Aktualności Patronaty Wydarzenia

Nieliberalna lewica, nieliberalna prawica – spotkanie z Agnieszką Kołakowską w Gdyni

Już dziś, 24 października, w murach Muzeum Miasta Gdyni, odbędzie się spotkanie z Agnieszką Kołakowską. W ramach wydarzenia, któremu patronuje magazyn „Filozofuj!” planowany jest wykład i dyskusja. Zapraszamy do uczestnictwa.

Zapisz się do naszego newslettera

Tym razem będzie mowa o próbach pod­waża­nia zasady wol­noś­ci słowa, o kon­flik­tach między wol­noś­cią słowa i równoś­cią wobec prawa, i o tym, jak nielib­er­al­na praw­ica i nielib­er­al­na lewica się odzwier­cied­la­ją w swoim dąże­niu do narzuce­nia cen­zury.

Muzeum Mias­ta Gdyni, ul. Zaw­iszy Czarnego 1, Gdy­nia
24 październi­ka 2018 godz. 18:00–20.00
Strona inter­ne­towa
Wydarze­nie na Face­booku

WSTĘP WOLNY


Agniesz­ka Kołakows­ka – pub­l­i­cys­t­ka i tłu­macz­ka, piszą­ca w Polsce i w Anglii. Nakła­dem wydawnict­wa Teologii Poli­ty­cznej ukaza­ły się książ­ki: „Wojny kul­tur i inne wojny ” uhonorowana Nagrodą im. Andrze­ja Kijowskiego (2010) oraz „Pla­ga słowików” nagrod­zona Feniksem 2017.
Agniesz­ka Kołakows­ka na co dzień miesz­ka w Paryżu.


O projekcie „Wszystko jest filozofią – edycja II

Wszys­tko jest filo­zofią – edy­c­ja II” to cykl warsz­tatów filo­zoficznych przy­bliża­ją­cych pod­stawy wiedzy filo­zoficznej oraz spotka­nia z pol­ski­mi filo­zo­fa­mi zaj­mu­ją­cy­mi się aktu­al­nie pracą aka­demicką.
Pro­jekt jest kon­tynu­acją ubiegłorocznej inic­jaty­wy. Wów­czas punk­tem wspól­nym spotkań było życie w kos­mopoli­ty­cznej, mul­ti­kul­tur­owej a jed­nocześnie religi­jnej i patri­o­ty­cznej nowoczes­noś­ci.
W tym roku, z uwa­gi na set­ną rocznicę odzyska­nia przez Pol­skę niepodległoś­ci, skupimy się na pol­skiej myśli filo­zoficznej.

Warsz­taty filo­zoficzne w przys­tęp­ny sposób przy­bliżą pod­stawy wiedzy filo­zoficznej oraz poz­wolą uczest­nikom opanować najważniejsze umiejęt­noś­ci filo­zoficzne, takie jak: czy­tanie ze zrozu­mie­niem tek­stów klasy­cznych myśli­cieli, zdol­ność do kry­ty­cznego myśle­nia oraz prowadzenia rzetel­nej, kul­tur­al­nej dyskusji. Do prowadzenia warsz­tatów zaprosil­iśmy wolon­tar­iuszy; stu­den­tów i absol­wen­tów filo­zofii, oso­by nią zain­tere­sowane oraz nauczy­cieli szkol­nych i aka­demic­kich.
Dru­ga część pro­jek­tu to seria spotkań wykład­owych z pol­ski­mi filo­zo­fa­mi, aktu­al­nie zaj­mu­ją­cy­mi się pracą aka­demicką i pop­u­laryza­cją tej dziedziny wiedzy w innej formie (książ­ki, cza­sopis­ma naukowe).
Zaprosil­iśmy naukow­ców związanych z prężnie dzi­ała­ją­cy­mi środowiska­mi filo­zoficzny­mi z całej Pol­s­ki.
Pier­wsza odsłona naszego pro­jek­tu, pokaza­ła jak wiel­ki potenc­jał tkwi w orga­ni­zowa­niu tego typu wykładów.

Mece­nasem Pro­jek­tu jest Mias­to Gdy­nia.

Orga­ni­za­tor:

Fun­dac­ja „Vade­me­cum”

Patronat:

Filo­zo­fuj!”

 

 

 

Najnowszy numer można nabyć od 3 stycznia w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Sklep

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy