Nowości wydawnicze

Najnowszy numer jest już w salonikach prasowych!

Drodzy Czytelnicy! Od dziś w dobrych salonikach prasowych w całej Polsce możecie kupić 36. numer „Filozofuj!”. Analizujemy w nim temat współczesnych mitów.

Wydaw­cą „Filo­zo­fuj!” jest Wydaw­nic­two Academicon
(będą­ce na liście punk­to­wa­nych wydaw­ców MNiSW – 100 pkt za monografię)

logo wydawnictwo academicon niebieskie


W nume­rze znaj­dzie­cie reflek­sję nad poję­ciem świa­to­po­glą­du nauko­we­go, auto­ry­te­tu, tole­ran­cji, fak­tu, czuj­no­ści poznaw­czej, a tak­że m.in. roz­wa­że­nie poglą­du, że rolą filo­zo­fii jest zwal­cza­nie zabobonów.

W aktu­al­nym wyda­niu sta­ra­li­śmy się stwo­rzyć inte­lek­tu­al­ną mapę współ­cze­snych mitów, rozu­mia­nych jako roz­po­wszech­nio­ne fał­szy­we lub nie­uza­sad­nio­ne prze­ko­na­nia i kry­tycz­nie prze­ana­li­zo­wać ich treść.

Jeże­li chce­cie dowie­dzieć się wię­cej na temat zawar­to­ści nume­ru – zer­k­nij­cie do spi­su tre­ści i  wstęp­nia­ka. Tra­dy­cyj­nie już, bez­płat­ny dostęp do tego nume­ru damy Wam za oko­ło dwa miesiące. 

Pamię­taj­cie, że ten numer (i wszyst­kie pozo­sta­łe!) może­cie zamó­wić onli­ne w naszym e‑sklepie. Wystar­czy klik­nąć i zło­żyć zamó­wie­nie. Sta­cjo­nar­nie dosta­nie­cie nas w salo­ni­kach pra­so­wych w całym kra­ju: Empi­ku, Świe­cie Pra­sy, Ruchu, Inme­dio, Relay itd. 

Podzię­ko­wa­nia za pra­cę nad nume­rem nale­żą się: Auto­rom tek­stów, Redak­to­rom, w szcze­gól­no­ści: Eli Droz­dow­skiej, Bła­że­jo­wi Gębu­rze, Mar­ci­no­wi Iwa­nic­kie­mu, Doro­cie Mon­kie­wicz-Cybul­skiej, Redak­to­rom języ­ko­wym: Alek­san­drze Sit­kie­wicz, Mar­ci­no­wi Gęsia­rzo­wi, Gra­fi­kom:  Nata­lii Bie­sia­dzie-Myszak, Pau­li­nie Bel­carz, Han­nie Byt­niew­skiej, Ewie Czar­nec­kiej, Mał­go­rza­cie Olesz­kie­wicz, Flo­ria­nen vinsi’Siegereith, Mał­go­rza­cie Uglik, Patry­cji Walesz­czak, Woj­cie­cho­wi Zie­liń­skie­mu, Spe­cja­li­stom DTP: Ada­mo­wi Doro­to­wi, Rober­to­wi Kryń­skie­mu, Patry­cji Walesz­czak, Naszym Hoj­nym Patro­nom, któ­rzy nas wspar­li w pro­jek­cie Patro­ni­te: Kac­pro­wi Dyr­dzie, Krzysz­to­fo­wi Dąb­kow­skie­mu, Piotr Elfin­ge­ro­wi, Paw­ło­wi Gła­zo­wi, Danie­lo­wi Kozie, Mate­uszo­wi Ozim­ko­wi, Toma­szo­wi Pepliń­skie­mu, Ali­cji Pie­tras, Okta­wii Popraw­skiej, Jano­wi Rycher­to­wi, Toma­szo­wi Ste­pin­skie­mu, Jano­wi Swia­nie­wi­czo­wi, Zbi­gnie­wo­wi Sza­frań­co­wi, Sla­vo Szcze­śnia­ko­wi, Ani Wilk-Płasz­czyk, Józe­fo­wi Zono­wi. Rów­nież dzię­ki Wasze­mu wkła­do­wi moż­li­we było wyda­ne tego numeru.

Dzię­ku­je­my serdecznie!

Jeże­li ceni­cie sobie „Filo­zo­fuj!” i ogrom pra­cy, jaki wkła­da­my w jego powsta­wa­nie, udo­stęp­niaj­cie ten wpis. Niech to wyda­nie dotrze do jak naj­więk­szej licz­by pasjo­na­tów myśli filozoficznej!


CZY WIESZ, ŻE…

 

Najnowszy numer można nabyć od 1 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

1 komentarz

Kliknij, aby skomentować

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy