Akcje Filozofia dla dzieci Ogłoszenia Zapowiedzi wydawnicze

Monika Trypuz: Jeżozwierze – wesprzyj wydanie książeczki dla dzieci

„Życie jest kłopotliwą sprawą, dlatego, aby je znieść, zamierzam rozmyślać o nim” – mawiał Artur Schopenhauer. Monika Trypuz postanowiła te myśli zwerbalizować, tworząc bajkę dla dzieci „Jeżozwierze”. Jest to pierwsza książka z powstającej serii bajek filozoficznych „Kamyki Filozoficzne”. Chcielibyśmy zaprosić Was do wsparcia w zebraniu funduszy na jej wydanie, ponieważ mamy przekonanie, że rozpowszechnianie w świecie mądrych treści jest dużą wartością.

Najnowszy numer: Jak działa język?

Zapisz się do newslettera:

---

Filozofuj z nami w social media

Najnowszy numer można nabyć od 2 października w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2019 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Już niebawem na PolakPotrafi.pl


O czym?

Jeżozwierze” to książ­ka opowiada­ją­ca o relac­jach między ludź­mi na przykładzie jeżozwierzy. Jest zima i jeżozwierze chcąc się ogrzać, tulą się do siebie. Nieste­ty szy­bko doświad­cza­ją bólu z uwa­gi na wbi­ja­jące się w ich ciała kolce. Jak znaleźć dys­tans między sobą, nie raniąc się wza­jem­nie? O tym jest ta książ­ka.

Dla kogo?

Książ­ka stwor­zona jest z myślą o dzieci­ach przed­szkol­nych i wczes­noszkol­nych. Zarówno jej dynam­iczny, ryt­miczny tekst, jak i oprawa graficz­na prze­myślane zostały pod kątem najmłod­szych. Wszys­tko po to, by trudne treś­ci filo­zoficzne, stały się zrozu­mi­ałe dla dzieci. Książ­ka ma for­mat naw­iązu­ją­cy do niegdysiejszych książeczek z serii „Poczy­taj mi, Mamo!”, tak dobrze pamię­tanych przez pokole­nia dzisiejszych rodz­iców kilku­latków. Zas­tosowana została wąs­ka gama kolorysty­cz­na składa­ją­ca się z dwóch kolorów: błęk­i­tu i granatu. Ele­mentem dopeł­ni­a­ją­cym ilus­trac­je, pełnią­cym zarówno funkcję zabawy, jak i odkry­wa­nia nowych treś­ci, jest półprzezroczys­ta niebies­ka kalka zakry­wa­ją­ca kolor błęk­it­ny, a pozostaw­ia­ją­ca widocznym kolor grana­towy.

Na kan­wie książ­ki autor­ka wielokrot­nie przeprowadza­ła warsz­taty z dzieć­mi w wieku przed­szkol­nym. Odby­wały się w Cen­trum Kul­tu­ry w Lublin­ie w Pra­cowni Sztucz­ka w jej autorskim cyk­lu „Czy­tamisie”, w Dziel­ni­cowym Domu Kul­tu­ry Węglin w Lublin­ie oraz w wybranych przed­szko­lach na tere­nie Lubli­na. Najpierw odby­wało się wspólne czy­tanie książ­ki, gdzie dużą radość spraw­iały dzieciom zabawy ilus­trac­ja­mi z kolorową kalką. Następ­nie, wciela­jąc się w posta­cie jeżozwierzy, dzieci odgry­wały sce­ny z baj­ki. Miały na sobie zapro­jek­towane przez autorkę mas­ki i igły. Przed­szko­la­ki poprzez doświad­cze­nie empiryczne mogły zrozu­mieć przekraczanie bez­piecznej dla siebie przestrzeni (kłu­cie kol­ców), zna­j­du­jąc ostate­cznie opty­malne dla siebie rozwiązanie – dogod­ny dys­tans między sobą (nie za daleko i nie za blisko). Książecz­ka została bard­zo dobrze przyję­ta przez dzieci, a odgry­wanie ról spraw­iało im niesamow­itą radość.

Planu­je­my w przyszłoś­ci wzbo­gacić książkę o mate­ri­ały dydak­ty­czne dla nauczy­cieli i rodz­iców, dzię­ki którym będą mogli kreaty­wnie pra­cow­ać z dzieć­mi.

z2
z1
z3
z4
z5

Fot. Jacek Świerczyński/DDK Węglin

Dlaczego?

Filo­zo­fowie od zawsze zas­tanaw­ia­ją się jak żyć, by nasze życie było radoś­cią dla nas samych i osób wokół nas. Wielu z nich, jak Schopen­hauer, spędz­iło całe życie na rozważa­niu, jak z życiem sobie radz­ić. Mamy przeko­nanie, że z ich mądroś­ci należy czer­pać i to już od dziec­ka, by w życiu dorosłym żyć nam było łatwiej mając bagaż doświad­czeń wybit­nych myśli­cieli.

Książ­ka „Jeżozwierze” posiłku­jąc się filo­zofią Schopen­hauera odpowia­da na to trudne pytanie: „Jak żyć?” w prosty i zrozu­mi­ały dla dzieci sposób.

Kiedy?

Wydanie książ­ki planu­je­my w połowie lutego 2019 roku.

O nas

Moni­ka Try­puz – autor­ka tek­stu i grafik; pro­jek­tan­t­ka grafi­ki porusza­ją­ca się w dziedzinie pro­jek­towa­nia książ­ki i ani­macji; z wyk­sz­tałce­nia nauczy­ciel­ka matem­aty­ki prowadzą­ca warsz­taty z książką dla najmłod­szych i nieco starszych dzieci; stu­den­t­ka ostat­niego roku na kierunku Grafi­ka na ASP w Warsza­w­ie; mama Marysi, z którą wespół w zespół odkry­wa świat książ­ki; intere­su­je się lit­er­aturą dziecięcą, którą gro­madzi na ugi­na­ją­cych się już domowych półkach; jej pra­ca dyplo­mowa na tem­at zależnoś­ci między pref­er­enc­ja­mi dzieci w zakre­sie ilus­tracji książkowej a ich wpły­wie na ogól­ny rozwój dziec­ka stała się przy­czynkiem do rozpoczę­cia przy­gody z tworze­niem książek obrazkowych dla najmłod­szych

Robert Kryńs­ki – redak­tor, wydaw­ca, prezes Fun­dacji Aca­d­e­mi­con, sekre­tarz redakcji mag­a­zynu „Filo­zo­fuj!”. W branży wydawniczej od 18 lat.


Wspierają nas

Mag­a­zyn „Filo­zo­fuj!”
Cen­trum Kul­tu­ry w Lublin­ie
„Ryms” kwartal­nik o książkach dla dzieci i młodzieży
Dziel­ni­cowy Dom Kul­tu­ry Węglin/Czuby Połud­niowe
Radio Lublin
OKO Ośrodek Książ­ki Obrazkowej
Wydzi­ał Filo­zofii KUL

 

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy