Patronaty Wykłady

Medytacje filozoficzne w Łazienkach Królewskich

Ośrodek Badań nad Epoką Stanisławowską, Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie i Fundacja na Rzecz Myślenia im. Barbary Skargi zapraszają wszystkich zainteresowanych na wiosenne spotkania z cyklu „Nowe medytacje filozoficzne”. „Filozofuj!” objęło to wydarzenie swoim patronatem medialnym.

Najnowszy numer: Jak działa język?

Zapisz się do newslettera:

---

Filozofuj z nami w social media

Najnowszy numer można nabyć od 2 października w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2018 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Tem­at tegorocznych spotkań to „Filo­zofia-poli­ty­ka-wspól­no­ta”, co kore­spon­du­je z IV edy­cją konkur­su na esej filo­zoficzny o Nagrodę im. Bar­bary Skar­gi „Pomyśleć wspól­notę”. Jak piszą orga­ni­za­torzy: „Chodzi, mówiąc najkrócej i najproś­ciej, o napię­cie pomiędzy możli­wie pre­cyzyjnym, być może kry­ty­cznym, ale jed­nak opisem zas­tanej rzeczy­wis­toś­ci a ewen­tu­al­nym pro­jek­tem świa­ta mającego czy to dopiero nade­jść, czy służyć za wzorzec lub jako reg­u­laty­w­na idea dla pode­j­mowanej każ­do­ra­zowo akty­wnoś­ci i reflek­sji. Wbrew pozorom – i tego między inny­mi uczą nagrod­zone ese­je, którym poświę­cony jest tegoroczny cykl – niepodob­na tu dokon­ać w pełni jed­noz­nacznego wyboru”.

Najbliższe spotkanie z cyk­lu odbędzie się 30 mar­ca 2017 i będzie doty­czyło finałowego ese­ju Krzyszto­fa Pacewicza pt.: „Fluks. Wspól­no­ta płynów ustro­jowych”. Jak pod­kreśla sam autor, pub­l­i­cys­ta i dok­torant na wydziale „Artes Lib­erales” Uni­w­er­syte­tu Warsza­wskiego: „Fluks to krzyk całkowicie wys­teryl­i­zowanego nowoczes­nego pod­mio­tu, odizolo­wanego od świa­ta zewnętrznego i nieustan­nie obaw­ia­jącego się zakaże­nia obcą mater­ią. Fluks to protest suchego ciała, które z powodu nad­miernej higieny cier­pi na ciągłe alergie i choro­by autoim­muno­log­iczne. Fluks to hymn na cześć prze­łamującego granice ciał poli­ty­cznych i ciał indy­wid­u­al­nych przepły­wu płynów ustro­jowych. Fluks to ćwicze­nie z myśle­nia wspól­no­ty mate­ri­al­nej, lep­kiej i płyn­nej”. W spotka­niu wezmą udzi­ał także prof. Mag­dale­na Śro­da oraz dr Joan­na Bednarek.

Pier­wszy cykl medy­tacji filo­zoficznych odby­wał się z inic­jaty­wy prof. Cezarego Wodz­ińskiego w lat­ach 2013–2015. Wów­czas składy się na niego wykłady wybit­nych pol­s­kich i ukraińs­kich intelek­tu­al­istów. „Nowe medy­tac­je filo­zoficzne” chcą kon­tyn­uować tę trady­cję, orga­nizu­jąc debaty w wyjątkowych warunk­ach Łazienek Królews­kich.

Pełny program spotkań w ramach „Nowych medytacji filozoficznych”:

  • 9 mar­ca 2017 – dr hab. Michał Her­er (lau­re­at IV edy­cji Konkur­su) – „Pochwała przy­jaźni”
  • 30 mar­ca 2017 – Krzysztof Pacewicz (final­ista IV edy­cji Konkur­su) – „ Fluks. Wspól­no­ta Płynów Ustro­jowych”
  • 6 kwiet­nia 2017 – dr Michał Krzykaws­ki – „Inne i wspólne. Trzy­dzieś­ci pięć lat fran­cuskiej filo­zofii”
  • 27 kwiet­nia 2017 – dr Joan­na Bednarek – „Życie, które mówi. Nowoczes­na wspól­no­ta i zwierzę­ta”
  • 18 maja – dr Jacek Dobrowol­s­ki – „Niewol­ni­cy i panowie. Sześć i pół ese­ju z antropologii i filo­zofii społecznej świa­ta nowoczes­nego”

Opra­cow­ał: Mateusz Tofil­s­ki


Łazien­ki Królewskie w Warsza­w­ie
9 marca–18 maja 2017
Strona inter­ne­towa orga­ni­za­torów
 Wydarze­nie na Face­booku

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy