Ogłoszenia

Matura 2018: Już za chwilę, już za moment egzamin maturalny z filozofii!

Maj zbliża się wielkimi krokami, a wraz z nim egzaminy maturalne. Już w środę 9 maja o godz. 14:00 abiturienci stawią czoła arkuszom z filozofii na poziomie podstawowym oraz rozszerzonym. Śledźcie nasz portal, aby zapoznać się z kluczem odpowiedzi do zadań prosto od CKE!

Miejsce filozofii wśród przedmiotów maturalnych

Maturzyś­ci każdego roku zma­ga­ją się z przed­mio­ta­mi obow­iązkowy­mi, które muszą zdać na poziomie pod­sta­wowym w formie pisem­nej. Są to: język pol­s­ki, matem­aty­ka i język nowożyt­ny (np. język ang­iel­s­ki, niemiec­ki, fran­cus­ki). Oprócz tego muszą oni obow­iązkowo przys­tąpić do egza­minu pisem­nego z jed­nego wybranego przed­mio­tu dodatkowego na poziomie rozsz­er­zonym. Wśród przed­miotów dodatkowych jest filo­zofia. Arkusze z filo­zofii trafi­a­ją pod ich pióra wów­czas, gdy wyrażą oni wolę przys­tąpi­enia do egza­minu. Wstęp­ną deklarację w tej spraw­ie każdy uczeń musi złożyć do 30 wrześ­nia w roku, w którym rozpoczął trze­cią klasę liceum lub czwartą tech­nikum. Do 7 lutego zaś skła­da się ostate­czną deklarację. W 2016 roku chęć zdawa­nia filo­zofii na maturze zadeklarowało w sum­ie ok. 1500 osób.

Dlaczego warto przystąpić do matury z filozofii?

Powody moż­na by mnożyć. Niek­tóre z nich moż­na znaleźć w naszej zakład­ce Stu­dia filo­zoficzne. Jed­nak z punk­tu widzenia ubie­ga­nia się o przyję­cie na stu­dia ważne jest to, że wyni­ki matur z filo­zofii uwzględ­ni­ane są w pro­ce­sie rekru­tacji na więk­szość human­isty­cznych kierunk­ów!

Olimpijczycy

Lau­reaci i final­iś­ci Olimpiady Filo­zoficznej, której mag­a­zyn „Filo­zo­fuj!” już kole­jny rok patronu­je, są zwol­nieni z egza­minu mat­u­ral­nego z przed­mio­tu dodatkowego. Tacy uczniowie będą mieć na świadectwie dojrzałości w rubryce danego przed­mio­tu wpisane słowo – odpowied­nio – „zwol­niony” lub „zwol­niona”, maksy­mal­ny wynik, tj. „100%” (wynik pro­cen­towy) oraz „100” (wynik na skali centy­lowej) oraz infor­ma­c­ję o uzyskanym tytule lau­re­a­ta lub final­isty. Zachę­camy więc do udzi­ału w przyszłorocznej edy­cji Olimpiady Filo­zoficznej. Niebawem podamy tem­aty ese­jów, których napisanie stanowi pier­wszy jej etap.


3. Letnia Szkoła „Filozofuj!” – wakacje z filozofią. Są jeszcze wolne miejsca.


Organizacja egzaminu maturalnego z filozofii

Matu­ra z filo­zofii na poziomie pod­sta­wowym zaplanowana jest na 120 min­ut. Skła­da się z dwóch częś­ci. Pier­wsza część ma for­mę tes­tu, którego zagad­nienia związane są z filo­zoficzną wiedzą ogól­ną, dru­ga nato­mi­ast pole­ga na kry­ty­cznej anal­izie tek­stu oraz udzie­le­niu odpowiedzi na pyta­nia. Przy­pom­i­namy, że do egza­minu na poziomie pod­sta­wowym pod­chodzą oso­by zda­jące maturę zgod­nie ze „starą for­mułą”.

Pozostali nato­mi­ast (zapewne więk­szość) zma­gać się będą z maturą na poziomie rozsz­er­zonym. Ta z kolei trwa 180 min­ut. Jest ona bardziej wyma­ga­ją­ca. Pier­wsza część egza­minu to zada­nia doty­czące przy­toc­zonych frag­men­tów z dzieł dwóch wybit­nych filo­zofów. W częś­ci drugiej maturzyś­ci przy­go­towu­ją wypowiedź pisem­ną (wypra­cow­anie) na jeden z dwóch podanych tem­atów. Aby przekon­ać się o poziomie trud­noś­ci, rzuć­cie okiem na rozwiąza­nia arkuszy mat­u­ral­nych w 20162017 roku.

Egza­minowani na poziomie pod­sta­wowym, jak i rozsz­er­zonym mogą uzyskać maksy­mal­nie 50 punk­tów.

Dla absolwentów, którzy nie mogli przys­tąpić do egza­minu mat­u­ral­nego z filo­zofii ze wzglę­du na przy­padek losowy lub zdrowot­ny i złożyli stosowny wniosek, wyz­nac­zony został dodatkowy ter­min. Będzie to czwartek 7 czer­w­ca o godzinie 14:00.

Ostat­nie egza­miny mat­u­ralne w tym roku zaplanowane są na 23 maja, a ich wyni­ki ogłos­zone zostaną 3 lip­ca.

W najnowszym numerze mag­a­zynu „Filo­zo­fuj!”, który ukaże się w połowie maja, planu­je­my zamieś­cić dodatek mat­u­ral­ny, z którego dowiecie się, gdzie moż­na stu­diować filo­zofię i jaką ofer­tę przy­go­tu­ją dla Was poszczególne ośrod­ki aka­demick­ie. Koniecznie zajrzyj­cie też do zakład­ki Stu­dia filo­zoficzne na naszej stron­ie! Będziecie tam mogli przeczy­tać aktu­alne infor­ma­c­je doty­czące możli­woś­ci stu­diowa­nia filo­zofii w Polsce, a także odpowiedzi na pyta­nia, czy i dlaczego warto wybrać stu­dia filo­zoficzne.

Maturzys­tom życzymy poła­ma­nia dłu­gopisów! Filo­zo­fu­j­cie!

Opra­cow­ali: Kami­la Dylews­ka i Robert Kryńs­ki

Źródło: Cen­tral­na Komis­ja Eduka­cyj­na

 

Najnowszy numer można nabyć od 3 stycznia w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Sklep

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy