Filozofia w szkole

Nastoletni niepokój” i filozoficzne wsparcie. O potrzebie filozofii wśród młodzieży 

nastoletni niepokoj
Susan Andrews uczy filozofii w jednej z irlandzkich szkół średnich. Jej spostrzeżenia na temat wagi edukacji filozoficznej są warte odnotowania nie tylko przez pedagogów. Jacy są współcześni nastolatkowie? Jakie dręczą ich problemy i obawy? Dlaczego nauka filozofii może im się przydać? Andrews opowiada o tym na łamach gazety „The Irish Times”.  

Zapisz się do naszego newslettera

Nauczy­ciel­ka zauważa, że w dzisiejszych cza­sach młodzież jest „bom­bar­dowana” iloś­cią infor­ma­cji, jakiej poprzed­nie pokole­nia nie musi­ały przetwarzać. Infor­ma­c­je te bywa­ją trudne do przyję­cia dla niedo­jrza­łego umysłu, mogą wzbudzać niepokój. Andrews ma na myśli ogóln­o­dostęp­ne i nagłaś­ni­ane wiado­moś­ci na tem­at otacza­jącego świa­ta: od zmi­any kli­matu, przez ter­ro­ryzm, aż po Brex­it. Uczniowie mają do czynienia z nieusta­ją­cym napły­wem nowych infor­ma­cji o najróżniejszych zagroże­ni­ach. 

Wielkie pyta­nia i sys­tem

To, co Andrews opowia­da o swoich ucz­ni­ach jest zas­tanaw­ia­jące. Nauczy­ciel­ka twierdzi, że są oni zmartwieni i zaniepoko­jeni stanem naszej plan­e­ty oraz pełni współczu­cia. Słowa, które dają się usłyszeć w klasie to „zagroże­nie egzys­tenc­jalne”, „pani­ka” i „kryzys”. Mimo tego, że zada­ją sobie wielkie pyta­nia, częs­to odczuwa­ją brak przestrzeni, w której mogli­by je wyraz­ić i o nich dysku­tować. Uważa­ją, że prob­le­my, które naprawdę mają znacze­nie są lekce­ważone przez samol­ub­ny sys­tem, w którym pri­o­ry­tetem jest nau­ka na pamięć i sukces na egza­m­i­nach. Wiedzą, że pewnego dnia muszą je zdać i znaleźć pracę, ale czu­ją, że pod­czas gdy „zakuwa­ją” do testów, ich dom oga­r­nia pożar. Słowem kluc­zowym i prob­le­mem wyda­je się tu być ów „sys­tem” – zapew­nia on porządek i przewidy­wal­ność, ale nie liczy się z jed­nos­tką i z psy­chiką doras­ta­jącej oso­by.

Wspom­ni­ane lęki, jak tłu­maczy Andrews, moż­na łat­wo zrzu­cić na tak zwany „nas­to­let­ni niepokój”, ale okres nas­to­let­ni to właśnie ten czas w życiu człowieka, kiedy powinien on skupić się na myśle­niu o rzeczach wiel­kich. W miarę jak młodzi ludzie rozwi­ja­ją myśle­nie abstrak­cyjne, ich obawy o świat wzras­ta­ją, szczegól­nie jeśli nie mają gdzie wyrażać swoich myśli – uważa ped­a­gog. 

Narzędzia do myśle­nia 

Zdaniem Andrews filo­zofia to dyscy­plina, która zachę­ca do kwes­t­ionowa­nia infor­ma­cji, które otrzy­mu­je­my. To nie tyle wiedza, co budowanie narzędzi do myśle­nia. Inter­net i inne media nie dostar­cza­ją młodym ludziom dobrych wzor­ców dyskusji, nato­mi­ast filo­zofia w szkole mogła­by stanow­ić forum do usprawnienia tych umiejęt­noś­ci. 

Co się dzieje z pozosta­ją­cy­mi bez odpowiedzi pyta­ni­a­mi dwu­nas­to­lat­ka o wol­ność, miłość, prze­moc, śmierć i poli­tykę? – pyta Andrews. Jeśli nie zna­jdziemy miejs­ca w pro­gramie naucza­nia na trudne pyta­nia doty­czące świa­ta, to zan­im uczeń ten osią­ganie pięt­naś­cie lat, uwierzy, że kwest­ie te nie są wystar­cza­ją­co ważne, by się nimi zaj­mować. Andrews jest przeko­nana, że ​​nas­to­lat­ki są tak samo zain­try­gowani taki­mi pyta­ni­a­mi, jak wiel­cy filo­zo­fowie i tak samo dobrze potrafią sobie z nimi poradz­ić. Trze­ba im tylko poz­wolić je zadawać.

Źródło: The Irish Times 

Opra­cow­ały: Aga­ta Kraw­czyk i Alek­san­dra Pał­ka

Ilus­trac­ja: Pix­abay

Najnowszy numer można nabyć od 2 lipca w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Sklep

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy