Zapowiedzi wydawnicze

Najnowsze „Filozofuj!” już w salonikach prasowych!

Od dziś w dobrych salonikach prasowych w całej Polsce możecie kupić najnowszy numer „Filozofuj!”. Zadajemy sobie w nim pytanie, czy istnieje możliwość, że żyjemy w bardzo skomplikowanym i wielopoziomowym „oszustwie”.

Zapisz się do naszego newslettera

Wydaw­cą „Filo­zo­fuj!” jest Wydaw­nic­two Aca­de­mi­con
(będą­ce na liście punk­to­wa­nych wydaw­ców MNiSW – 100 pkt za mono­gra­fię)

logo wydawnictwo academicon niebieskie


Zapra­sza­my do lek­tu­ry! Zasta­nów­cie się wspól­nie z Auto­ra­mi nad praw­dzi­wą natu­rą świa­ta, w któ­rym żyje­my. Czy filo­zo­fia może prze­ko­nu­ją­co wyklu­czyć moż­li­wość, że żyje­my w symu­la­cji? W nume­rze znaj­dzie­cie tek­sty poświę­co­ne hipo­te­zie symu­la­cji Nic­ka Bostro­ma, hipo­te­zie Hila­re­go Put­na­ma o mózgach w kadzi (na niej zosta­ła opar­ta kon­cep­cja fil­mu „Matrix”), tema­to­wi scep­ty­cy­zmu, pro­ble­mo­wi auten­tycz­no­ści czy roz­wa­ża­niom o spo­so­bach ist­nie­nia war­to­ści w świe­cie wir­tu­al­nym.

Jeże­li jeste­ście cie­ka­wi, co jesz­cze znaj­du­je się w środ­ku, to szcze­rze pole­ca­my zer­k­nąć do wstęp­nia­ka i spi­su tre­ści, któ­re dostęp­ny są tutaj. Ten numer udo­stęp­ni­my Wam bez­płat­nie (jak zawsze) na naszym por­ta­lu za oko­ło dwa mie­sią­ce.

Pamię­taj­cie, że ten numer (jak i wszyst­kie pozo­sta­łe!) może­cie zamó­wić onli­ne w naszym skle­pie inter­ne­to­wym. Jak to zro­bić? Wystar­czy klik­nąć tutaj i zło­żyć zamó­wie­nie. Jeże­li woli­cie nabyć naj­now­sze wyda­nie F! sta­cjo­nar­nie, to wystar­czy udać się do dobrych salo­ni­ków pra­so­wych i poszu­kać nas na pół­kach Empi­ku, Świa­ta Pra­sy, Ruchu, Inme­dio, Relay itd. Wię­cej infor­ma­cji o salo­ni­kach znaj­dzie­cie > tutaj

Przy oka­zji chcie­li­by­śmy jesz­cze raz ser­decz­nie podzię­ko­wać za pra­cę nad nume­rem: Auto­rom tek­stów, Redak­to­rom, w szcze­gól­no­ści: Eli Droz­dow­skiej, Bła­że­jo­wi Gębu­rze, Mar­ci­no­wi Iwa­nic­kie­mu, Doro­cie Mon­kie­wicz-Cybul­skiej, Kore­kor­ce: Alek­san­drze Sit­kie­wicz, Gra­fi­kom: Nata­lii Bie­sia­dzie-Myszak, Pau­li­nie Bel­carz, Han­nie Byt­niew­skiej, Ewie Czar­nec­kiej, Mał­go­rza­cie Uglik, Patry­cji Walesz­czak, Spe­cja­li­stom DTP: Ada­mo­wi Doro­to­wi, Patry­cji Walesz­czak, Naszym Hoj­nym Patro­nom, któ­rzy nas wspie­ra­ją nas w pro­jek­cie Patro­ni­te: Ali­cji Pie­tras, Okta­wii Popraw­skiej, Toma­szo­wi Ste­piń­skie­mu, Sla­vo Szcze­śnia­ko­wi, Ani Wilk-Płasz­czyk, Józe­fo­wi Zono­wi, Kac­pro­wi Dyr­dzie, Syl­wii Kuchar­czyk, Mate­uszo­wi Ozim­ko­wi, Zbi­gnie­wo­wi Sza­frań­co­wi, a tak­że wszyst­kim innym oso­bom, któ­re nam poma­ga­ły i nas wspie­ra­ły. 

Jeże­li ceni­cie sobie nasz maga­zyn i ogrom pra­cy jaki wkła­da­my w jego powsta­wa­nie — udo­stęp­niaj­cie i laj­kuj­cie ten wpis. Niech to wyda­nie dotrze do jak naj­szer­sze­go gro­na odbior­ców i pasjo­na­tów myśli filo­zo­ficz­nej!


CZY WIESZ, ŻE…

Najnowszy numer można nabyć od 2 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy