Filozofia w szkole Ogłoszenia Studia filozoficzne

Matura 2017: Już za chwilę egzamin maturalny z filozofii!

W piątek 12 maja o godzinie 14:00 w całym kraju rozpocznie się egzamin maturalny z filozofii. Liczba zadeklarowanych abiturientów do tegorocznej matury z filozofii wynosi blisko 950 osób. Arkusze prosto z CKE znajdziecie u nas tego samego dnia, zatem bądźcie z nami na bieżąco! Zajrzyjcie też do najnowszego numeru „Filozofuj!”. Znajdziecie tam dodatek maturalny, w którym przygotowaliśmy dla was listę ośrodków filozoficznych, na które warto aplikować.

Poza przed­mio­ta­mi obow­iązkowy­mi na maturze uczniowie mogą zdawać także przed­mio­ty dodatkowe. Egza­min z filo­zofii jest jed­nym z tych, do którego abi­turi­en­ci pod­chodzą dobrowol­nie, a jego wynik brany jest pod uwagę pod­czas rekru­tacji na więk­szość human­isty­cznych kierunk­ów.

Egza­min na poziomie pod­sta­wowym trwa 120 min­ut; na poziomie rozsz­er­zonym – godz­inę dłużej. W tym cza­sie maturzyś­ci rozwiązu­ją arkusz składa­ją­cy się z dwóch częś­ci. Na poziomie pod­sta­wowym (do którego pod­chodzą jedynie oso­by zda­jące egza­min zgod­nie ze „starą for­mułą”) pier­wsza z częś­ci ma for­mę tes­tu, którego zagad­nienia związane są z filo­zoficzną wiedzą ogól­ną, dru­ga nato­mi­ast pole­ga na kry­ty­cznej anal­izie tek­stu oraz udzie­le­niu odpowiedzi na pyta­nia.

Poziom rozsz­er­zony jest bardziej wyma­ga­ją­cy. Pier­wsza część egza­minu to zada­nia oparte na anal­izie mate­ri­ałów źródłowych. W częś­ci drugiej maturzyś­ci przy­go­towu­ją wypowiedź pisem­ną na jeden z dwóch podanych tem­atów. Łącz­na licz­ba punk­tów do uzyska­nia na obu poziomach wynosi 50.

Pisemne egza­miny mat­u­ralne zakończą się 24 maja, a ich wyni­ki zostaną podane 30 czer­w­ca. Zachę­camy do śledzenia naszej strony oraz odwiedzenia zakład­ki Stu­dia Filo­zoficzne, gdzie dowiecie się m.in., dlaczego warto stu­diować filo­zofię oraz gdzie ją moż­na stu­diować. W maju zmieścimy szer­sze infor­ma­c­je o wybranych ośrod­kach aka­demic­kich. 

Trzy­mamy kciu­ki za wszys­t­kich abi­turi­en­tów oraz życzymy poła­ma­nia dłu­gopisów!


Zob. listę ośrodków akademickich, w których można studiować filozofię.


2. Letnia Szkoła „Filozofuj!” – wakacje z filozofią. Są jeszcze wolne miejsca.


Opra­cow­ała: Kami­la Dylews­ka

Źródło: Cen­tral­na Komis­ja Eduka­cyj­na

Najnowszy numer można nabyć od 3 stycznia w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Sklep

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy