Dystrybucja Lublin

Między Słowami Kawiarnia i Księgarnia

Adres

20–114 Lublin
ul. Ryb­na 4/5
tel.: +48 508 217 014
e‑mail: kontakt@miedzy-slowami.com.pl
http://www.miedzy-slowami.com.pl/
https://www.facebook.com/miedzyslowami.lbn


Galeria

No Sli­de Found In Slider.

 Wyda­rze­nia
_ROB3335
Fot. Staś Gut

Opis lokalu

Mię­dzy Sło­wa­mi to prze­strzeń do spo­tkań z dru­gim czło­wie­kiem. Tu lite­rac­ka przy­go­da mie­sza się z przy­tul­nym domo­wym wystro­jem, cie­płą atmos­fe­rą i zapa­chem aro­ma­tycz­nej kawy. To prze­strzeń, gdzie kul­tu­ra jest na wycią­gnię­cie ręki, gdzie roz­brzmie­wa­ją dłu­gie roz­mo­wy i śmiech. Nasza kawiar­nia to rów­nież sce­na, z któ­rej sta­wia się pierw­szy krok w arty­stycz­ny świat, to miej­sce spo­tkań, dys­ku­sji, wymia­ny myśli.

Mię­dzy Sło­wa­mi to rów­nież księ­gar­nia, któ­ra przy­cią­ga ludzi cie­ka­wych świa­ta – repor­taż, filo­zo­fia, archi­tek­tu­ra – to tyl­ko wyci­nek tema­ty­ki, któ­ra gości na pół­kach.

Mapka


Zachę­ca­my do odwie­dze­nia lokalu!

Najnowszy numer można nabyć od 1 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy