Pożegnania

Nie żyje Stephen Hawking

W środowy poranek cały świat obiegła smutna informacja o śmierci Stephena Hawkinga, znanego astrofizyka. Od lat zmagał się z stwardnieniem zanikowym bocznym. Miał 76 lat.

Infor­ma­cję o śmier­ci Ste­phe­na Haw­kin­ga poda­ła bry­tyj­ska agen­cja Press Asso­cia­tion, za pośred­nic­twem któ­rej oświad­cze­nie wyda­ły dzie­ci naukowca.

Jeste­śmy pogrą­że­ni w głę­bo­kim smut­ku śmier­cią nasze­go uwiel­bia­ne­go ojca. Był wiel­kim uczo­nym i nie­zwy­kłym czło­wie­kiem, jego spu­ści­zna prze­trwa wie­le lat

– napi­sa­li.

Ste­phen Haw­king uro­dził się 8 stycz­nia 1942 roku w Oks­for­dzie w Wiel­kiej Bry­ta­nii. Był zna­nym na całym świe­cie astro­fi­zy­kiem, kosmo­lo­giem i teo­re­ty­kiem fizy­ki. Pod­czas swo­jej nauko­wej karie­ry zaj­mo­wał się głów­nie czar­ny­mi dziu­ra­mi i gra­wi­ta­cją kwan­to­wą. Wykła­dał mate­ma­ty­kę i fizy­kę teo­re­tycz­ną na Uni­wer­sy­te­cie Cam­brid­ge i Kali­for­nij­skim Insty­tu­cie Tech­no­lo­gii w Pasa­de­nie. Wie­lo­krot­nie odzna­czo­ny, m.in. Orde­rem Impe­rium Brytyjskiego.

Popu­lar­ność przy­nio­sła mu wyda­na w 1988 roku książ­ka Krót­ka histo­ria cza­su, któ­ra utrzy­my­wa­ła się na liście best­sel­le­rów Bri­tish Sun­day Times przez 237 tygo­dni, za co wpi­sa­no ją do Księ­gi Rekor­dów Guin­nes­sa. Autor pró­bu­je odpo­wie­dzieć w niej na pyta­nia o począ­tek i koniec Wszech­świa­ta czy natu­rę cza­su. Jego roz­my­śla­nia oscy­lu­ją nie tyl­ko wokół samej fizy­ki, bowiem podej­mu­je tak­że roz­wa­ża­nia na temat gra­nic ludz­kie­go pozna­nia. Haw­king podej­mu­je w tej książ­ce tak­że kwe­stię ist­nie­nia Boga. Nie­wąt­pli­wie zatem jego dzie­ło sta­no­wi źró­dło odnie­sie­nia dla filo­zo­fów, któ­rzy zaj­mu­ją się pro­ble­ma­ty­ką cza­su czy roz­wa­ża­ją kwe­stie gra­nic pozna­nia świa­ta przez ludzi.

Opra­co­wa­ła: Lilia­na Radkiewicz
Źró­dła: Reu­ters, Busi­nessin­si­der

Ste­phen Haw­king jako przed­sta­wi­ciel nauk ści­słych uwa­żał, że filo­zo­fia nie nadą­ża za naj­now­szy­mi odkry­cia­mi nauko­wy­mi. Przy­po­mi­na­my nasz wpis o sto­sun­ku Ste­phe­na Haw­kin­ga do filozofii.

Filo­zo­fia jest martwa

 

 

Najnowszy numer można nabyć od 1 marca w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy