Edukacja filozoficzna Filozofia w szkole

Malina Barcikowska: Szczęście, przyjaźń, technologie – scenariusz lekcji dla dzieci

lekcja o szczęściu
Prezentujemy kolejny scenariusz zajęć filozoficznych dla dzieci, które odbyły się w Czytelni Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu.

Zapisz się do naszego newslettera

Tym razem lekc­ja o szczęś­ciu, przy­jaźni i tech­nologii.

SZCZĘŚCIE

 • Czy szczęś­cie widać? Po czym moż­na poz­nać, że człowiek jest szczęśli­wy?
 • Czy szczęś­cie przeży­wa się wspól­nie czy każdy doświad­cza go sam?
 • Co daje szczęś­cie? Czy wszyscy są szczęśli­wi z tego samego powodu?
 • Wiel­ka radość” / „wewnętrzne zad­owole­nie”
 • Czy szczęś­cie może się znudz­ić?

PRAGNIENIAPOTRZEBY

Kto chce być szczęśli­wy niech ogranicza swo­je potrze­by”

 • Czy szczęś­cie przemi­ja czy jest trwałe? (Rzecz, która nas cieszy może znudz­ić się, zep­suć, zgu­bić)
 • Zaspoka­janie / ograniczanie (im więcej tym lep­iej / im mniej tym lep­iej)

SZCZĘŚLIWE ŻYCIE

 • Czy moż­na być szczęśli­wym bez powodu?
 • Czy szczęś­cie przy­chodzi samo? / „na szczęś­cie trze­ba sobie zapra­cow­ać”
 • Czy trze­ba się uczyć być szczęśli­wym? Zauważanie „małych przy­jem­noś­ci” – co to jest?
 • O kim moż­na powiedzieć , że ma/miał szczęśli­we życie?
 • Czy dodawanie „małych przy­jem­noś­ci” może dać więk­szą sumę szczęś­cia niż kil­ka „wiel­kich radoś­ci”?
 • Czy szczęś­cie może być celem życia?

EpikurPrzy­jem­ność może być duchowa.  Żeby jeden człowiek był szczęśli­wy inni ludzie też powin­ni być szczęśli­wi. Nie trze­ba korzys­tać z każdej przy­jem­noś­ci, ważne jest też to, jak ją osiągamy. Do szczęśli­wego życia nie potrze­ba wiele.

PRZYJAŹŃ

 • Czy człowiek potrze­bu­je innych?  („relac­je”: rodz­i­na, przy­ja­ciele, zna­jo­mi, niez­na­jo­mi – kto jest dal­szy, kto bliższy?)
 • Samot­ność: czy moż­na być szczęśli­wym bez innych ludzi?
 • Czy samot­ność może być potrzeb­na?
 • Kto to jest przy­ja­ciel?
 • Czy przy­ja­ciel powinien być do nas podob­ny, czy inny niż my?
 • Co to znaczy, że ktoś jest „inny”?
 • Po co jest przy­ja­ciel? ( potrze­bu­je­my go tak jak dok­to­ra, który wyleczy, piekarza, sprzedaw­cy…?)

Arys­tote­les: Są trzy rzeczy, ze wzglę­du na które zaw­ier­amy różne rodza­je przy­jaźni:

 1. Pożytek: przy­jaźn­imy się ze wzglę­du na to, jaka korzyść z tego dla nas wyni­ka
 2. Przy­jem­ność: ze wzglę­du na to, że jest nam miło, kiedy prze­by­wamy razem
 3. Naj­doskon­al­szy rodzaj przy­jaźni – ze wzglę­du na tzw. dziel­ność ety­czną = dobro wewnętrzne. Przy­jaźn­imy się z kimś ze wzglę­du na to, kim ten człowiek jest.  Przy­jaźń jest możli­wa, jeśli obaj przy­ja­ciele są dla siebie dobrzy i poma­ga­ją sobie, żeby być jeszcze lep­szy­mi.
 • Co jest łatwiejsze: zach­wycać się tym, co ktoś ma, czy tym, kim jest? Co wyma­ga więcej cza­su? Czy moż­na przy­jaźnić się bez­in­tere­sown­ie czy zawsze przy­jaźn­imy się ze wzglę­du na coś?

Kant: Pamię­taj, aby drugiego (tak w sobie jak i w innym) trak­tować zawsze zarazem jako cel, nigdy tylko jako środek – jak rozu­mieć te słowa filo­zo­fa? 

 • Czy moż­na się przy­jaźnić z rzecza­mi nieoży­wiony­mi? A ze zwierzę­ta­mi? A z samym sobą?

TECHNOLOGIE

Naw­iązanie do fil­mu „Ona” (ang. Her, 2013) − amerykańs­ki melo­dra­mat z ele­men­ta­mi fan­tasty­cznonaukowy­mi w reży­serii i według sce­nar­iusza Spike’a Jonze’a.

 • Co może być fajnego w przy­jaźni z awatarem?
 • W czym jest „lep­szy”, a w czym „gorszy” od człowieka?
 • Kiedy jest / może być  POTRZEBNY?
 • Czy TECHNOLOGIEPOTRZEBNE?
 • Co ułatwia­ją, a co utrud­ni­a­ją (bez­pieczeńst­wo, infor­ma­c­je, glob­al­na wios­ka – co to?)
 • Czy moż­na być samot­nym przed kom­put­erem?
 • Tele­fon, skype, face­book a SPOTKANIE.

(FRAGMENTYSPOTKANIU – oswa­janie przy­ja­ciela, „Mały Książę”)

 • Czy moż­na oswoić przy­ja­ciela (także zwierzęcego) w taki sam sposób na komu­nika­torze?
 • BYCIERELACJACHBYCIESIECI.

(Porów­nać te rodza­je doświad­czeń i to czym się różnią np. ilo­ma zmysła­mi odbier­amy inną osobę / zwierzę w obu sytu­ac­jach?)


Mali­na Bar­cikows­ka – absol­wen­t­ka filo­zofii na UMK w Toruniu i Szkoły Nauk Społecznych przy IFiS PAN w Warsza­w­ie. Przez kil­ka lat zatrud­niona w CSW „Zna­ki Cza­su” w Toruniu jako pra­cown­ik mery­to­ryczny, real­izu­jąc pro­jek­ty ze wszys­tki­mi gru­pa­mi wiekowy­mi. Członk­i­ni PTF i AICA Inter­na­tion­al.

 

Więcej sce­nar­iuszy lekcji zna­jdziesz pod tagiem Sce­nar­iusze lekcji.

Najnowszy numer można nabyć od 2 lipca w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Sklep

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy