Nowości wydawnicze

Natura umysłów – nowość wydawnicza

Natura umysłów to nowość wydawnicza Copernicus Center Press, którą objęliśmy patronatem medialnym.

Wybit­ny filo­zof Daniel C. Den­nett, poszu­ku­jąc odpo­wie­dzi na pyta­nia o natu­rę nasze­go umy­słu, łączy idee z zakre­su filo­zo­fii, sztucz­nej inte­li­gen­cji i neu­ro­bio­lo­gii. Sta­ra­jąc się zro­zu­mieć świa­do­mość, sta­wia sze­reg intry­gu­ją­cych, a cza­sem wręcz nie­po­ko­ją­cych pytań.

Czy może­my wie­dzieć, co napraw­dę dzie­je się w umy­śle inne­go czło­wie­ka? Czy to moż­li­we, że jesteś jedy­nym umy­słem we Wszech­świe­cie, a wszyst­ko poza tobą jest jedy­nie bez­wied­nym mechanizmem?

Autor dowo­dzi, jak bar­dzo skom­pli­ko­wa­ną mate­rią jest umysł czło­wie­ka – utka­ny z wie­lu róż­nych wąt­ków i łączą­cy wie­le róż­nych wzo­rów. Nie­któ­re z nich są tak sta­re jak samo życie, inne tak nowe jak dzi­siej­sza tech­no­lo­gia. Umysł czło­wie­ka jest pod wie­lo­ma wzglę­da­mi dokład­nie taki jak umy­sły zwie­rząt, pod inny­mi cał­ko­wi­cie się od nich róż­ni. Dzię­ki tej książ­ce dostrze­że­my ścież­ki, jaki­mi moż­na podą­żyć, i pułap­ki, któ­rych nale­ży uni­kać w naszych nie­usta­ją­cych eks­plo­ra­cjach natu­ry umysłów.


Autor: Daniel C. Dennett

Tytuł: Natu­ra umysłów

Tytuł ory­gi­nal­ny: Kinds Of Minds: Toward An Under­stan­ding Of Consciousness

Tłu­macz: Witold Turopolski

Wydaw­ca: Coper­ni­cus Cen­ter Press

For­mat: 140 x 215 mm

Stron: 184

Opra­wa: twarda

ISBN: 978–83-7886–593‑3

ISBN ebo­ok: 978–83-7886–599‑5

Data pre­mie­ry: 07.10.2021


Wię­cej nowo­ści wydaw­ni­czych w naszym dzia­le Nowo­ści wydaw­ni­cze.

Najnowszy numer można nabyć od 1 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy