Ogłoszenia Pracodawca

Marketingowiec pilnie poszukiwany – żywy!

staż
Poszukujemy do naszego zespołu specjalisty ds. marketingu. Praca stacjonarna, w Lublinie, na co najmniej 1/2 etatu. Ktoś chętny? #praca #fajnapraca

Zapisz się do naszego newslettera

Do Two­ich zadań będzie nale­ża­ło:

 • pozy­ski­wa­nie fun­du­szy na dzia­łal­ność cza­so­pi­sma (szu­ka­nie gran­tów, skła­da­nie wnio­sków w kon­kur­sach, crowd­fun­ding, wyszu­ki­wa­nie innych źró­deł finan­so­wa­nia),
 • pro­mo­wa­nie cza­so­pi­sma i ini­cja­tyw z nim zwią­za­nych (media tra­dy­cyj­ne i media spo­łecz­no­ścio­we: pro­mo­wa­nie kolej­nych nume­rów F! w SM, moni­to­ring i budo­wa­nie zasię­gu mar­ki, anga­żo­wa­nie spo­łecz­no­ści SM do dys­ku­sji),
 • pozy­ski­wa­nie wolon­ta­riu­szy i koor­dy­na­cja wolon­ta­ria­tu,
 • współ­pra­ca z wydaw­nic­twa­mi.  

 

Wyma­ga­my od Cie­bie:

 • łatwo­ści nawią­zy­wa­nia kon­tak­tów, komu­ni­ka­tyw­no­ści i wyso­kiej kul­tu­ry oso­bi­stej,
 • samo­dziel­no­ści, pomy­sło­wo­ści, ini­cja­ty­wy i entu­zja­zmu,
 • dobrej orga­ni­za­cji pra­cy, rze­tel­no­ści,
 • dys­po­zy­cyj­no­ści,
 • spraw­no­ści w posłu­gi­wa­niu się media­mi spo­łecz­no­ścio­wy­mi.

Dodat­ko­wy­mi atu­ta­mi będą: doświad­cze­nie w pra­cy w mar­ke­tin­gu, wykształ­ce­nie i pasja filo­zo­ficz­na.

A my zapew­nia­my: 

 • umo­wę o pra­cę w wymia­rze co naj­mniej 1/2 eta­tu (jeste­śmy otwar­ci rów­nież na inne for­my zatrud­nie­nia),
 • pra­cę peł­ną wyzwań z cie­ka­wy­mi pro­jek­ta­mi w wyjąt­ko­wym miej­scu,
 • nie­kor­po­ra­cyj­ną, przy­ja­zną atmos­fe­rę,
 • kre­atyw­ną pra­cę w insty­tu­cji z misją,
 • kon­takt z insty­tu­cja­mi kul­tu­ry, świa­tem nauki i mediów.

 Zgło­sze­nia wraz z CV i listem moty­wa­cyj­nym pro­si­my słać na adres: redakcja@filozofuj.eu i marta.ratkiewicz@filozofuj.eu

 Zatrud­nia­ją­cy: Fun­da­cja Aca­de­mi­con

 

Najnowszy numer można nabyć od 2 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy