Aktualności Ogłoszenia Wydarzenia

Nadzwyczajne Dni Tischnerowskie [wydarzenie online]

„Nadzieja raz jeszcze” – to temat organizowanych w dniach 18–20 listopada Nadzwyczajnych Dni Tischnerowskich. Z powodu pandemii wydarzenie odbędzie się online, co ułatwi uczestnictwo wszystkim zainteresowanym. 

Zapisz się do naszego newslettera

Pod koniec kwiet­nia sytu­acja w naszym kra­ju była na tyle poważ­na, że wymu­si­ła odwo­ła­nie 20. Dni Tisch­ne­row­skich, na któ­re cze­ka­li miło­śni­cy myśli księ­dza pro­fe­so­ra. Na szczę­ście już w czerw­cu dyrek­tor Insty­tu­tu Myśli Józe­fa Tisch­ne­ra zapo­wie­dział pod­ję­cie dzia­łań w celu pod­trzy­ma­nia tra­dy­cji spo­tkań z myślą zna­ne­go filo­zo­fa. Ich rezul­ta­tem są pla­no­wa­ne na dni 18–20 listo­pa­da Nad­zwy­czaj­ne Dni Tisch­ne­row­skie. Wszy­scy chęt­ni są zapro­sze­ni do dołą­cze­nia do wyda­rze­nia za pośred­nic­twem internetu.

Na począ­tek, w śro­dę o godz. 17, cze­ka nas roz­mo­wa z Anną Dym­ną. Spo­tka­nie popro­wa­dzi red. Woj­ciech Bono­wicz. Temat roz­mo­wy – „Nadzie­ja mimo wszyst­ko” – nawią­zu­je do fun­da­cji pro­wa­dzo­nej przez zna­ną aktorkę.

Każ­de­go dnia o g. 18.00 będą odby­wa­ły się spo­tka­nia zaty­tu­ło­wa­ne „Czy­ta­my Tisch­ne­ra”. Usły­szy­my frag­men­ty dzieł księ­dza pro­fe­so­ra czy­ta­ne przez Jerze­go Tre­lę, Jac­ka Roma­now­skie­go i Rado­sła­wa Krzy­ża­now­skie­go. Po pół­go­dzin­nej lek­tu­rze zosta­nie­my zabra­ni w świat „Mistrzów Tisch­ne­ra”. Odkry­je­my w nim, jaki wpływ wywar­li na księ­dza pro­fe­so­ra Karol Woj­ty­ła, Anto­ni Kępiń­ski, a tak­że Roman Ingar­den, któ­re­go wnuk będzie gościem red. Bono­wi­cza pod­czas „Myśle­nia w pogo­dzie ducha” w śro­do­wy wieczór.

W czwar­tek i pią­tek, na zakoń­cze­nie cyklu dzien­nych spo­tkań, zapla­no­wa­no „Wie­czór z Tisch­ne­rem”. Cze­ka nas pokaz archi­wa­liów a tak­że będzie­my mie­li oka­zję poznać bra­tan­ków księ­dza pro­fe­so­ra – Mar­ka i Łuka­sza Tischnerów.

W sobo­tę 21.11 odbę­dzie się retrans­mi­sja gali wrę­cze­nia Nagro­dy Zna­ku i Hestii im. ks. J. Tisch­ne­ra z udzia­łem jej lau­re­atów: Rober­ta Piła­ta, Alek­san­dry Domań­skiej, Mari­ny Hulii, ks. Ada­ma Boniec­kie­go, Hen­ry­ka Woź­nia­kow­skie­go i Miło­sza Puczydłowskiego.

 

Szcze­gó­ło­wy pro­gram Nad­zwy­czaj­nych Dni Tisch­ne­row­skich zna­leźć moż­na > tutaj.

A oto lin­ki, pod któ­ry­mi moż­na będzie dołą­czyć do spo­tkań online:
fb.com/JozefTischner
fb.com/dni.tischnerowskie
fb.com/InstytutTischnera

Opra­co­wał Woj­ciech Szkółka


Źró­dła: dni.tischner.pl, www.uj.edu.pl/kalendarz/

 

Najnowszy numer można nabyć od 4 stycznia w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

1 komentarz

Kliknij, aby skomentować

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy