Akcje Filozofia dla dzieci Filozofia w szkole Scenariusze lekcji

Łukasz Krzywoń o „Filozofuj z dziećmi 2” – film

Dziś prezentujemy film nagrany przez Łukasza Krzywonia, w którym autor „Filozofuj z dziećmi. Poradnik do prowadzenia filozoficznych dociekań z dziećmi i młodzieżą” opowiada o swoim nowym projekcie. Jeżeli chcecie się dowiedzieć, co sam redaktor tomu ma do powiedzenia na temat „Filozofuj z dziećmi 2. 100 pomysłów na dociekania filozoficzne” to koniecznie zobaczcie to wideo.

Filo­zo­fuj z dzieć­mi 2. 100 pomy­słów na docie­ka­nia filo­zo­ficz­ne” to dru­gi tom z serii „Filo­zo­fia dla dzie­ci” dedy­ko­wa­ny nauczy­cie­lom, wycho­waw­com, edu­ka­to­rom i ani­ma­to­rom kul­tu­ry, któ­rzy do swo­jej pra­cy z gru­pą chcą wpro­wa­dzić filo­zo­fo­wa­nie z dzieć­mi. W książ­ce znaj­du­je się 100 kon­spek­tów zajęć szkol­nych i pozasz­kol­nych do wyko­rzy­sta­nia na lek­cjach w szko­le podstawowej.

Aby sfi­nan­so­wać pro­ces wydaw­ni­czy uru­cho­mi­li­śmy zrzut­kę na wyda­nie książ­ki. Kwo­ta, któ­rą uda nam się zebrać w cało­ści zosta­nie wyko­rzy­sta­na na reali­za­cję pro­jek­tu wyda­nia „Filo­zo­fuj z dzieć­mi 2”.

Jeże­li chcesz mieć swój wkład w powsta­nie książ­ki wes­przyj naszą zbiór­kę tutaj.
Fore­ign Pay­ment Instructions

Najnowszy numer można nabyć od 1 lipca w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy