Edukacja filozoficzna Filozofia w szkole

Malina Barcikowska: Szczęście, przyjaźń, technologie – scenariusz lekcji dla dzieci

lekcja o szczęściu
Prezentujemy kolejny scenariusz zajęć filozoficznych dla dzieci, które odbyły się w Czytelni Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu.

Zapisz się do naszego newslettera

Tym razem lek­cja o szczę­ściu, przy­jaź­ni i tech­no­lo­gii.

SZCZĘŚCIE

 • Czy szczę­ście widać? Po czym moż­na poznać, że czło­wiek jest szczę­śli­wy?
 • Czy szczę­ście prze­ży­wa się wspól­nie czy każ­dy doświad­cza go sam?
 • Co daje szczę­ście? Czy wszy­scy są szczę­śli­wi z tego same­go powo­du?
 • Wiel­ka radość” / „wewnętrz­ne zado­wo­le­nie”
 • Czy szczę­ście może się znu­dzić?

PRAGNIENIAPOTRZEBY

Kto chce być szczę­śli­wy niech ogra­ni­cza swo­je potrze­by”

 • Czy szczę­ście prze­mi­ja czy jest trwa­łe? (Rzecz, któ­ra nas cie­szy może znu­dzić się, zepsuć, zgu­bić)
 • Zaspo­ka­ja­nie / ogra­ni­cza­nie (im wię­cej tym lepiej / im mniej tym lepiej)

SZCZĘŚLIWE ŻYCIE

 • Czy moż­na być szczę­śli­wym bez powo­du?
 • Czy szczę­ście przy­cho­dzi samo? / „na szczę­ście trze­ba sobie zapra­co­wać”
 • Czy trze­ba się uczyć być szczę­śli­wym? Zauwa­ża­nie „małych przy­jem­no­ści” – co to jest?
 • O kim moż­na powie­dzieć , że ma/miał szczę­śli­we życie?
 • Czy doda­wa­nie „małych przy­jem­no­ści” może dać więk­szą sumę szczę­ścia niż kil­ka „wiel­kich rado­ści”?
 • Czy szczę­ście może być celem życia?

Epi­kurPrzy­jem­ność może być ducho­wa.  Żeby jeden czło­wiek był szczę­śli­wy inni ludzie też powin­ni być szczę­śli­wi. Nie trze­ba korzy­stać z każ­dej przy­jem­no­ści, waż­ne jest też to, jak ją osią­ga­my. Do szczę­śli­we­go życia nie potrze­ba wie­le.

PRZYJAŹŃ

 • Czy czło­wiek potrze­bu­je innych?  („rela­cje”: rodzi­na, przy­ja­cie­le, zna­jo­mi, nie­zna­jo­mi – kto jest dal­szy, kto bliż­szy?)
 • Samot­ność: czy moż­na być szczę­śli­wym bez innych ludzi?
 • Czy samot­ność może być potrzeb­na?
 • Kto to jest przy­ja­ciel?
 • Czy przy­ja­ciel powi­nien być do nas podob­ny, czy inny niż my?
 • Co to zna­czy, że ktoś jest „inny”?
 • Po co jest przy­ja­ciel? ( potrze­bu­je­my go tak jak dok­to­ra, któ­ry wyle­czy, pie­ka­rza, sprze­daw­cy…?)

Ary­sto­te­les: Są trzy rze­czy, ze wzglę­du na któ­re zawie­ra­my róż­ne rodza­je przy­jaź­ni:

 1. Poży­tek: przy­jaź­ni­my się ze wzglę­du na to, jaka korzyść z tego dla nas wyni­ka
 2. Przy­jem­ność: ze wzglę­du na to, że jest nam miło, kie­dy prze­by­wa­my razem
 3. Naj­do­sko­nal­szy rodzaj przy­jaź­ni – ze wzglę­du na tzw. dziel­ność etycz­ną = dobro wewnętrz­ne. Przy­jaź­ni­my się z kimś ze wzglę­du na to, kim ten czło­wiek jest.  Przy­jaźń jest moż­li­wa, jeśli obaj przy­ja­cie­le są dla sie­bie dobrzy i poma­ga­ją sobie, żeby być jesz­cze lep­szy­mi.
 • Co jest łatwiej­sze: zachwy­cać się tym, co ktoś ma, czy tym, kim jest? Co wyma­ga wię­cej cza­su? Czy moż­na przy­jaź­nić się bez­in­te­re­sow­nie czy zawsze przy­jaź­ni­my się ze wzglę­du na coś?

Kant: Pamię­taj, aby dru­gie­go (tak w sobie jak i w innym) trak­to­wać zawsze zara­zem jako cel, nigdy tyl­ko jako śro­dek – jak rozu­mieć te sło­wa filo­zo­fa? 

 • Czy moż­na się przy­jaź­nić z rze­cza­mi nie­oży­wio­ny­mi? A ze zwie­rzę­ta­mi? A z samym sobą?

TECHNOLOGIE

Nawią­za­nie do fil­mu „Ona” (ang. Her, 2013) − ame­ry­kań­ski melo­dra­mat z ele­men­ta­mi fan­ta­stycz­no­nau­ko­wy­mi w reży­se­rii i według sce­na­riu­sza Spike’a Jonze’a.

 • Co może być faj­ne­go w przy­jaź­ni z awa­ta­rem?
 • W czym jest „lep­szy”, a w czym „gor­szy” od czło­wie­ka?
 • Kie­dy jest / może być  POTRZEBNY?
 • Czy TECHNOLOGIEPOTRZEBNE?
 • Co uła­twia­ją, a co utrud­nia­ją (bez­pie­czeń­stwo, infor­ma­cje, glo­bal­na wio­ska – co to?)
 • Czy moż­na być samot­nym przed kom­pu­te­rem?
 • Tele­fon, sky­pe, face­bo­ok a SPOTKANIE.

(FRAGMENTYSPOTKANIU – oswa­ja­nie przy­ja­cie­la, „Mały Ksią­żę”)

 • Czy moż­na oswo­ić przy­ja­cie­la (tak­że zwie­rzę­ce­go) w taki sam spo­sób na komu­ni­ka­to­rze?
 • BYCIERELACJACHBYCIESIECI.

(Porów­nać te rodza­je doświad­czeń i to czym się róż­nią np. ilo­ma zmy­sła­mi odbie­ra­my inną oso­bę / zwie­rzę w obu sytu­acjach?)


Mali­na Bar­ci­kow­ska – absol­went­ka filo­zo­fii na UMK w Toru­niu i Szko­ły Nauk Spo­łecz­nych przy IFiS PAN w War­sza­wie. Przez kil­ka lat zatrud­nio­na w CSW „Zna­ki Cza­su” w Toru­niu jako pra­cow­nik mery­to­rycz­ny, reali­zu­jąc pro­jek­ty ze wszyst­ki­mi gru­pa­mi wie­ko­wy­mi. Człon­ki­ni PTF i AICA Inter­na­tio­nal.

 

Wię­cej sce­na­riu­szy lek­cji znaj­dziesz pod tagiem Sce­na­riu­sze lek­cji.

Najnowszy numer można nabyć od 2 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy