Akcje Filozofia w szkole Zapowiedzi wydawnicze

Łukasz Krzywoń: Dla kogo jest książka „Filozofuj z dziećmi”?

Prezentujemy fragment wstępu Filozofuj z dziećmi. Poradnik do prowadzenia filozoficznych dociekań z dziećmi i młodzieżą. Książka jest już napisana i zrecenzowana, ale wciąż trwa zbiórka środków na jej wydanie. Chcecie dowiedzieć się, kto może skorzystać z zaprezentowanych w publikacji metod? Zapraszamy do lektury.

Zapisz się do naszego newslettera

Filo­zofia rzeczy­wiś­cie może być zmo­ty­wowana przez zdzi­wie­nie. Ale wskazanie na to i zatrzy­manie się na tym sugeru­je, całkiem błęd­nie, że filo­zofia jest nieuchron­nie czymś strasznie poważnym. W rzeczy­wis­toś­ci częs­to jest to gra, zabawa z kon­cepc­ja­mi.

Gar­erth B. Matthews

Czy jesteś nauczy­cielem, który jest już lekko znud­zony „wpa­janiem” wiedzy, czy świeżo upiec­zonym absol­wen­tem filo­zofii, który przeczuwa, że filo­zofia może być też zabawą, a nie tylko zaw­iły­mi wykłada­mi z his­torii idei, to ta książ­ka może Ci pomóc w wypróbowa­niu czegoś zupełnie nowego.

Chcę, by ta książ­ka była pomoc­ną mapą w prowadze­niu zajęć filo­zoficznych, łatwą i przy­dat­ną w uży­ciu. I choć nie będzie to naukowa rozprawa na tem­at ped­a­gogi­ki naucza­nia w szkole, zna­jdziesz tu wiele idei i narzędzi do poprowadzenia zajęć z filo­zofii dla młod­szych pokoleń.


Książka jest dostępna > tutaj


Roz­maw­ian­ie z dzieć­mi na ważne tem­aty jest niezwyk­le wdz­ięcznym i inspiru­ją­cym zaję­ciem, przynosi dużo radoś­ci i satys­fakcji. Nie trze­ba przy tym znać odpowiedzi na wszys­tkie pyta­nia i pamię­tać każdego argu­men­tu dawnych i współczes­nych myśli­cieli. Wystar­czy pozostawać otwartym i uważnym, pozwala­jąc dzieciom przecier­ać własne szla­ki. Dzieci zain­spirowały już też niejed­nego prowadzącego, by odkrył pewne zagad­nienia zupełnie na nowo.

Metody i narzędzia przed­staw­ione w książce Filo­zo­fuj z dzieć­mi nada­ją się równie dobrze do prowadzenia zajęć poza­lek­cyjnych, np. kół­ka filo­zoficznego, jak i zajęć z dorosły­mi, czyli w zasadzie dla każdej wybranej grupy osób. Zaję­cia z metodą dociekań filo­zoficznych były uży­wane też nawet jako narzędzie do resoc­jal­iza­cji w więzieni­ach.

Na samym końcu książ­ki pod­powiem też rodz­i­com, jak roz­maw­iać filo­zoficznie z dzieć­mi, by zami­ast być chodzącą encyk­lo­pe­dią stać się dla nich przede wszys­tkim pochod­nią: rozświ­et­la­ją­ca ścież­ki myśle­nia, ale ich nie wyty­cza­jącą. W przy­pad­ku naucza­nia filo­zofii jako przed­mio­tu szkol­nego zaprezen­towane narzędzia mogą być pomoc­ne w zobra­zowa­niu omaw­ianych zagad­nień i postaci z his­torii filo­zofii.

Jeśli prowadzisz już filo­zoficzne docieka­nia z dzieć­mi, to mam nadzieję, że książ­ka zain­spiru­je Cię i że zna­jdziesz dla siebie coś nowego.

Autor ilus­tracji: pho­to­schmidt


Łukasz Krzy­woń – autor książ­ki „Filo­zo­fuj z dzieć­mi. Porad­nik do prowadzenia filo­zoficznych dociekań z dzieć­mi i młodzieżą”. Mag­is­ter filo­zofii, absol­went Uni­w­er­syte­tu Śląskiego, od 14 lat żyją­cy w Irlandii. Jego pra­ca mag­is­ter­s­ka Ukry­ty Blask, W świecie Car­losa Cas­tanedy ukaza­ła się drukiem w 2005 roku. Artys­ta, muzyk. Od wielu lat pracu­je z dzieć­mi i młodzieżą, prowadząc m.in. docieka­nia filo­zoficzne w szkołach. Spec­jal­ista ds. filo­zofii dla dzieci z The Phi­los­o­phy Foun­da­tion w Lon­dynie. Uczy o ochronie środowiska w szkołach dla Green-Schools Ire­land. Orga­nizu­je kół­ka bęb­niarskie, męskie krę­gi, uczy polinezyjskiego Sasa, chińskiego tai chi, malu­je artysty­czne murale, z różny­mi gru­pa­mi tworzy artysty­czne man­dale, uczy prak­ty­ki uważnoś­ci i relak­sacji. Lubi podróżować i uwiel­bia kine­matografię.

Najnowszy numer można nabyć od 2 lipca w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Sklep

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy