Pożegnania

Nie żyje profesor Bogusław Wolniewicz

4 sierpnia w Warszawie zmarł profesor Bogusław Wolniewicz, polski filozof, wybitny logik i publicysta. Miał 89 lat.

Zapisz się do naszego newslettera

Bogusław Wol­niewicz urodz­ił się 22 wrześ­nia 1927 r. w Toruniu. Tam też ukończył stu­dia mag­is­ter­skie z filo­zofii pod kierunk­iem prof. Tadeusza Czeżowskiego, a po uzyska­niu tytułu został asys­ten­tem w kat­e­drze Logi­ki UMK. W toku poli­ty­cznych dzi­ałań, które nie były przy­chylne dla roz­wo­ju nau­ki, Wol­niewicz pode­j­mował różne prace, aby w kon­sek­wencji w Kat­e­drze Filo­zofii Wyższej Szkoły Ped­a­gog­icznej w Gdańsku uzyskać tytuł dok­to­ra nauk human­isty­cznych. W 1963 roku objął stanowisko docen­ta nauk human­isty­cznych w Kat­e­drze Filo­zofii na Uni­w­er­syte­cie Warsza­wskim.

Pro­fe­sor Wol­niewicz spec­jal­i­zował się w filo­zofii religii i filo­zofii współczes­nej. W Stanach Zjed­noc­zonych wykładał jako vis­it­ing pro­fes­sor filo­zofię społeczną oraz prowadz­ił sem­i­nar­i­um z filo­zofii Wittgen­steina. Wyraźnie dys­tan­sował się do więk­szoś­ci najpop­u­larniejszych nurtów dwudziestowiecznej myśli filo­zoficznej, budu­jąc swo­ją reflek­sję wokół tez „wiel­kich myśli­cieli”. W pode­jś­ciu do człowieka i społeczeńst­wa reprezen­tował postawę metafizy­cznego pesymiz­mu.

W całej mno­goś­ci poglądów pro­fe­so­ra Wol­niewicza metafizy­czny pesymizm w spo­jrze­niu na człowieka oraz społeczeńst­wo jest jed­ną z idei, nad jaką się zas­tanaw­iał i którą popier­ał. Wiąże się to głównie z jego poglą­da­mi na chrześ­ci­jańst­wo – cho­ci­aż Wol­niewicz klasy­fikował siebie jako „niewierzącego rzym­skiego kato­li­ka”, nie wierzył, że ist­nieje coś takiego jak Opa­trzność, a ludzie pozostaw­ieni są sami sobie. Metafizy­czni pesymiś­ci widzą świat i zas­taną rzeczy­wis­tość jako zbu­dowaną na fun­da­men­tach zła. Zło jest dla nich jedyną bądź najważniejszą zasadą, jaką kieru­je się świat; speł­nia ono nie­jako funkcję arche – jest czymś pier­wszym, jest praprzy­czyną wszys­t­kich bytów.

Pro­fe­sor Wol­niewicz był niezwyk­le bar­wną postacią, nie dającą określić się jed­noz­nacznie. Jako pub­l­i­cys­ta, związany był głównie z Radiem Mary­ja; bywał także goś­ciem Telewiz­ji Trwam. Jego komen­tarze bywały częs­to niepoprawne poli­ty­cznie i kon­trow­er­syjne. Kry­tykował zas­taną rzeczy­wis­tość podług swo­jego świato­poglą­du, nie skła­ni­ał się ku jed­nej racji poli­ty­cznej.

W 1997 roku pro­fe­sor Bogusław Wol­niewicz został odz­nac­zony Krzyżem Ofi­cer­skim Orderu Odrodzenia Pol­s­ki za wybitne zasłu­gi dla nau­ki pol­skiej przez ówczes­nego prezy­den­ta – Alek­san­dra Kwaśniewskiego.

Opra­cow­ała: Lil­iana Rad­kiewicz

Fot.: „Do Rzeczy”

Najnowszy numer można nabyć od 2 lipca w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

1 komentarz

Kliknij, aby skomentować

  • Pamię­tam jego wykłady! Bard­zo mądry człowiek, nieza­leżny i bard­zo szanował wszys­t­kich ludzi. Być może spoglą­da na nas i dlat­ego może wró­ci nam siła rozu­mu. Wyrazy współczu­cia dla wszys­t­kich szanu­ją­cych Tego Człowieka!

Sklep

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy