Akcje Filozofia w szkole Zapowiedzi wydawnicze

Łukasz Krzywoń: Dla kogo jest książka „Filozofuj z dziećmi”?

Prezentujemy fragment wstępu Filozofuj z dziećmi. Poradnik do prowadzenia filozoficznych dociekań z dziećmi i młodzieżą. Książka jest już napisana i zrecenzowana, ale wciąż trwa zbiórka środków na jej wydanie. Chcecie dowiedzieć się, kto może skorzystać z zaprezentowanych w publikacji metod? Zapraszamy do lektury.

Filo­zo­fia rze­czy­wi­ście może być zmo­ty­wo­wa­na przez zdzi­wie­nie. Ale wska­za­nie na to i zatrzy­ma­nie się na tym suge­ru­je, cał­kiem błęd­nie, że filo­zo­fia jest nie­uchron­nie czymś strasz­nie poważ­nym. W rze­czy­wi­sto­ści czę­sto jest to gra, zaba­wa z koncepcjami.

Garerth B. Matthews

Czy jesteś nauczy­cie­lem, któ­ry jest już lek­ko znu­dzo­ny „wpa­ja­niem” wie­dzy, czy świe­żo upie­czo­nym absol­wen­tem filo­zo­fii, któ­ry prze­czu­wa, że filo­zo­fia może być też zaba­wą, a nie tyl­ko zawi­ły­mi wykła­da­mi z histo­rii idei, to ta książ­ka może Ci pomóc w wypró­bo­wa­niu cze­goś zupeł­nie nowego.

Chcę, by ta książ­ka była pomoc­ną mapą w pro­wa­dze­niu zajęć filo­zo­ficz­nych, łatwą i przy­dat­ną w uży­ciu. I choć nie będzie to nauko­wa roz­pra­wa na temat peda­go­gi­ki naucza­nia w szko­le, znaj­dziesz tu wie­le idei i narzę­dzi do popro­wa­dze­nia zajęć z filo­zo­fii dla młod­szych pokoleń.


Książka jest dostępna > tutaj


Roz­ma­wia­nie z dzieć­mi na waż­ne tema­ty jest nie­zwy­kle wdzięcz­nym i inspi­ru­ją­cym zaję­ciem, przy­no­si dużo rado­ści i satys­fak­cji. Nie trze­ba przy tym znać odpo­wie­dzi na wszyst­kie pyta­nia i pamię­tać każ­de­go argu­men­tu daw­nych i współ­cze­snych myśli­cie­li. Wystar­czy pozo­sta­wać otwar­tym i uważ­nym, pozwa­la­jąc dzie­ciom prze­cie­rać wła­sne szla­ki. Dzie­ci zain­spi­ro­wa­ły już też nie­jed­ne­go pro­wa­dzą­ce­go, by odkrył pew­ne zagad­nie­nia zupeł­nie na nowo.

Meto­dy i narzę­dzia przed­sta­wio­ne w książ­ce Filo­zo­fuj z dzieć­mi nada­ją się rów­nie dobrze do pro­wa­dze­nia zajęć poza­lek­cyj­nych, np. kół­ka filo­zo­ficz­ne­go, jak i zajęć z doro­sły­mi, czy­li w zasa­dzie dla każ­dej wybra­nej gru­py osób. Zaję­cia z meto­dą docie­kań filo­zo­ficz­nych były uży­wa­ne też nawet jako narzę­dzie do reso­cja­li­za­cji w więzieniach.

Na samym koń­cu książ­ki pod­po­wiem też rodzi­com, jak roz­ma­wiać filo­zo­ficz­nie z dzieć­mi, by zamiast być cho­dzą­cą ency­klo­pe­dią stać się dla nich przede wszyst­kim pochod­nią: roz­świe­tla­ją­ca ścież­ki myśle­nia, ale ich nie wyty­cza­ją­cą. W przy­pad­ku naucza­nia filo­zo­fii jako przed­mio­tu szkol­ne­go zapre­zen­to­wa­ne narzę­dzia mogą być pomoc­ne w zobra­zo­wa­niu oma­wia­nych zagad­nień i posta­ci z histo­rii filozofii.

Jeśli pro­wa­dzisz już filo­zo­ficz­ne docie­ka­nia z dzieć­mi, to mam nadzie­ję, że książ­ka zain­spi­ru­je Cię i że znaj­dziesz dla sie­bie coś nowego.

Autor ilu­stra­cji: photoschmidt


Łukasz Krzy­woń – autor książ­ki „Filo­zo­fuj z dzieć­mi. Porad­nik do pro­wa­dze­nia filo­zo­ficz­nych docie­kań z dzieć­mi i mło­dzie­żą”. Magi­ster filo­zo­fii, absol­went Uni­wer­sy­te­tu Ślą­skie­go, od 14 lat żyją­cy w Irlan­dii. Jego pra­ca magi­ster­ska Ukry­ty Blask, W świe­cie Car­lo­sa Casta­ne­dy uka­za­ła się dru­kiem w 2005 roku. Arty­sta, muzyk. Od wie­lu lat pra­cu­je z dzieć­mi i mło­dzie­żą, pro­wa­dząc m.in. docie­ka­nia filo­zo­ficz­ne w szko­łach. Spe­cja­li­sta ds. filo­zo­fii dla dzie­ci z The Phi­lo­so­phy Foun­da­tion w Lon­dy­nie. Uczy o ochro­nie śro­do­wi­ska w szko­łach dla Gre­en-Scho­ols Ire­land. Orga­ni­zu­je kół­ka bęb­niar­skie, męskie krę­gi, uczy poli­ne­zyj­skie­go Sasa, chiń­skie­go tai chi, malu­je arty­stycz­ne mura­le, z róż­ny­mi gru­pa­mi two­rzy arty­stycz­ne man­da­le, uczy prak­ty­ki uważ­no­ści i relak­sa­cji. Lubi podró­żo­wać i uwiel­bia kinematografię.

Najnowszy numer można nabyć od 1 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy