memy

Memy filozoficzne #38 – Prawda i post-prawda

Źró­dło: Phi­lo­so­phy matters

Najnowszy numer można nabyć od 1 marca w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

3 komentarze

Kliknij, aby skomentować

  • Por. m.in. ST/NT Biblia, Ary­sto­te­les, Sokra­tes, “Rok 1984” G. Orwell, “Fol­wark zwie­rzę­cy” tegoż, “Nowy wspa­nia­ły świat” A. Hux­ley, “Pro­ces” /i pozo­sta­łe utwory/ F. Kaf­ka, “Praw­da pół­osta­tecz­na”, “Przez ciem­ne zwier­cia­dło”, “Czło­wiek z wyso­kie­go zam­ku”, “Trzy styg­ma­ty Pal­me­ra Eldrit­cha” Ph.K. Dick etc.

  • Cóż, powyż­szy mem jest bar­dzo dobry (nie­po­praw­ny poli­tycz­nie i filo­zo­ficz­nie!), traf­ny, gustow­ny, na cza­sie i w sam smak. Dla­cze­go?! Doty­czy (i ude­rza!) przede wszyst­kim obec­nie nam nie­ste­ty panu­ją­cych: socjo­lo­gów, psy­cho­lo­gów, psy­cho­te­ra­peu­tów, praw­ni­ków, poli­to­lo­gów, pisma­ków, auto­ry­te­ty moral­ne i innych tego typu sza­leń­ców ogra­ni­cza­ją­cych nam naszą wol­ność, nie­za­leż­ność, zwy­czaj­ność, spo­kój, rów­no­wa­gę i normalność…
    DDDOOO000
    Tak trzymać!

  • Post-praw­da, czy­li lewi­ca, neo/marxizm, post/postmodernizm, struk­tu­ra­lizm, kon­struk­ty­wizm, socy­alizm, demokracya/ochlokracya, racy­ona­lizm, neo/materializm, neo/ateizm, tole­ran­cya, nowo­cze­sność, bra­ter­stwo, rów­ność, komu­na, postęp, poli­tycz­na popraw­ność, pro­pa­gan­da, inwi­gi­la­cja, pust­ka, nihi­lizm, dema­go­gia, nie­uc­two, ciem­no­ta, zaco­fa­nie, mity, zabo­bo­ny, dogma­ty… głupota!

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy