Filozofia w szkole Nagrody i wyróżnienia

Nauczyciel filozofii i etyki został Nauczycielem Roku 2018!

Przemysław Staroń, Minister Magii, współpracujący z redakcją „Filozofuj!”, entuzjasta nowoczesnych metod nauczania, nowych technologii w edukacji, lekcji opartych na relacjach z uczniami, nauczyciel filozofii, etyki, wiedzy o kulturze oraz historii sztuki w II Liceum Ogólnokształcącym w Sopocie, twórca międzypokoleniowego fakultetu filozoficznego dla młodzieży i seniorów został wybrany Nauczycielem Roku 2018.

Zapisz się do naszego newslettera

Pier­to­tum loco­mo­tor” – zawsze chci­ałem użyć tego zak­lę­cia. Mam takie poczu­cie, że oży­wia­jąc starszych ludzi, Sta­ro­nia, starożyt­nych filo­zofów naprawdę mi się to udało i ja tego właśnie wam życzę. Życzę wam tego, co mi powiedzi­ała kiedyś przy­jaciół­ka: „Prze­mek, bądź patronusem swoich uczniów”.

– tak mówił Staroń pod­czas jed­nego z wys­tąpień dla TEDx Talks. Zak­lę­cie podzi­ałało również na 300 osób, które udzieliło mu rekomen­dacji w tym konkur­sie (w tym 150 od młodzieży II LO w Sopocie), a wresz­cie na jury, które pod­czas siedem­nastej gali „Nauczy­ciel Roku”, orga­ni­zowanej przez „Głos Nauczy­ciel­s­ki”, nadało mu ten tytuł.

Miłośnik powieś­ci o Har­rym Pot­terze zaczarował nie tylko uczniów II LO w Sopocie, których aż 75% uczęszcza na nieobow­iązkową etykę, oraz emery­tów z między­pokole­niowego fakul­te­tu „Zakon Feniksa”, ale również pub­liczność pod­czas uroczys­tej gali.

Staroń opowiedzi­ał o insyg­ni­ach śmier­ci, które ode­grały ważną rolę na jego drodze do tego sukce­su. Pier­wsze insyg­ni­um to pel­ery­na niewid­ka, którą zrzu­cił cztery lata temu, gdy po raz pier­wszy został nomi­nowany nagrody „Nauczy­ciel Roku”. Drugie to kamień wskrzeszenia, który posłużył do przy­woła­nia na scenę jego part­nera, rodziny oraz przy­jaciół. Korzys­ta­jąc z tej chwili, rzu­cił ochronne zak­lę­cie na swoich blis­kich – „Pro­tego Max­i­ma! Niech miłość was strzeże”. Ostat­nie to pras­tara różdż­ka (stat­uet­ka), którą otrzy­mał pod­czas gali. Choć obiecał, że nie złamie jej podob­nie jak Har­ry Pot­ter.

Chcę ją pod­nieść i powiedzieć, że to nagro­da dla społecznoś­ci, dla wszys­t­kich tych, którzy żyją pewny­mi idea­mi i wierzą, że miłość jest najważniejszą rzeczą na świecie i tylko ona ma sens, i zami­ast tracić czas, by wal­czyć ze złem, choć jest to cza­sem potrzeb­ne, trze­ba robić dobro. Bądźmy wszyscy dla siebie nauczy­ciela­mi i ucz­ni­a­mi i to wtedy będzie miało sens

– przekony­wał nauczy­ciel filo­zofii.

Przemku, w imie­niu redakcji „Filo­zo­fuj! grat­u­lu­ję tego sukce­su!

Drodzy Czytel­ni­cy, pier­to­tum loco­mo­tor! Filo­zo­fu­j­cie!


Krys­t­ian Kar­cz – Absol­went ety­ki w Insty­tu­cie Filo­zofii UAM, nauczy­ciel ety­ki w Zes­pole Szkół Da Vin­ci w Poz­na­niu. Intere­su­je się nowoczes­ną edukacją, etyką zawodową, społeczną odpowiedzial­noś­cią biz­ne­su oraz roz­wo­jem oso­bistym. Czas wol­ny spędza przy książkach oraz fil­mach sci­ence fic­tion. Częs­to rozmyśla nad tym, co przyniesie przyszłość oraz jak przy­go­tować do niej nowe pokole­nia.

Najnowszy numer można nabyć od 2 lipca w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

1 komentarz

Kliknij, aby skomentować

  • Chy­ba nie zauważyliś­cie sed­na wypowiedzi lau­re­a­ta? Ten człowiek właśnie objaw­ił swo­ją niehetero­nor­maty­wność. I dopiero to stanię­cie w prawdzie stało się dla niego odrzuce­niem pel­eryny niewid­ki.

Sklep

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy