Dzień Patrona

Majowy Dzień Patronki i Patrona!

Dziś 21. maja, a jak niektórzy z Was pewnie bardzo dobrze pamiętają, każdy 21. dzień miesiąca jest dla nas wyjątkowy – jest to dzień Patronki i Patrona. Z tej okazji, mamy dla Jednej lub Jednego z Was prezent :)

Filo­zo­fuj!” to przed­się­wzię­cie zapo­cząt­ko­wa­ne czy­stym entu­zja­zmem i chę­cią popu­la­ry­za­cji wie­dzy filo­zo­ficz­nej. Wia­do­mo jed­nak, że sama pasja nie zawsze wystar­cza do reali­za­cji takich pro­jek­tów. Z naszej per­spek­ty­wy – twór­ców maga­zy­nu „Filo­zo­fuj!” – klu­czo­we jest wspar­cie któ­re od Was otrzy­mu­je­my, zarów­no w for­mie miłych słów, jak i for­mie finan­so­wej. To dzię­ki Wam mamy ener­gię i środ­ki do tego by dzia­łać dalej, dla­te­go z oka­zji tra­dy­cyj­ne­go już u nas dnia Patron­ki i Patro­na, dzię­ku­je­my że jesteście 🙂

Oczy­wi­ście, z tej oka­zji spe­cjal­na nagro­da w posta­ci książ­ki powę­dru­je do Jed­nej lub Jed­ne­go z Patro­nów. Do wybo­ru są: Podróż na Wiel­ką Górę. Baj­ka Filo­zo­ficz­na, autor­stwa Anny Macharz i Rafał Mazu­ra (Fun­da­cja Natu­ral­nie Edu­ka­cyj­na); lub God­ny pożą­da­nia stan świa­do­mo­ści, Kata­rzy­ny de Laza­ri-Radek (Wydaw­nic­two Uni­wer­sy­te­tu Łódz­kie­go). W tym mie­sią­cu z przy­jem­no­ścią prze­ka­że­my wspo­mnia­ną nagro­dę naszej Patron­ce Izie Bry­zik.


Też chcesz nas wes­przeć i stać się aktyw­nym uczest­ni­kiem obcho­dów Dnia Patro­na? Wejdź na stro­nę: https://patronite.pl/filozofuj, zade­kla­ruj kwo­tę, któ­rą chcesz prze­zna­czyć na nasze dzia­ła­nia i popu­la­ry­zuj z nami myśl filozoficzną!

Najnowszy numer można nabyć od 1 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy