Filozofia w szkole Scenariusze lekcji

Marta Kotarba: Dlaczego niebo jest daleko? – scenariusz lekcji etyki/filozofii dla klas IVVIII

Cele ogólne

 •     kształ­to­wa­nie reflek­syj­nej posta­wy wobec natury
 •     kształ­to­wa­nie posta­wy odpo­wie­dzial­no­ści społecznej
 •     roz­wi­ja­nie wraż­li­wo­ści na potrze­by śro­do­wi­ska naturalnego
 •     roz­wi­ja­nie umie­jęt­no­ści dys­ku­to­wa­nia i uza­sad­nia­nia swo­ich poglądów

Cele operacyjne

Uczeń:

 •         wyja­śnia rolę natu­ry w życiu człowieka,
 •         cha­rak­te­ry­zu­je swo­ją rela­cję z naturą,
 •         pla­nu­je dzia­ła­nia, wspie­ra­ją­ce ochro­nę śro­do­wi­ska naturalnego.

Treści kształcenia

 •         filo­zo­fia natury
 •         odpo­wie­dzial­ność społeczna
 •         rela­cja czło­wiek – śro­do­wi­sko naturalne

Metody nauczania

 •         pra­ca z tekstem
 •         dys­ku­sja grupowa

Środki dydaktyczne

 •         tekst baśni afrykańskiej
 •         tekst z luka­mi do wypeł­nia­nia przez ucznia
 •         kar­ta pytań dla ucznia

Formy pracy

 •         pra­ca z całym zespo­łem klasowym
 •         pra­ca indywidualna

PRZEBIEG ZAJĘĆ

Część wstępna

Powi­ta­nie uczniów przez oso­bę prowadzącą lek­cję, pre­zen­ta­cja tema­tu oraz przy­po­mnie­nie zasad pra­cy (sygna­li­zu­je­my chęć zabra­nia gło­su, słu­cha­my sie­bie nawza­jem, nie prze­ry­wa­my sobie wypo­wie­dzi, dys­ku­tu­je­my o poglą­dach, pomy­słach, a nie o oso­bach itd.)

Wio­dą­cy pro­blem: Co było pierw­sze: czło­wiek czy natu­ra? Czy to my jeste­śmy dla świa­ta czy to świat jest dla nas?

NaCo­Be­ZU – Na Co Będzie­my Zwra­cać Uwa­gę? – infor­ma­cja o celach lek­cji dla ucznia

Dziś zaj­mie­my się filo­zo­fią przy­ro­dy, prze­czy­ta­my sta­rą, afry­kań­ską baśń i spraw­dzi­my, czy i na ile jeste­śmy w sta­nie okre­ślić naszą rela­cję z naturą.

Część główna

 1. Pra­ca z tek­stem. Nauczy­ciel roz­da­je Uczniom treść baśni z luka­mi (Kar­ta pra­cy Ucznia 1). Następ­nie odczy­tu­je treść baśni pt. „Dla­cze­go nie­bo jest dale­ko?” (z książ­ki Baj­ki filo­zo­ficz­ne, autor­stwa Miche­la Piqu­ema­la). W trak­cie odczy­ty­wa­nia baśni, ucznio­wie uzu­peł­nia­ją luki w swo­im arkuszu.
 2. Reflek­sja. Po zakoń­cze­niu pra­cy z tek­stem nauczy­ciel roz­da­je uczniom kar­ty pytań (Kar­ta pra­cy Ucznia 2) i wyzna­cza czas na reflek­sję i zapi­sa­nie myśli w zeszy­cie. Ucznio­wie wkle­ja­ją kar­tę z pyta­nia­mi do zeszy­tu oraz notu­ją swo­je odpo­wie­dzi na pyta­nia. Zachę­ca­my dzie­ci do tego, aby swo­bod­nie noto­wa­ły swo­je pomy­sły, róż­ne myśli, fan­ta­zje i idee, nawet jeśli wyda­ją się im dziw­ne czy zaskakujące.
 3. Dys­ku­sja. Nauczy­ciel mode­ru­je dys­ku­sję gru­po­wą, wyzna­cza oso­by mówią­ce, dopy­tu­je, pro­si o roz­wi­nię­cie, uści­śle­nie. Moż­na też zapi­sy­wać głów­ne myśli na tablicy.

Część końcowa

Pod­su­mo­wa­nie zajęć i ewa­lu­acja dys­ku­sji gru­po­wej – zwró­ce­nie uwa­gi na to, kto był aktyw­ny, na ile uda­wa­ło się uza­sad­niać poszcze­gól­ne poglą­dy, do jakich wnio­sków doszliśmy.

Możliwa kontynuacja w postaci pracy projektowej

Ucznio­wie opra­co­wu­ją pro­jek­ty zespo­ło­we pod hasłem: „Natu­ra była tu pierw­sza”. Każ­da gru­pa wybie­ra jeden pro­blem, któ­ry uwa­ża za naj­waż­niej­szy dla śro­do­wi­ska natu­ral­ne­go, zbie­ra mate­ria­ły, dane i przy­go­to­wu­je pre­zen­ta­cję (pla­kat, ulot­ki itp.).


PDF sce­na­riu­sza do pobrania


PDF kar­ty pra­cy ucznia do pobrania


Mar­ta Kotar­ba – z wykształ­ce­nia peda­gog i filo­zof; psy­cho­te­ra­peut­ka i nauczy­ciel­ka aka­de­mic­ka w stop­niu dok­to­ra. Sta­le poszu­ku­je nowych inspi­ra­cji. Pasjo­nat­ka filo­zo­fo­wa­nia z dzieć­mi, inno­wa­cji peda­go­gicz­nych oraz meto­dy pro­jek­tu w edu­ka­cji (PBLpro­ject-based lear­ning). Naucza ety­ki w Spo­łecz­nej Szko­le Pod­sta­wo­wej nr 26 STO im. prof. Jigo­rō Kanō, a tak­że wykła­da we Wszech­ni­cy Pol­skiej Szko­le Wyż­szej w War­sza­wie. Jed­no­cze­śnie pro­wa­dzi pry­wat­ny gabi­net psy­cho­te­ra­pii na war­szaw­skim Moko­to­wie. Dużo czy­ta, nie­co pisze, dzia­ła spo­łecz­nie. Inte­re­su­ją ją ludzie, ich wybo­ry i dro­gi, któ­ry­mi podą­ża­ją. Nigdy nie odmó­wi fili­żan­ki dobrej kawy!

Najnowszy numer można nabyć od 1 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

1 komentarz

Kliknij, aby skomentować

 • Dla jed­nych nie­bo jest dale­ko dale­kie dla innych bli­sko bliskie!
  Takie to życie mamy nie­spra­wie­dli­we i pokrętne!”

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy