Aktualności Nowości wydawnicze Ogłoszenia

Matryca. Jak DNA programuje nasze życie – nowość wydawnicza

Matryca. Jak DNA programuje nasze życie autorstwa Roberta Plomina to jedna z książek, którą wybrali nasi Czytelnicy w plebiscycie na popularnofilozoficzną książkę roku 2020. Pozycją ukazała się w marcu 2020 r. nakładem wydawnictwa Copernicus Center Press.

Zapisz się do naszego newslettera

Matry­ca naszej indy­wi­du­al­no­ści to zale­d­wie 1% DNA, któ­rym róż­ni­my się od sie­bie. Zdol­no­ści inte­lek­tu­al­ne, intro­wer­sja lub eks­tra­wer­sja, podat­ność na cho­ro­by psy­chicz­ne — wszyst­kie te aspek­ty naszej oso­bo­wo­ści są do głę­bi kształ­to­wa­ne przez odzie­dzi­czo­ne róż­ni­ce w naszym kodzie genetycznym.

Robert Plo­min, psy­cho­log i jeden z czo­ło­wych gene­ty­ków beha­wio­ral­nych, dowo­dzi, że DNA jest naj­waż­niej­szym czyn­ni­kiem mode­lu­ją­cym to, kim jeste­śmy. Nasze rodzi­ny, szko­ły i śro­do­wi­sko są waż­ne, ale nie wpły­wa­ją na nas w tym stop­niu co geny.

W cią­gu ostat­nich lat wraz z nasta­niem sper­so­na­li­zo­wa­nej geno­mi­ki dosta­li­śmy moż­li­wość wyko­rzy­sta­nia DNA do zro­zu­mie­nia, kim jeste­śmy i pro­gno­zo­wa­nia tego, kim może­my się stać. Rewo­lu­cja DNA obda­rzy­ła geny mocą prze­wi­dy­wa­nia naszych moc­nych i sła­bych punk­tów już od uro­dze­nia. To prze­łom, któ­ry nie­sie ze sobą dale­ko­sięż­ne kon­se­kwen­cje dla psy­cho­lo­gii, dla spo­łe­czeń­stwa i dla nas wszystkich.

Nie da się prze­czy­tać tej książ­ki i nie zoba­czyć świa­ta na nowo. – „Obse­rver”

Jed­no z naj­bar­dziej bez­po­śred­nich i bez­kom­pro­mi­so­wych ujęć tego tema­tu, jakie kie­dy­kol­wiek napi­sa­no. – „Boston Review”

Jak stwier­dza sam Plo­min, gene­ty­ka jest zde­cy­do­wa­nie zbyt waż­na, żeby zosta­wić ją w rękach gene­ty­ków. – „Psy­cho­lo­gy Today”


Autor: Robert Plo­min

Tytuł ory­gi­nal­ny: Blu­eprint: How DNA make us who we are

Tytuł pol­ski: Matry­ca

Pod­ty­tuł: Jak DNA pro­gra­mu­je nasze życie

Tłu­ma­cze­nie: Zuzan­na Łamża

Licz­ba stron: 352

ISBN: 9788378864974

Data pre­mie­ry: 11.03.2020


O auto­rze:

Robert Plo­min – pro­fe­sor gene­ty­ki zacho­wa­nia w Insty­tu­cie Psy­chia­trii, Psy­cho­lo­gii i Neu­ro­nauk w King’s Col­le­ge Lon­don, czło­nek angiel­skiej Aca­de­my of Medi­cal Scien­ce oraz Aka­de­mii Bry­tyj­skiej. Autor i głów­ny badacz gło­śne­go pro­gra­mu Twins Ear­ly Deve­lop­ment Stu­dy (TEDS), z udzia­łem 15 tysię­cy par bliź­niąt, któ­re­go celem było usta­wie­nie wpły­wu genów na zacho­wa­nie i osią­gnię­cia dzieci.
Wię­cej nowo­ści wydaw­ni­czych znaj­dziesz w naszym dzia­le Nowo­ści wydaw­ni­cze.

Najnowszy numer można nabyć od 4 stycznia w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy