Edukacja filozoficzna Scenariusze lekcji

Łukasz Krzywoń: Po co te pelerynki? – konspekt zajęć z filozofowania z dziećmi

Gru­pa wie­ko­wa: I‑VI SP

Czas trwa­nia: 45 min.

Sło­wa klu­czo­we: boha­ter­stwo, super­bo­ha­te­rzy, poświęcenie

Dzie­ci uwiel­bia­ją supe­bo­ha­te­rów i super­bo­ha­ter­ki. W tej pro­po­zy­cji zajęć wyko­rzy­stu­je­my to, by roz­ma­wiać o praw­dzi­wym boha­ter­stwie. Pod koniec lek­cji poka­zu­je­my zdję­cia ludzi, któ­rzy wyka­za­li się nie­zwy­kłą odwa­gą, boha­ter­stwem, współ­czu­ciem albo poświęceniem.

Mate­riał do pre­zen­ta­cji: Nauczy­ciel poka­zu­je kil­ka ilu­stra­cji supebohaterów/superbohaterek, któ­rzy noszą pele­ry­ny i pyta: Dla­cze­go super­bo­ha­te­rzy i super­bo­ha­ter­ki noszą pelerynki?

Mate­ria­ły pomoc­ni­cze: mate­ria­ły do ryso­wa­nia, malo­wa­nia, zdję­cia, wycin­ki superbohaterów.

Pyta­nia na rozgrzewkę:
Czy lubi­cie superbohaterów/ki?
Któ­rzy są waszy­mi ulubionymi?
Czy chcie­li­by­ście być super­bo­ha­te­ra­mi albo superbohaterkami?
Czy tech­no­lo­gia mogła­by pomóc stwo­rzyć praw­dzi­wych superbohaterów/rki?
Czy bycie super­bo­ha­te­ra­mi i super­bo­ha­ter­ka­mi jest trudne?

Głów­ne pytanie:
Co w praw­dzi­wym życiu czy­ni kogoś boha­te­rem czy bohaterką?

Pyta­nia dodat­ko­we i pomocnicze:
Czy zwy­kli ludzie mogą być super­bo­ha­te­ra­mi i superbohaterkami?
Jakie cechy/supermoce posia­da­ją ludzie, że nazy­wa­my ich superbohaterami/superbohaterkami?
Czy super­bo­ha­te­rzy są lep­si od innych ludzi?
Czy strażacy/czki to superbohaterzy/rki?
Czy lekarze/rki to superbohaterzy/rki?
Czy cele­bry­ci to superbohaterzy/rki?
Czy pierw­si astro­nau­ci byli superbohaterami?
Czy ludzie, któ­rzy odda­ją dużo pie­nię­dzy na cele cha­ry­ta­tyw­ne są bohaterami?
Czy ludzie, któ­rzy poma­ga­ją innym są super­bo­ha­te­ra­mi albo superbohaterkami?

Dodat­ko­wa aktyw­ność: Dzie­ci rysu­ją swo­ich superbohaterów/superbohaterki i opi­su­ją swo­je super­mo­ce. Koniecz­nie z pelerynkami!


PDF kon­spek­tu do pobrania


Łukasz Krzy­woń – magi­ster filo­zo­fii, absol­went Uni­wer­sy­te­tu Ślą­skie­go. Jego pra­ca magi­ster­ska „Ukry­ty Blask” uka­za­ła się dru­kiem w 2005 roku. Autor pod­ręcz­ni­ka pt. „Filo­zo­fuj z dzieć­mi. Porad­nik do pro­wa­dze­nia filo­zo­ficz­nych docie­kań z dzieć­mi i mło­dzie­żą” wyda­ne­go w 2019 r. przez Wydaw­nic­two Aca­de­mi­con. Od 2004 roku miesz­ka w Irlan­dii, gdzie pra­cu­je z dzieć­mi i z mło­dzie­żą, pro­wa­dząc m.in. docie­ka­nia filo­zo­ficz­ne w szko­łach. Spe­cja­li­sta od filo­zo­fii dla dzie­ci z The Phi­lo­so­phy Foun­da­tion w Lon­dy­nie oraz aktyw­ny czło­nek euro­pej­skie­go sto­wa­rzy­sze­nia SOPHIA. Łukasz pro­mu­je filo­zo­fo­wa­nie z dzieć­mi zarów­no w Pol­sce, jak i w Irlan­dii. Na co dzień uczy o ochro­nie śro­do­wi­ska w szko­łach dla mię­dzy­na­ro­do­we­go pro­gra­mu Eco-Scho­ols (Gre­en-Scho­ols Ire­land) oraz pro­wa­dzi swo­ją wła­sną edu­ka­cyj­ną i kre­atyw­ną dzia­łal­ność Cre­ati­ve Toge­ther. Jest też człon­kiem zespo­łu edy­tor­skie­go witry­ny filozofuj.eu, gdzie pisze dla dzia­łu Filo­zo­fia dla dzieci.

Kon­spekt pocho­dzi z książ­ki na temat filo­zo­fo­wa­nia z dzieć­mi: „Filo­zo­fuj z dzieć­mi 2. 100 pomy­słów na docie­ka­nia filo­zo­ficz­ne” pod redak­cją Łuka­sza Krzy­wo­nia, na któ­rej wyda­nie zbie­ra­my fun­du­sze do 30 kwietnia.
Jeże­li chcesz wes­przeć ten pro­jekt to zachę­ca­my do wpłat na pro­fi­lu zrzut­ki tutaj.
(Fore­ign Pay­ment Instructions)

Najnowszy numer można nabyć od 5 maja w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy