Aktualności Patronaty Wydarzenia

Nieliberalna lewica, nieliberalna prawica – spotkanie z Agnieszką Kołakowską w Gdyni

Już dziś, 24 października, w murach Muzeum Miasta Gdyni, odbędzie się spotkanie z Agnieszką Kołakowską. W ramach wydarzenia, któremu patronuje magazyn „Filozofuj!” planowany jest wykład i dyskusja. Zapraszamy do uczestnictwa.

Zapisz się do naszego newslettera

Tym razem będzie mowa o pró­bach pod­wa­ża­nia zasa­dy wol­no­ści sło­wa, o kon­flik­tach mię­dzy wol­no­ścią sło­wa i rów­no­ścią wobec pra­wa, i o tym, jak nie­li­be­ral­na pra­wi­ca i nie­li­be­ral­na lewi­ca się odzwier­cie­dla­ją w swo­im dąże­niu do narzu­ce­nia cen­zu­ry.

Muzeum Mia­sta Gdy­ni, ul. Zawi­szy Czar­ne­go 1, Gdy­nia
24 paź­dzier­ni­ka 2018 godz. 18:00–20.00
Stro­na inter­ne­to­wa
Wyda­rze­nie na Face­bo­oku

WSTĘP WOLNY


Agniesz­ka Koła­kow­ska – publi­cyst­ka i tłu­macz­ka, piszą­ca w Pol­sce i w Anglii. Nakła­dem wydaw­nic­twa Teo­lo­gii Poli­tycz­nej uka­za­ły się książ­ki: „Woj­ny kul­tur i inne woj­ny ” uho­no­ro­wa­na Nagro­dą im. Andrze­ja Kijow­skie­go (2010) oraz „Pla­ga sło­wi­ków” nagro­dzo­na Fenik­sem 2017.
Agniesz­ka Koła­kow­ska na co dzień miesz­ka w Pary­żu.


O projekcie „Wszystko jest filozofią – edycja II

Wszyst­ko jest filo­zo­fią – edy­cja II” to cykl warsz­ta­tów filo­zo­ficz­nych przy­bli­ża­ją­cych pod­sta­wy wie­dzy filo­zo­ficz­nej oraz spo­tka­nia z pol­ski­mi filo­zo­fa­mi zaj­mu­ją­cy­mi się aktu­al­nie pra­cą aka­de­mic­ką.
Pro­jekt jest kon­ty­nu­acją ubie­gło­rocz­nej ini­cja­ty­wy. Wów­czas punk­tem wspól­nym spo­tkań było życie w kosmo­po­li­tycz­nej, mul­ti­kul­tu­ro­wej a jed­no­cze­śnie reli­gij­nej i patrio­tycz­nej nowo­cze­sno­ści.
W tym roku, z uwa­gi na set­ną rocz­ni­cę odzy­ska­nia przez Pol­skę nie­pod­le­gło­ści, sku­pi­my się na pol­skiej myśli filo­zo­ficz­nej.

Warsz­ta­ty filo­zo­ficz­ne w przy­stęp­ny spo­sób przy­bli­żą pod­sta­wy wie­dzy filo­zo­ficz­nej oraz pozwo­lą uczest­ni­kom opa­no­wać naj­waż­niej­sze umie­jęt­no­ści filo­zo­ficz­ne, takie jak: czy­ta­nie ze zro­zu­mie­niem tek­stów kla­sycz­nych myśli­cie­li, zdol­ność do kry­tycz­ne­go myśle­nia oraz pro­wa­dze­nia rze­tel­nej, kul­tu­ral­nej dys­ku­sji. Do pro­wa­dze­nia warsz­ta­tów zapro­si­li­śmy wolon­ta­riu­szy; stu­den­tów i absol­wen­tów filo­zo­fii, oso­by nią zain­te­re­so­wa­ne oraz nauczy­cie­li szkol­nych i aka­de­mic­kich.
Dru­ga część pro­jek­tu to seria spo­tkań wykła­do­wych z pol­ski­mi filo­zo­fa­mi, aktu­al­nie zaj­mu­ją­cy­mi się pra­cą aka­de­mic­ką i popu­la­ry­za­cją tej dzie­dzi­ny wie­dzy w innej for­mie (książ­ki, cza­so­pi­sma nauko­we).
Zapro­si­li­śmy naukow­ców zwią­za­nych z pręż­nie dzia­ła­ją­cy­mi śro­do­wi­ska­mi filo­zo­ficz­ny­mi z całej Pol­ski.
Pierw­sza odsło­na nasze­go pro­jek­tu, poka­za­ła jak wiel­ki poten­cjał tkwi w orga­ni­zo­wa­niu tego typu wykła­dów.

Mece­na­sem Pro­jek­tu jest Mia­sto Gdy­nia.

Orga­ni­za­tor:

Fun­da­cja „Vade­me­cum”

Patro­nat:

Filo­zo­fuj!”

 

 

 

Najnowszy numer można nabyć od 2 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy