Aktualności Nowości wydawnicze Ogłoszenia

Między dobrobytem a szczęściem. Eseje z filozofii ekonomii – nowość wydawnicza

Między dobrobytem a szczęściem. Eseje z filozofii ekonomii autorstwa Marcina Gorazdy i Tomasza Kwarcińskiego to kolejna z książek, którą wybrali nasi Czytelnicy w plebiscycie na popularnofilozoficzną książkę roku 2020. Pozycja została wydana w październiku 2020 roku przez wydawnictwo Copernicus Center Press.

Zapisz się do naszego newslettera

Zasta­na­wia­my się w szcze­gól­no­ści nad tym, co to zna­czy, że eko­no­mia jest nauką moral­ną. Czy powin­ni­śmy opo­dat­ko­wać robo­ty? Jak dużo musie­li­by­śmy zara­biać, aby osią­gnąć szczę­ście? Czy wpusz­cze­nie imi­gran­tów zarob­ko­wych sta­no­wi nasz moral­ny obo­wią­zek? Wresz­cie, w jakim zakre­sie pań­stwo ma pra­wo trak­to­wać ludzi jak dzie­ci, nakła­nia­jąc ich, by dzia­ła­li na rzecz swe­go wła­sne­go dobra?

Mię­dzy dobro­by­tem a szczę­ściem to intry­gu­ją­ce wpro­wa­dze­nie w świat filo­zo­ficz­nych dys­ku­sji, a cza­sem wręcz spo­rów nad eko­no­mią. Auto­rzy udo­wad­nia­ją, że celem badań eko­no­micz­nych jest przy­czy­nie­nie się do roz­wo­ju spo­łecz­no­ści i dobro­by­tu ludzi, któ­re­go istot­nym aspek­tem jest róż­nie rozu­mia­ne szczę­ście. Swo­bod­ny styl nar­ra­cji oraz licz­ne, czę­sto kon­tro­wer­syj­ne przy­kła­dy spra­wia­ją, że lek­tu­ra książ­ki jest zarów­no poucza­ją­ca, jak i przy­jem­na w odbiorze.

Na pol­skim ryn­ku bra­ko­wa­ło pra­cy sta­no­wią­cej popu­lar­ne, ale jed­no­cze­śnie moc­no opar­te na aktu­al­nych bada­niach wpro­wa­dze­nie do filo­zo­fii eko­no­mii. Książ­ka Mar­ci­na Goraz­dy i Toma­sza Kwar­ciń­skie­go ten brak eli­mi­nu­je. — prof. Łukasz Hardt


Autor: Mar­cin Goraz­da, Tomasz Kwarciński

Tytuł: Mię­dzy dobro­by­tem a szczęściem

Pod­ty­tuł: Ese­je z filo­zo­fii ekonomii

Wyda­nie I

Licz­ba stron: 308

ISBN: 9788378865339

Data pre­mie­ry: 22.10.2020


O auto­rach:

Mar­cin Goraz­da — dok­tor filo­zo­fii, adwo­kat, spe­cja­li­sta od pra­wa podat­ko­we­go. Zaj­mu­je się filo­zo­fią nauki, a w szcze­gól­no­ści filo­zo­fią nauk spo­łecz­nych i filo­zo­fią eko­no­mii. Z tej ostat­niej pro­wa­dził sze­reg wykła­dów popu­lar­no-nauko­wych, jak też kur­so­wych na Uni­wer­sy­te­cie Papie­skim Jana Paw­ła II w Kra­ko­wie, cze­go owo­cem jest niniej­sza monografia.

Tomasz Kwar­ciń­ski — dok­tor filo­zo­fii, magi­ster eko­no­mii, adiunkt w Kate­drze Filo­zo­fii na Uni­wer­sy­te­cie Eko­no­micz­nym w Kra­ko­wie, współ­or­ga­ni­za­tor Pol­skiej Sie­ci Filo­zo­fii Eko­no­mii. Autor wie­lu publi­ka­cji nauko­wych, książ­ki Rów­ność i korzyść. Amar­tyi Kumar Sena kon­cep­cja spra­wie­dli­wo­ści dys­try­bu­tyw­nej (2011), a tak­że współ­au­tor obu tomów Meta­eko­no­mii.

Najnowszy numer można nabyć od 4 stycznia w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy