Filozofia w szkole Scenariusze lekcji

Małgorzata Kamińska: Woda i diamenty – o wartości – konspekt zajęć z filozofowania z dziećmi

Gru­pa wie­ko­wa: kla­sa IV — VIII SP

Czas trwa­nia: 45 min.

Sło­wa klu­czo­we: war­tość, dobra, cena, Arystoteles

Jeste­śmy oto­cze­ni przez wie­le dóbr mate­rial­nych – ludzie nie­ustan­nie prze­ści­ga­ją się w ich zdo­by­wa­niu. Zasta­nów­my się (się­ga­jąc tak­że do eko­no­mii) cze­mu jed­ne rze­czy są uzna­ne za bar­dziej, a inne za mniej wartościowe.

Mate­riał do pre­zen­ta­cji: Nauczy­ciel poka­zu­je dzie­ciom obraz­ki. Pro­si, aby dzie­ci usze­re­go­wa­ły te przed­mio­ty od naj­mniej do naj­bar­dziej war­to­ścio­we­go. Po zakoń­cze­niu ćwi­cze­nia prze­ka­zu­je, że już w dale­kiej prze­szło­ści grec­ki filo­zof Ary­sto­te­les zasta­na­wiał się: „Dla­cze­go woda, któ­ra jest nie­zbęd­na do życia, jest tania, pod­czas gdy dia­men­ty są bar­dzo dro­gie, choć moż­na się bez nich obejść?”.

Mate­ria­ły pomoc­ni­cze: wydru­ko­wa­ne obraz­ki: szklan­ka wody, dia­ment, zega­rek, tele­fon komór­ko­wy, łóż­ko, spodnie, śniadanie.

Pyta­nie na rozgrzewkę:
Dla­cze­go woda, któ­ra jest nie­zbęd­na do życia, jest tania, pod­czas gdy dia­men­ty są bar­dzo dro­gie, choć moż­na się bez nich obejść?

Głów­ne pytanie:
Dla­cze­go jed­ne rze­czy są war­to­ścio­we bar­dziej, a inne mniej?

Pyta­nia dodat­ko­we i pomocnicze:
Czy war­tość przed­mio­tu to to samo, co cena?
Skąd wie­my, że coś jest bar­dziej war­to­ścio­we, a coś mniej?
Czy na pusty­ni szklan­ka wody nadal będzie tań­sza od diamentu?
Czy cen­niej­szych rze­czy zawsze jest mniej?
Czy ist­nie­ją rze­czy bezcenne?

Dodat­ko­wa aktyw­ność: Wspól­nie spo­rzą­dza­my listę rze­czy bez­cen­nych – takich, któ­re są cen­ne, ale nic nie kosztują.


PDF kon­spek­tu do pobrania


Mał­go­rza­ta Kamiń­ska – dok­tor nauk huma­ni­stycz­nych w zakre­sie filo­zo­fii. Pasjo­nat­ka pro­jek­tów edu­ka­cyj­nych, docie­kań filo­zo­ficz­nych oraz edu­ka­cji glo­bal­nej. Nauczy­ciel­ka ety­ki i wie­dzy o spo­łe­czeń­stwie w Spo­łecz­nej Szko­le Pod­sta­wo­wej nr 11 STO w War­sza­wie oraz w Pol­sko-Fran­cu­skiej Nie­pu­blicz­nej Szko­le Pod­sta­wo­wej „La Fontaine”.

Kon­spekt pocho­dzi z książ­ki na temat filo­zo­fo­wa­nia z dzieć­mi: „Filo­zo­fuj z dzieć­mi 2. 100 pomy­słów na docie­ka­nia filo­zo­ficz­ne” pod redak­cją Łuka­sza Krzy­wo­nia, na któ­rej wyda­nie zbie­ra­my fun­du­sze do 30 kwietnia.
Jeże­li chcesz wes­przeć ten pro­jekt to zachę­ca­my do wpłat na pro­fi­lu zrzut­ki tutaj.
(Fore­ign Pay­ment Instructions)

Najnowszy numer można nabyć od 1 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy