Ogłoszenia Patronaty

Niebo Swedenborga – wykład ONLINE prof. Woutera Hanegraaffa (Uniwersytet Amsterdamski)

1 kwietnia 2021 roku w godzinach 16:00-18:00 na internetowej platformie Microsoft Teams odbędzie się otwarte seminarium poświęcone myśli Emanuela Swedenborga. Gościem spotkania z cyklu „Between Secularization and Reform. Religious Rationalism in the Late 17th Century and in the Enlightenment” będzie badacz z Uniwersytetu Amsterdamskiego, prof. Wouter Hanegraaff.

Prof. Hane­gra­aff jest spe­cja­li­stą w zakre­sie euro­pej­skie­go her­me­ty­zmu. Pod­czas spo­tka­nia 1 kwiet­nia omó­wi histo­rię recep­cji myśli Ema­nu­ela Swe­den­bor­ga w filo­zo­fii i sztu­ce. Uczo­ny z Amster­da­mu spró­bu­je odpo­wie­dzieć na pyta­nie, dla­cze­go tak wie­lu arty­stów inspi­ro­wa­ło się myślą auto­ra Dzien­ni­ka snów. 

Egze­ge­za Pisma Świę­te­go, jaką przed­sta­wił Swe­den­borg, była tech­nicz­na i mało efek­tow­na sty­li­stycz­nie, ale opi­sy nie­ba i pie­kła prze­ma­wia­ły do wyobraź­ni filo­zo­fów i arty­stów. Pod­czas swo­je­go wykła­du prof. Hane­gra­aff omó­wi wpływ, jaki Swe­den­borg wywarł mię­dzy inny­mi na pisma Frie­dri­cha Chri­sto­pha Oetin­ge­ra oraz Imma­nu­ela Kan­ta, a zwłasz­cza na kon­cep­cję wyobraź­ni (Ein­bil­dung­skraft), któ­ra w pismach tego ostat­nie­go awan­so­wa­ła ze źró­dła złu­dzeń na jed­ną z władz umoż­li­wia­ją­cych poznanie.

Poten­cjał wyobraź­ni, któ­ra mogła­by pomóc w uzy­ska­niu wizji życia po śmier­ci, został doce­nio­ny tak­że w roman­ty­zmie. Świat noume­nów, uzna­wa­ny za nie­do­stęp­ny dla ludz­kiej świa­do­mo­ści zarów­no przez Kan­ta, jak i przez same­go Swe­den­bor­ga, przez ide­ali­stów pokan­tow­skich został uzna­ny za świat wewnętrz­nych fenomenów.

Wszyst­kich chęt­nych do spo­tka­nia z prof. Woute­rem J. Hane­gra­af­fem i pozna­niem histo­rii, któ­ra stoi za roman­tycz­nym odkry­ciem wyobraź­ni, zapra­sza­my do reje­stra­cji na stro­nie www.religiousrationalism.com. Zaję­cia w języ­ku angielskim.

Wię­cej infor­ma­cji o wyda­rze­niu > tutaj.

Opra­co­wał Zespół badaw­czy pro­jek­tu „Mię­dzy seku­la­ry­za­cją a reformą”.


Wouter J. Hane­gra­aff – prof., histo­ryk reli­gii i filo­zo­fii her­me­tycz­nej, z wykształ­ce­nia tak­że gita­rzy­sta kla­sycz­ny. Wykła­dow­ca filo­zo­fii na Uni­wer­sy­te­cie w Amster­da­mie. Bada euro­pej­ską myśl ezo­te­rycz­ną, któ­ra czę­sto jest pomi­ja­na przez histo­ry­ków filo­zo­fii, choć mia­ła wpływ na roz­wój nowo­żyt­nych  idei. W latach 2002–2006 był prze­wod­ni­czą­cym Holen­der­skie­go Towa­rzy­stwa Badań nad Reli­gią (NGG), w latach 2005–2013 prze­wod­ni­czył Euro­pej­skie­mu Towa­rzy­stwu Badań nad Zachod­nim Ezo­te­ry­zmem (ESSWE). Od 2006 czło­nek Holen­der­skiej Aka­de­mii Nauki i Sztu­ki (Konin­klij­ke Neder­land­se Aca­de­mie van Weten­schap­pen, KNAW). Autor ksią­żek: Western Eso­te­ri­cism: A Guide for the Per­ple­xed (Blo­oms­bu­ry 2013), Eso­te­ri­cism and the Aca­de­my: Rejec­ted Know­led­ge in Western Cul­tu­re (Cam­brid­ge Uni­ver­si­ty Press 2012), Swe­den­borg, Oetin­ger, Kant: Three Per­spec­ti­ves on the Secrets of Heaven (Chry­sa­lis Books 2007), Lodo­vi­co Laz­za­rel­li (1447–1500): The Her­me­tic Wri­tings and Rela­ted Docu­ments (z R.M. Boutho­or­nem, Ari­zo­na Cen­ter for Medie­val and Rena­is­san­ce Stu­dies 2005), New Age Reli­gion and Western Cul­tu­re: Eso­te­ri­cism in the Mir­ror of Secu­lar Tho­ught (Sta­te Uni­ver­si­ty of New York Press 1998), redak­tor kil­ku tomów, m.in. Hid­den Inter­co­ur­se: Eros and Sexu­ali­ty in the Histo­ry of Western Eso­te­ri­cism (z Jef­frey­em J. Kri­pa­lem, Brill 2008; For­dham Uni­ver­si­ty Press 2011) oraz Dic­tio­na­ry of Gno­sis and Western Eso­te­ri­cism (z Anto­inem Faivrem, Roelo­fem van den Bro­ekiem i Jean-Pierre’em Bra­chem; Brill 2005).


Patro­nat medialny:

Filo­zo­fuj!”

Najnowszy numer można nabyć od 1 marca w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy