Akcje Aktualności Edukacja filozoficzna Ogłoszenia

Mamy nowy cel: nowy serwis edukacji filozoficznej na filozofuj.eu!

Dzięki Waszemu wsparciu mamy szansę stworzyć największą w Polsce bazę wiedzy, materiałów, pomocy dydaktycznych, aktualności poświęconych edukacji filozoficznej udostępnianą za darmo. Na platformie Patronite właśnie założyliśmy kolejny cel, który chcemy dla Was realizować!

Zapisz się do naszego newslettera

Dział edu­ka­cji filo­zo­ficz­nej w ser­wi­sie filozofuj.eu to 5 głów­nych pod­dzia­łów: Filo­zo­fia dla dzie­ci, Filo­zo­fia w szko­le, Stu­dia filo­zo­ficz­ne, Akty praw­ne doty­czą­ce edu­ka­cji filo­zo­ficz­nej i Pró­by filo­zo­ficz­ne. Chce­my roz­wi­nąć każ­dy z nich.

 

Filozofia dla dzieci

Dział ten adre­so­wa­ny jest głów­nie do rodzi­ców oraz edu­ka­to­rów dzie­ci (w tym tych naj­młod­szych, od wie­ku przed­szkol­ne­go) i pre­zen­tu­je pora­dy doty­czą­ce pra­cy z dziec­kiem w domu oraz na filo­zo­ficz­nych zaję­ciach pozasz­kol­nych. Roz­bu­do­wu­jąc ten dział planujemy:

 • regu­lar­ne zamiesz­cza­nie publi­ka­cji porad­ni­ko­wych na temat roz­bu­dza­nia cie­ka­wo­ści w dzie­ciach, roz­wi­ja­nia ich kre­atyw­no­ści, popra­wia­nia zdol­no­ści komu­ni­ka­cji, pobu­dza­nia do myśle­nia kry­tycz­ne­go i roz­wi­ja­nia zacząt­ków myśle­nia logicz­ne­go ( w tym m.in. wywia­dów ze świa­to­wej sła­wy prak­ty­ka­mi edu­ka­cji filo­zo­ficz­nej czy też omó­wień war­to­ścio­wych tek­stów z pra­sy pol­skiej i zagra­nicz­nej doty­czą­cych edu­ka­cji filozoficznej),
 • regu­lar­ne zamiesz­cza­nia na por­ta­lu wyni­ków badań na temat korzy­ści z filo­zo­fo­wa­nia dla roz­wo­ju dzieci,
 • regu­lar­ne publi­ko­wa­nie new­sów na temat filo­zo­fo­wa­nia z dziećmi,
 • zamiesz­cza­nie recen­zji ksią­żek, gier, zabaw oraz pomo­cy dydak­tycz­nych do filo­zo­fo­wa­nia z dziećmi,
 • orga­ni­zo­wa­nie filo­zo­ficz­nych kon­kur­sów z nagro­da­mi dla dzieci.

 

Filozofia w szkole

W tym dzia­le, przy­go­to­wa­nym spe­cjal­nie dla nauczy­cie­li filo­zo­fii i ety­ki oraz uczniów ze szkół pod­sta­wo­wych i śred­nich, planujemy:

 • regu­lar­ne publi­ko­wa­nie sce­na­riu­szy lek­cji filo­zo­fii i etyki,
 • uru­cho­mie­nie pro­jek­tu dar­mo­wych szko­leń dla nauczycieli,
 • regu­lar­ne zamiesz­cza­nie porad prak­ty­ków naucza­nia filo­zo­fii i ety­ki w for­mie arty­ku­łów i podcastów,
 • dostar­cza­nie wszyst­kich aktu­al­nych infor­ma­cji doty­czą­cych Olim­pia­dy Filozoficznej.

 

Studia filozoficzne

Dział adre­so­wa­ny jest głów­nie do lice­ali­stów, czy­li tych, któ­rzy są na eta­pie decy­do­wa­nia o kie­run­ku swo­jej ścież­ki zawo­do­wej i zasta­na­wia­ją się nad wybo­rem stu­diów. Zamierzamy:

 • dostar­czać peł­ne­go pakie­tu infor­ma­cji o ośrod­kach, w któ­rych moż­na stu­dio­wać filo­zo­fię, infor­ma­cji potwier­dzo­nych, regu­lar­nie aktualizowanych,
 • stwo­rzyć miej­sce poświę­co­ne wypo­wie­dziom absol­wen­tów, gdzie ucznio­wie będą mogli zasię­gnąć infor­ma­cji z pierw­szej ręki na temat tego, co dało innym stu­dio­wa­nie filo­zo­fii w tym poten­cjal­nych kie­run­ków roz­wo­ju karie­ry zawo­do­wej po ukoń­cze­niu tego kierunku.

 

Akty prawne dotyczące edukacji filozoficznej

Jest to baza sku­pia­ją­ca praw­ne zarzą­dza­nia na temat edu­ka­cji filo­zo­ficz­nej i etycz­nej. Chce­my tę bazę regu­lar­nie posze­rzać i aktu­ali­zo­wać, aby była dla wszyst­kich zain­te­re­so­wa­nych: nauczy­cie­li, uczniów i rodzi­ców rze­tel­nym źró­dłem usys­te­ma­ty­zo­wa­nych infor­ma­cji poda­nych w jasny przej­rzy­sty sposób.

 

Próby filozoficzne

Dział ten poświę­co­ny jest pre­zen­ta­cji prac mło­dych adep­tów filo­zo­fii (głów­nie lice­ali­stów). W ramach roz­wo­ju tego dzia­łu pla­nu­je­my prze­pro­wa­dzać cyklicz­ne kon­kur­sy dla mło­dzie­ży lice­al­nej na naj­lep­szy tekst filo­zo­ficz­ny roku.

 

Każ­dy z Was może przy­czy­nić się do reali­za­cji wymie­nio­nych celów, wspie­ra­jąc nas za pośred­nic­twem por­ta­lu Patro­ni­te.

Najnowszy numer można nabyć od 4 stycznia w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

1 komentarz

Kliknij, aby skomentować

 • Ps. Jeśli filo-zofia to tyl­ko w języ­kach oryginalnych/wyjściowych (m.in. gre­ka, łaci­na) i po, nie­ste­ty, niemiecku…
  00000OOOOOOODDDDD

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy