Aktualności Patronaty Wydarzenia

Nadanie imienia Kazimierza Twardowskiego Akademii Młodego Filozofa przy Stowarzyszeniu „Pod wspólnym niebem”

Akademia Młodego Filozofa
Stowarzyszenie „Pod wspólny niebem” już od trzech lat prowadzi zajęcia z filozofii dla dzieci w ramach inicjatywy Akademii Młodego Filozofa. Teraz postanowiono nadać temu przedsięwzięciu polski wątek. 

Zapisz się do naszego newslettera

21 lutego 2020 roku o godz. 18.00 na Kaszub­skim Uni­w­er­syte­cie Ludowym w Wieży­cy (Wieży­ca 1, Szym­bark) odbędzie się wydarze­nie, które ma na celu przy­bliże­nie postaci wybit­nego pol­skiego filo­zo­fa, założy­ciela Szkoły Lwowsko-Warsza­wskiej, pro­fe­so­ra Kaz­imierza Twar­dowskiego. Nastąpi wów­czas nadanie imienia pro­fe­so­ra Akademii Młodego Filo­zo­fa przy Sto­warzysze­niu „Pod wspól­nym niebem”.

Metody­ka jaką posługu­je się Sto­warzysze­nie jest związana z dzi­ałal­noś­cią „The Phi­los­o­phy Foun­da­tion” w Lon­dynie, inspirowanej pra­ca­mi amerykańskiego pro­fe­so­ra Matthew Lip­mana, założy­ciela ruchu filo­zofii dla dzieci w połowie lat sześćdziesią­tych XX w. Sto­warzysze­nie postanow­iło ucz­cić ogromne zaan­gażowanie ped­a­gog­iczne pro­fe­so­ra Twar­dowskiego i naw­iązać do jego między­wo­jen­nej dzi­ałal­noś­ci eduka­cyjnej. Jest to postać niezwyk­le znaczą­ca dla his­torii pol­skiej filo­zofii, znana na całym świecie ze swo­jej pra­cy habil­i­ta­cyjnej O treś­ci i przed­mio­cie przed­staw­ień, jed­nakże mało znany jest wątek doty­czą­cy jego dzi­ałal­noś­ci ped­a­gog­icznej. Miał jej poświę­cić zde­cy­dowaną więk­szość swo­jego cza­su. Moty­wował go specy­ficznie rozu­mi­any patri­o­tyzm, gdyż uważał, że „Pro­pe­deu­ty­ka filo­zoficz­na, która ma wyra­bi­ać wrażli­wość i sum­i­en­ność log­iczną a zarazem wdrażać do samodziel­nego zas­tanaw­ia­nia się nad włas­nem życiem psy­chicznem, posi­a­da tem samem niezmierną doniosłość nie tylko pod wzglę­dem dydak­ty­cznym, lecz także pod wzglę­dem wychowaw­czym a prze­to i społecznym”. Sto­warzysze­nie chce kon­tyn­uować tą wiz­ję i przy­czynić się do roz­wo­ju naucza­nia filo­zofii wśród dzieci i młodzieży w Polsce.

W ramach wydarzenia Pani Eweli­na Grądz­ka,  która prowadz­iła bada­nia nad twór­c­zoś­cią Kaz­imierza Twar­dowskiego doty­czące jego wiz­ji naucza­nia filo­zofii w szkole, przy­bliży uczest­nikom myśl pro­fe­so­ra w formie krótkiego wykładu. Przeprowad­zona zostanie również ses­ja filo­zoficz­na z dzieć­mi. Na goś­ci czekać też będzie mały poczęs­tunek. Zaprasza­my!

Orga­ni­za­tor: Sto­warzysze­nie „Pod wspól­nym niebem”

Patronat: „Filo­zo­fuj!”

Więcej infor­ma­cji na stron­ie inter­ne­towej Sto­warzyszenia.

 

Najnowszy numer można nabyć od 2 lipca w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Sklep

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy