Filozofia w szkole Nagrody i wyróżnienia

Nauczyciel filozofii i etyki został Nauczycielem Roku 2018!

Przemysław Staroń, Minister Magii, współpracujący z redakcją „Filozofuj!”, entuzjasta nowoczesnych metod nauczania, nowych technologii w edukacji, lekcji opartych na relacjach z uczniami, nauczyciel filozofii, etyki, wiedzy o kulturze oraz historii sztuki w II Liceum Ogólnokształcącym w Sopocie, twórca międzypokoleniowego fakultetu filozoficznego dla młodzieży i seniorów został wybrany Nauczycielem Roku 2018.

Pier­to­tum loco­mo­tor” – zawsze chcia­łem użyć tego zaklę­cia. Mam takie poczu­cie, że oży­wia­jąc star­szych ludzi, Sta­ro­nia, sta­ro­żyt­nych filo­zo­fów napraw­dę mi się to uda­ło i ja tego wła­śnie wam życzę. Życzę wam tego, co mi powie­dzia­ła kie­dyś przy­ja­ciół­ka: „Prze­mek, bądź patro­nu­sem swo­ich uczniów”. 

– tak mówił Sta­roń pod­czas jed­ne­go z wystą­pień dla TEDx Talks. Zaklę­cie podzia­ła­ło rów­nież na 300 osób, któ­re udzie­li­ło mu reko­men­da­cji w tym kon­kur­sie (w tym 150 od mło­dzie­ży II LO w Sopo­cie), a wresz­cie na jury, któ­re pod­czas sie­dem­na­stej gali „Nauczy­ciel Roku”, orga­ni­zo­wa­nej przez „Głos Nauczy­ciel­ski”, nada­ło mu ten tytuł. 

Miło­śnik powie­ści o Har­rym Pot­te­rze zacza­ro­wał nie tyl­ko uczniów II LO w Sopo­cie, któ­rych aż 75% uczęsz­cza na nie­obo­wiąz­ko­wą ety­kę, oraz eme­ry­tów z mię­dzy­po­ko­le­nio­we­go fakul­te­tu „Zakon Fenik­sa”, ale rów­nież publicz­ność pod­czas uro­czy­stej gali.

Sta­roń opo­wie­dział o insy­gniach śmier­ci, któ­re ode­gra­ły waż­ną rolę na jego dro­dze do tego suk­ce­su. Pierw­sze insy­gnium to pele­ry­na nie­wid­ka, któ­rą zrzu­cił czte­ry lata temu, gdy po raz pierw­szy został nomi­no­wa­ny nagro­dy „Nauczy­ciel Roku”. Dru­gie to kamień wskrze­sze­nia, któ­ry posłu­żył do przy­wo­ła­nia na sce­nę jego part­ne­ra, rodzi­ny oraz przy­ja­ciół. Korzy­sta­jąc z tej chwi­li, rzu­cił ochron­ne zaklę­cie na swo­ich bli­skich – „Pro­te­go Maxi­ma! Niech miłość was strze­że”. Ostat­nie to pra­sta­ra różdż­ka (sta­tu­et­ka), któ­rą otrzy­mał pod­czas gali. Choć obie­cał, że nie zła­mie jej podob­nie jak Har­ry Potter. 

Chcę ją pod­nieść i powie­dzieć, że to nagro­da dla spo­łecz­no­ści, dla wszyst­kich tych, któ­rzy żyją pew­ny­mi ide­ami i wie­rzą, że miłość jest naj­waż­niej­szą rze­czą na świe­cie i tyl­ko ona ma sens, i zamiast tra­cić czas, by wal­czyć ze złem, choć jest to cza­sem potrzeb­ne, trze­ba robić dobro. Bądź­my wszy­scy dla sie­bie nauczy­cie­la­mi i ucznia­mi i to wte­dy będzie mia­ło sens

– prze­ko­ny­wał nauczy­ciel filozofii.

Prze­mku, w imie­niu redak­cji „Filo­zo­fuj! gra­tu­lu­ję tego sukcesu! 

Dro­dzy Czy­tel­ni­cy, pier­to­tum loco­mo­tor! Filozofujcie!


Kry­stian Karcz – Absol­went ety­ki w Insty­tu­cie Filo­zo­fii UAM, nauczy­ciel ety­ki w Zespo­le Szkół Da Vin­ci w Pozna­niu. Inte­re­su­je się nowo­cze­sną edu­ka­cją, ety­ką zawo­do­wą, spo­łecz­ną odpo­wie­dzial­no­ścią biz­ne­su oraz roz­wo­jem oso­bi­stym. Czas wol­ny spę­dza przy książ­kach oraz fil­mach scien­ce fic­tion. Czę­sto roz­my­śla nad tym, co przy­nie­sie przy­szłość oraz jak przy­go­to­wać do niej nowe pokolenia.

Najnowszy numer można nabyć od 5 maja w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

1 komentarz

Kliknij, aby skomentować

  • Chy­ba nie zauwa­ży­li­ście sed­na wypo­wie­dzi lau­re­ata? Ten czło­wiek wła­śnie obja­wił swo­ją nie­he­te­ro­nor­ma­tyw­ność. I dopie­ro to sta­nię­cie w praw­dzie sta­ło się dla nie­go odrzu­ce­niem pele­ry­ny niewidki.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy