Nagrody i wyróżnienia

Nagrody Ministra Edukacji i Nauki dla Redaktorów „Filozofuj!”

19 lutego 2021, w Dzień Nauki Polskiej nagrody Ministra Edukacji i Nauki za znaczące osiągnięcia naukowe otrzymali nasi Redaktorzy – dr hab. Artur Szutta, prof. UG, redaktor naczelny „Filozofuj!”, oraz prof. dr hab. Adam Grobler, członek Rady Naukowej „Filozofuj!”. Dobra dobra nauka rodzi dobrą popularyzację. Gratulujemy!

W Dniu Nauki Pol­skiej, obcho­dzo­nym 19 lute­go, tra­dy­cyj­nie już nagra­dza­ni są wybit­ni przed­sta­wi­cie­le śro­do­wi­ska nauko­we­go. W gro­nie 74 lau­re­atów nagro­dy zna­leź­li się nasi Redak­to­rzy – dr hab. Artur Szut­ta, prof. UG, redak­tor naczel­ny „Filo­zo­fuj!”, oraz prof. dr hab. Adam Gro­bler, czło­nek Rady Nauko­wej „Filo­zo­fuj!” i nasz sta­ły felietonista.

Zespół eks­per­tów [opi­niu­ją­cych wnio­ski o przy­zna­nie nagro­dy] dzia­ła w prze­świad­cze­niu, że ta nagro­da jest czymś bar­dzo waż­nym. Jest to sygnał do spo­łe­czeń­stwa, któ­re nie­sie infor­ma­cję i jed­no­cze­śnie dumę, że posia­da­my tak wybit­ne oso­by. […] Jest to sygnał do świa­ta, że tutaj powsta­je nauka, któ­ra jest czę­ścią nauki globalnej.

– mówił pod­czas uro­czy­sto­ści ogło­sze­nia lau­re­atów prof. Tomasz Sza­pi­ro, prze­wod­ni­czą­cy Zespo­łu dorad­cze­go do oce­ny wnio­sków o przy­zna­nie nagród mini­stra wła­ści­we­go do spraw szkol­nic­twa wyż­sze­go i nauki.

O sile tego sygna­łu decy­du­ją pro­ce­du­ry. Isto­tą tych pro­ce­dur jest sza­cu­nek dla auto­no­mii jed­no­stek nauko­wych. To one zgła­sza­ją wnio­ski. Sza­cu­nek dla oce­ny mery­to­rycz­nej. Wnio­ski są wie­lo­krot­nie opi­nio­wa­ne. Sza­cu­nek dla przej­rzy­sto­ści tych pro­ce­dur. Kry­te­ria są upu­blicz­nio­ne. Są one trud­ne do speł­nie­nia. Upu­blicz­nio­ny jest skład zespo­łów [oce­nia­ją­cych]. Eks­per­ci mają dostęp do całej doku­men­ta­cji, do ocen wszyst­kich recen­zen­tów, tak­że do arty­ku­łów nauko­wych i mono­gra­fii, któ­re powsta­ły i któ­re sta­ły się uza­sad­nie­niem dla tego wniosku.

– wyja­śnił.

Rela­cję z całej uro­czy­sto­ści moż­na obej­rzeć na kana­le YT MEiN.


Źró­dło: MEiN

Przy­po­mnij­my, że nasz Naczel­ny, Artur Szut­ta, wydał w 2018 w Wydaw­nic­twie Aca­de­mi­con mono­gra­fię pt. Intu­icje moral­ne. O pozna­niu dobra i zła. Poru­sza ona takie zagad­nie­nia, jak:

Czy ist­nie­je obiek­tyw­ne dobro i zło moral­ne? Czy jeste­śmy w sta­nie je poznać? Czy fakt, że się róż­ni­my się w osą­dach moral­nych, pod­wa­ża nasze prze­ko­na­nie, że dobro i zło moral­ne ist­nie­ją obiek­tyw­nie i że moż­na je poznać? Jak może­my się dosko­na­lić w pozna­niu moralnym?

Najnowszy numer można nabyć od 5 maja w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy