Aktualności Nowości wydawnicze

Najnowsze „Filozofuj!” już w salonikach prasowych!

Od dziś w dobrych salonikach prasowych w całej Polsce możecie kupić najnowszy numer „Filozofuj!”. Zadajemy sobie w nim pytanie, czy istnieje możliwość, że żyjemy w bardzo skomplikowanym i wielopoziomowym „oszustwie”.

Zapisz się do naszego newslettera

Wydaw­cą „Filo­zo­fuj!” jest Wydawnict­wo Aca­d­e­mi­con
(będące na liś­cie punk­towanych wydaw­ców MNiSW – 100 pkt za mono­grafię)

logo wydawnictwo academicon niebieskie


Zaprasza­my do lek­tu­ry! Zas­tanów­cie się wspól­nie z Autora­mi nad prawdzi­wą naturą świa­ta, w którym żyje­my. Czy filo­zofia może przekonu­ją­co wyk­luczyć możli­wość, że żyje­my w symu­lacji? W numerze zna­jdziecie tek­sty poświę­cone hipotezie symu­lacji Nic­ka Bostro­ma, hipotezie Hilarego Put­na­ma o móz­gach w kadzi (na niej została opar­ta kon­cepc­ja fil­mu „Matrix”), tem­atowi scep­ty­cyz­mu, prob­le­mowi aut­en­ty­cznoś­ci czy rozważan­iom o sposobach ist­nienia wartoś­ci w świecie wirtu­al­nym.

Jeżeli jesteś­cie ciekawi, co jeszcze zna­j­du­je się w środ­ku, to szcz­erze pole­camy zerknąć do wstęp­ni­a­ka i spisu treś­ci, które dostęp­ny są tutaj. Ten numer udostęp­n­imy Wam bezpłat­nie (jak zawsze) na naszym por­talu za około dwa miesiące.

Pamię­ta­j­cie, że ten numer (jak i wszys­tkie pozostałe!) może­cie zamówić online w naszym sklepie inter­ne­towym. Jak to zro­bić? Wystar­czy kliknąć tutaj i złożyć zamówie­nie. Jeżeli woli­cie nabyć najnowsze wydanie F! stacjonarnie, to wystar­czy udać się do dobrych saloników pra­sowych i poszukać nas na półkach Empiku, Świa­ta Prasy, Ruchu, Inmedio, Relay itd. Więcej infor­ma­cji o salonikach zna­jdziecie > tutaj

Przy okazji chcielibyśmy jeszcze raz serdecznie podz­iękować za pracę nad numerem: Autorom tek­stów, Redak­torom, w szczegól­noś­ci: Eli Droz­dowskiej, Błaże­jowi Gęburze, Mar­ci­nowi Iwan­ick­iemu, Doro­cie Monkiewicz-Cybul­skiej, Koreko­rce: Alek­san­drze Sitkiewicz, Grafikom: Natalii Biesi­adzie-Myszak, Paulin­ie Bel­carz, Han­nie Byt­niewskiej, Ewie Czar­neck­iej, Mał­gorza­cie Uglik, Patrycji Waleszczak, Spec­jal­is­tom DTP: Adamowi Doro­towi, Patrycji Waleszczak, Naszym Hojnym Patronom, którzy nas wspier­a­ją nas w pro­jek­cie Patron­ite: Alicji Pietras, Oktawii Poprawskiej, Tomas­zowi Stepińskiemu, Sla­vo Szcześ­ni­akowi, Ani Wilk-Płaszczyk, Józe­fowi Zonowi, Kacprowi Dyrdzie, Syl­wii Kuchar­czyk, Mateuszowi Ozimkowi, Zbig­niewowi Szafrań­cowi, a także wszys­tkim innym osobom, które nam poma­gały i nas wspier­ały. 

Jeżeli ceni­cie sobie nasz mag­a­zyn i ogrom pra­cy jaki wkładamy w jego pow­stawanie — udostęp­ni­a­j­cie i lajku­j­cie ten wpis. Niech to wydanie dotrze do jak najsz­er­szego grona odbior­ców i pasjonatów myśli filo­zoficznej!


CZY WIESZ, ŻE…

Najnowszy numer można nabyć od 2 lipca w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Sklep

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy