Dzień Patrona

Lutowy Dzień Patrona już dziś!

Dziś świętujemy kolejny Dzień Patrona. Zgodnie z ustanowioną przez nas tradycją każdy 21. dzień miesiąca jest tym, w którym honorujemy jednego z naszych Patronów.

Pra­gnie­my podzię­ko­wać i wyróż­nić naszych Patro­nów obcho­dząc ich dzień i obda­ro­wu­jąc ich przy tej oka­zji. To dzię­ki nim jeste­śmy w sta­nie reali­zo­wać nasze cele i zało­że­nia, wyko­ny­wać swo­ją pra­cę i trwać w swo­jej misji. Wspar­cie, któ­re dosta­je­my, nie jest tyl­ko wspar­ciem finan­so­wym, ale przede wszyst­kim zna­kiem, że ktoś doce­nia to, co robi­my, a nasze sta­ra­nia nie pozo­sta­ją bez echa. Pozwa­la nam to anga­żo­wać się w kolej­ne pro­jek­ty i daje ogrom­ną moty­wa­cję, aby się­gać wyżej. 

Dla­te­go tak waż­na jest dla nas obec­ność osób, któ­re chcą być w taki spo­sób czę­ścią naszych pro­jek­tów, za co chce­my ser­decz­nie podziękować!

W tym mie­sią­cu takie podzię­ko­wa­nie w for­mie książ­ki pra­gnie­my prze­ka­zać Panu Toma­szo­wi Pepliń­skie­mu

Od tego mie­sią­ca tak­że ist­nie­je moż­li­wość wybo­ru tytu­łu książ­ki. Tym razem są to: Nekros. Wpro­wa­dze­nie do onto­lo­gii mar­twe­go cia­ła Ewy Domań­skiej (Wydaw­nic­two Nauko­we PWN) lub Świa­ty zastęp­cze. Samot­ność wobec kul­tu­ry Paw­ła R. Woj­cie­chow­skie­go (Gdań­skie Wydaw­nic­two Psy­cho­lo­gicz­ne). Ze zwy­cięz­cą skon­tak­tu­je­my się mailo­wo w celu wybo­ru nagrody.

Dzię­ku­je­my za hoj­nie oka­zy­wa­ne wspar­cie! Mamy nadzie­ję, że uda­je nam się tra­fiać w czy­tel­ni­cze gusta naszych Patronów 🙂


Czy Ty też chcesz nas wes­przeć i stać się aktyw­nym uczest­ni­kiem obcho­dów Dnia Patro­na? Wejdź na stro­nę: https://patronite.pl/filozofuj, zade­kla­ruj kwo­tę, któ­rą chcesz prze­zna­czyć na nasze dzia­ła­nia i popu­la­ry­zuj z nami filozofię!

Najnowszy numer można nabyć od 1 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy