Aktualności Konkursy Patronaty

Młodzi debatują po oksfordzku w Gdyni – konkurs

Już po raz drugi młodzież szkół podstawowych i oddziałów gimnazjalnych w Gdyni weźmie udział w retorycznych zmaganiach na wzór rozgrywek toczących się na prestiżowych uczelniach brytyjskich. Inicjatywa jest rezultatem współpracy społeczności VI i IX Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni. Finał Młodzi debatują, objęty patronatem Pani Mai Wagner, Pełnomocniczki Prezydenta Miasta ds. Kultury, odbędzie się 16 marca w VI Liceum Ogólnokształcącym w Gdyni. „Filozofuj!” objęło patronatem medialnym to wydarzenie.

Najnowszy numer: Jak działa język?

Zapisz się do newslettera:

---

Filozofuj z nami w social media

Najnowszy numer można nabyć od 2 października w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2018 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Konkurs debat oks­fordz­kich Młodzi debatu­ją jest skierowany do młodzieży starszych klas gdyńs­kich szkół pod­sta­wowych i odd­zi­ałów gim­naz­jal­nych. Zakres treś­ci obe­j­mu­je zagad­nienia obec­ne w pod­staw­ie pro­gramowej przed­miotów human­isty­cznych. Tezy, w opar­ciu o które toczyć się będą poje­dyn­ki reto­ryczne, inter­pre­tować moż­na na wiele sposobów: od czys­to naukowych rozważań, po konkretne sytu­acje „wzięte z codzi­en­nego życia”.

Konkurs poprzed­zony będzie szkole­niem real­i­zowanym przez klub debat Ars Bene Dicen­di dzi­ała­ją­cy na Wydziale Prawa na Uni­w­er­syte­cie Gdańskim, warsz­tata­mi dla uczest­ników z zakre­su reg­u­laminu debaty oraz zaję­ci­a­mi dla opiekunów młodzieży we współpra­cy z Gdyńskim Ośrod­kiem Doskonale­nia Nauczy­cieli.

Każ­da zgłos­zona druży­na otrzy­ma dodatkową opiekę men­to­ra: ucz­nia lub uczen­ni­cy VI lub IX Liceum Ogól­nok­sz­tałcącego w Gdyni posi­ada­jącego doświad­cze­nie w zakre­sie deba­towa­nia. Pod ich czu­jnym okiem, młod­sze koleżan­ki i koledzy sum­i­en­nie przy­go­towu­ją się do udzi­ału w częś­ci konkur­sowej.

Zwieńcze­niem pro­jek­tu jest część finałowa, zaplanowana na 16 mar­ca 2018 r. Tego dnia odbędą się miedzy inny­mi otwarte debaty oks­fordzkie o III i o I miejsce. W jury zasiądą oso­by na co dzień związane z oce­ni­an­iem umiejęt­noś­ci reto­rycznych. Wygrane drużyny otrzy­ma­ją nagrody, a wszyscy uczest­ni­cy upomin­ki.

Pod­sta­wowe cele pro­jek­tu to ksz­tał­towanie umiejęt­noś­ci argu­men­tacji i obrony stanowiska, pogłębian­ie wiedzy z zakre­su przed­miotów human­isty­cznych oraz rozwi­janie współpra­cy młodzieży na różnych poziomach edukacji. Nasi uczniowie niczym ich bry­tyjs­cy rówieśni­cy, zgłębi­a­ją filo­zoficzne zagad­nienia w twór­czych zespołach prob­le­mowych.

 

Orga­ni­za­torzy:

VI Liceum Ogól­nok­sz­tałcące im. Wacława Sier­pińskiego w Gdyni

IX Liceum Ogól­nok­sz­tałcące im. Marsza­ł­ka Józe­fa Pił­sud­skiego w Gdyni

 

Koor­dy­na­tor: Maria Łojek-Kurzętkows­ka

Nauczy­ciele: Anna Dobrowol­s­ka-Rudow­icz, Moni­ka Mar­ci­nows­ka, Zenon Mar­ci­nows­ki, Paweł Sadłoń, Wiesława Smolińs­ka

 

Patroni:

Filo­zo­fuj!”

Wiceprezy­dent Gdyni ds. Edukacji i Zdrowia

Pełnomoc­nik Prezy­den­ta Gdyni ds. Kul­tu­ry

Gdyńs­ki Ośrodek Doskonale­nia Nauczy­cieli

Rada Dziel­ni­cy Wzgórze św. Maksy­mil­iana

Rada Dziel­ni­cy Gdy­nia Orłowo

Face­book

Infor­ma­c­je dodatkowe

 

 

 

 

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy