Dystrybucja Lublin

Między Słowami Kawiarnia i Księgarnia

Adres

20–114 Lublin
ul. Ryb­na 4/5
tel.: +48 508 217 014
e‑mail: kontakt@miedzy-slowami.com.pl
http://www.miedzy-slowami.com.pl/
https://www.facebook.com/miedzyslowami.lbn


Galeria

No Sli­de Found In Slider.

 Wyda­rze­nia
_ROB3335
Fot. Staś Gut

Opis lokalu

Mię­dzy Sło­wa­mi to prze­strzeń do spo­tkań z dru­gim czło­wie­kiem. Tu lite­rac­ka przy­go­da mie­sza się z przy­tul­nym domo­wym wystro­jem, cie­płą atmos­fe­rą i zapa­chem aro­ma­tycz­nej kawy. To prze­strzeń, gdzie kul­tu­ra jest na wycią­gnię­cie ręki, gdzie roz­brzmie­wa­ją dłu­gie roz­mo­wy i śmiech. Nasza kawiar­nia to rów­nież sce­na, z któ­rej sta­wia się pierw­szy krok w arty­stycz­ny świat, to miej­sce spo­tkań, dys­ku­sji, wymia­ny myśli.

Mię­dzy Sło­wa­mi to rów­nież księ­gar­nia, któ­ra przy­cią­ga ludzi cie­ka­wych świa­ta – repor­taż, filo­zo­fia, archi­tek­tu­ra – to tyl­ko wyci­nek tema­ty­ki, któ­ra gości na pół­kach.

Mapka


Zachę­ca­my do odwie­dze­nia lokalu!

Najnowszy numer można nabyć od 5 maja w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy