Akcje Aktualności Edukacja filozoficzna Ogłoszenia

Mamy nowy cel: nowy serwis edukacji filozoficznej na filozofuj.eu!

Dzięki Waszemu wsparciu mamy szansę stworzyć największą w Polsce bazę wiedzy, materiałów, pomocy dydaktycznych, aktualności poświęconych edukacji filozoficznej udostępnianą za darmo. Na platformie Patronite właśnie założyliśmy kolejny cel, który chcemy dla Was realizować!

Dział edu­ka­cji filo­zo­ficz­nej w ser­wi­sie filozofuj.eu to 5 głów­nych pod­dzia­łów: Filo­zo­fia dla dzie­ci, Filo­zo­fia w szko­le, Stu­dia filo­zo­ficz­ne, Akty praw­ne doty­czą­ce edu­ka­cji filo­zo­ficz­nej i Pró­by filo­zo­ficz­ne. Chce­my roz­wi­nąć każ­dy z nich.

 

Filozofia dla dzieci

Dział ten adre­so­wa­ny jest głów­nie do rodzi­ców oraz edu­ka­to­rów dzie­ci (w tym tych naj­młod­szych, od wie­ku przed­szkol­ne­go) i pre­zen­tu­je pora­dy doty­czą­ce pra­cy z dziec­kiem w domu oraz na filo­zo­ficz­nych zaję­ciach pozasz­kol­nych. Roz­bu­do­wu­jąc ten dział planujemy:

 • regu­lar­ne zamiesz­cza­nie publi­ka­cji porad­ni­ko­wych na temat roz­bu­dza­nia cie­ka­wo­ści w dzie­ciach, roz­wi­ja­nia ich kre­atyw­no­ści, popra­wia­nia zdol­no­ści komu­ni­ka­cji, pobu­dza­nia do myśle­nia kry­tycz­ne­go i roz­wi­ja­nia zacząt­ków myśle­nia logicz­ne­go ( w tym m.in. wywia­dów ze świa­to­wej sła­wy prak­ty­ka­mi edu­ka­cji filo­zo­ficz­nej czy też omó­wień war­to­ścio­wych tek­stów z pra­sy pol­skiej i zagra­nicz­nej doty­czą­cych edu­ka­cji filozoficznej),
 • regu­lar­ne zamiesz­cza­nia na por­ta­lu wyni­ków badań na temat korzy­ści z filo­zo­fo­wa­nia dla roz­wo­ju dzieci,
 • regu­lar­ne publi­ko­wa­nie new­sów na temat filo­zo­fo­wa­nia z dziećmi,
 • zamiesz­cza­nie recen­zji ksią­żek, gier, zabaw oraz pomo­cy dydak­tycz­nych do filo­zo­fo­wa­nia z dziećmi,
 • orga­ni­zo­wa­nie filo­zo­ficz­nych kon­kur­sów z nagro­da­mi dla dzieci.

 

Filozofia w szkole

W tym dzia­le, przy­go­to­wa­nym spe­cjal­nie dla nauczy­cie­li filo­zo­fii i ety­ki oraz uczniów ze szkół pod­sta­wo­wych i śred­nich, planujemy:

 • regu­lar­ne publi­ko­wa­nie sce­na­riu­szy lek­cji filo­zo­fii i etyki,
 • uru­cho­mie­nie pro­jek­tu dar­mo­wych szko­leń dla nauczycieli,
 • regu­lar­ne zamiesz­cza­nie porad prak­ty­ków naucza­nia filo­zo­fii i ety­ki w for­mie arty­ku­łów i podcastów,
 • dostar­cza­nie wszyst­kich aktu­al­nych infor­ma­cji doty­czą­cych Olim­pia­dy Filozoficznej.

 

Studia filozoficzne

Dział adre­so­wa­ny jest głów­nie do lice­ali­stów, czy­li tych, któ­rzy są na eta­pie decy­do­wa­nia o kie­run­ku swo­jej ścież­ki zawo­do­wej i zasta­na­wia­ją się nad wybo­rem stu­diów. Zamierzamy:

 • dostar­czać peł­ne­go pakie­tu infor­ma­cji o ośrod­kach, w któ­rych moż­na stu­dio­wać filo­zo­fię, infor­ma­cji potwier­dzo­nych, regu­lar­nie aktualizowanych,
 • stwo­rzyć miej­sce poświę­co­ne wypo­wie­dziom absol­wen­tów, gdzie ucznio­wie będą mogli zasię­gnąć infor­ma­cji z pierw­szej ręki na temat tego, co dało innym stu­dio­wa­nie filo­zo­fii w tym poten­cjal­nych kie­run­ków roz­wo­ju karie­ry zawo­do­wej po ukoń­cze­niu tego kierunku.

 

Akty prawne dotyczące edukacji filozoficznej

Jest to baza sku­pia­ją­ca praw­ne zarzą­dza­nia na temat edu­ka­cji filo­zo­ficz­nej i etycz­nej. Chce­my tę bazę regu­lar­nie posze­rzać i aktu­ali­zo­wać, aby była dla wszyst­kich zain­te­re­so­wa­nych: nauczy­cie­li, uczniów i rodzi­ców rze­tel­nym źró­dłem usys­te­ma­ty­zo­wa­nych infor­ma­cji poda­nych w jasny przej­rzy­sty sposób.

 

Próby filozoficzne

Dział ten poświę­co­ny jest pre­zen­ta­cji prac mło­dych adep­tów filo­zo­fii (głów­nie lice­ali­stów). W ramach roz­wo­ju tego dzia­łu pla­nu­je­my prze­pro­wa­dzać cyklicz­ne kon­kur­sy dla mło­dzie­ży lice­al­nej na naj­lep­szy tekst filo­zo­ficz­ny roku.

 

Każ­dy z Was może przy­czy­nić się do reali­za­cji wymie­nio­nych celów, wspie­ra­jąc nas za pośred­nic­twem por­ta­lu Patro­ni­te.

Najnowszy numer można nabyć od 1 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

1 komentarz

Kliknij, aby skomentować

 • Ps. Jeśli filo-zofia to tyl­ko w języ­kach oryginalnych/wyjściowych (m.in. gre­ka, łaci­na) i po, nie­ste­ty, niemiecku…
  00000OOOOOOODDDDD

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy