Ogłoszenia Pracodawca

Marketingowiec pilnie poszukiwany – żywy!

staż
Poszukujemy do naszego zespołu specjalisty ds. marketingu. Praca stacjonarna, w Lublinie, na co najmniej 1/2 etatu. Ktoś chętny? #praca #fajnapraca

Zapisz się do naszego newslettera

Do Twoich zadań będzie należało:

 • pozyski­wanie fun­duszy na dzi­ałal­ność cza­sopis­ma (szukanie grantów, składanie wniosków w konkur­sach, crowd­fund­ing, wyszuki­wanie innych źródeł finan­sowa­nia),
 • pro­mowanie cza­sopis­ma i inic­jatyw z nim związanych (media trady­cyjne i media społecznoś­ciowe: pro­mowanie kole­jnych numerów F! w SM, mon­i­tor­ing i budowanie zasięgu mar­ki, angażowanie społecznoś­ci SM do dyskusji),
 • pozyski­wanie wolon­tar­iuszy i koor­dy­nac­ja wolon­tariatu,
 • współpra­ca z wydawnict­wa­mi.  

 

Wymagamy od Ciebie:

 • łat­woś­ci naw­iązy­wa­nia kon­tak­tów, komu­nikaty­wnoś­ci i wysok­iej kul­tu­ry oso­bis­tej,
 • samodziel­noś­ci, pomysłowoś­ci, inic­jaty­wy i entuz­jaz­mu,
 • dobrej orga­ni­za­cji pra­cy, rzetel­noś­ci,
 • dys­pozy­cyjnoś­ci,
 • sprawnoś­ci w posługi­wa­niu się medi­a­mi społecznoś­ciowy­mi.

Dodatkowy­mi atu­ta­mi będą: doświad­cze­nie w pra­cy w mar­ketingu, wyk­sz­tałce­nie i pas­ja filo­zoficz­na.

A my zapew­ni­amy: 

 • umowę o pracę w wymi­arze co najm­niej 1/2 etatu (jesteśmy otwar­ci również na inne formy zatrud­nienia),
 • pracę pełną wyzwań z ciekawy­mi pro­jek­ta­mi w wyjątkowym miejs­cu,
 • nieko­r­po­ra­cyjną, przy­jazną atmos­ferę,
 • kreaty­wną pracę w insty­tucji z mis­ją,
 • kon­takt z insty­tuc­ja­mi kul­tu­ry, światem nau­ki i mediów.

 Zgłoszenia wraz z CV i lis­tem motywa­cyjnym prosimy słać na adres: redakcja@filozofuj.eu i marta.ratkiewicz@filozofuj.eu

 Zatrud­ni­a­ją­cy: Fun­dac­ja Aca­d­e­mi­con

 

Najnowszy numer można nabyć od 2 lipca w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Sklep

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy