w­er­syte­cie Sun Jat-Sena w Kan­tonie. Założył Ligę Wol­noś­ci Chin i chińską Ligę Pis­arzy Lewicowych. Intere­sował się lit­er­aturą zachod­nią (głównie Byronem, Puszkinem i Mick­iewiczem). W języku pol­skim ukaza­ły się dwa zbio­ry jego opowiadań: Lu Sün, Opowiada­nia, przeł. Olgierd Woj­tasiewicz, Wan­da Kindler, Warsza­wa, wyd. Czytel­nik 1953 oraz Lu Xun, Opowiada­nia, przeł. Katarzy­na Sarek, Wydawnict­wo Dia­log, Warsza­wa 2015 oraz now­ela Prawdzi­wa his­to­ria A Q, przeł. Katarzy­na Sarek, Wydawnict­wo Dia­log, Warsza­wa 2017.

Najnowszy numer można nabyć od 3 stycznia w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Sklep

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy