Pożegnania

Nie żyje Stephen Hawking

W środowy poranek cały świat obiegła smutna informacja o śmierci Stephena Hawkinga, znanego astrofizyka. Od lat zmagał się z stwardnieniem zanikowym bocznym. Miał 76 lat.

Infor­ma­cję o śmier­ci Stephena Hawkinga podała bry­tyjs­ka agenc­ja Press Asso­ci­a­tion, za pośred­nictwem której oświad­cze­nie wydały dzieci naukow­ca.

Jesteśmy pogrążeni w głębokim smutku śmier­cią naszego uwiel­bianego ojca. Był wielkim uczonym i niezwykłym człowiekiem, jego spuś­ciz­na przetr­wa wiele lat

– napisali.

Stephen Hawk­ing urodz­ił się 8 sty­cz­nia 1942 roku w Oks­fordzie w Wielkiej Bry­tanii. Był znanym na całym świecie astrofizykiem, kos­molo­giem i teo­re­tykiem fizy­ki. Pod­czas swo­jej naukowej kari­ery zaj­mował się głównie czarny­mi dzi­u­ra­mi i graw­itacją kwan­tową. Wykładał matem­atykę i fizykę teo­re­ty­czną na Uni­w­er­syte­cie Cam­bridge i Kali­forni­jskim Insty­tu­cie Tech­nologii w Pasade­nie. Wielokrot­nie odz­nac­zony, m.in. Orderem Imperi­um Bry­tyjskiego.

Pop­u­larność przyniosła mu wydana w 1988 roku książ­ka Krót­ka his­to­ria cza­su, która utrzymy­wała się na liś­cie best­sellerów British Sun­day Times przez 237 tygod­ni, za co wpisano ją do Księ­gi Reko­rdów Guin­nes­sa. Autor próbu­je odpowiedzieć w niej na pyta­nia o początek i koniec Wszechświa­ta czy naturę cza­su. Jego rozmyśla­nia oscy­lu­ją nie tylko wokół samej fizy­ki, bowiem pode­j­mu­je także rozważa­nia na tem­at granic ludzkiego poz­na­nia. Hawk­ing pode­j­mu­je w tej książce także kwest­ię ist­nienia Boga. Niewąt­pli­wie zatem jego dzieło stanowi źródło odniesienia dla filo­zofów, którzy zaj­mu­ją się prob­lematyką cza­su czy rozważa­ją kwest­ie granic poz­na­nia świa­ta przez ludzi.

Opra­cow­ała: Lil­iana Rad­kiewicz
Źródła: Reuters, Busi­nessin­sid­er

Stephen Hawk­ing jako przed­staw­iciel nauk ścisłych uważał, że filo­zofia nie nadąża za najnowszy­mi odkryci­a­mi naukowy­mi. Przy­pom­i­namy nasz wpis o sto­sunku Stephena Hawkinga do filo­zofii.

Filo­zofia jest mart­wa

 

 

Najnowszy numer można nabyć od 3 stycznia w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Sklep

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy