Aktualności Nowości wydawnicze Patronaty

O co chodzi w filozofii? – nowość wydawnicza

o co chodzi w filozofii okładka książki
O co chodzi w filozofii? Od zdziwienia do myślenia Timothy'ego Williamsona to nowość wydawnicza Wydawnictwa Naukowego PWN, która ukazała się we wrześniu 2019 r. „Filozofuj!” objęło ją patronatem medialnym.

O co cho­dzi w filo­zo­fii? Od zdzi­wie­nia do myśle­nia to nie­ty­po­we wpro­wa­dze­nie do współ­cze­snej filo­zo­fii, któ­re sku­pia się na omó­wie­niu jej metod, a nie chlub­ne­go dorob­ku. Zakła­da­jąc brak wcze­śniej­szej wie­dzy, książ­ka w spo­sób zro­zu­mia­ły opi­su­je, jak myślą i pra­cu­ją dzi­siej­si filo­zo­fo­wie, dla­cze­go to robią, dla­cze­go robią to tak a nie ina­czej, oraz czy wyni­ka z tego coś pożytecznego.

Autor, wybit­ny oks­fordz­ki filo­zof Timo­thy Wil­liam­son, oma­wia m.in. kon­cep­cję teo­rii filo­zo­ficz­nych oraz moż­li­wość ich testo­wa­nia dzię­ki eks­pe­ry­men­tom myślo­wym, przed­sta­wię prak­ty­kę i meto­dy filo­zo­ficz­ne­go spo­ru, rolę kla­ry­fi­ka­cji pojęć, róż­nych spo­so­bów infe­ren­cji logicz­nej i budo­wa­nia mode­li filo­zo­ficz­nych. Wywód obra­zu­ją licz­ne przy­kła­dy z histo­rii filo­zo­fii, przed­sta­wia­ją­ce suk­ce­sy i nie­po­wo­dze­nia filo­zo­ficz­ne­go myślenia.


Autor: Timo­thy Williamson

Tytuł: O co cho­dzi w filozofii?

Pod­ty­tuł: Od zdzi­wie­nia do myślenia

Tytuł ory­gi­na­łu: Doing Phi­lo­so­phy. From Com­mon Curio­si­ty to Logi­cal Reasoning

Tłu­ma­cze­nie: Ali­cja Chy­biń­ska, Bog­dan Dziobkowski

Licz­ba stron: 184

ISBN: 978–83-01–20828‑8

Data pre­mie­ry: 20.09.2019


O Autorze

Timo­thy Wil­liam­son (ur. 1955) – wybit­ny bry­tyj­ski filo­zof ana­li­tycz­ny, spe­cja­li­zu­ją­cy się w logi­ce filo­zo­ficz­nej, filo­zo­fii języ­ka, epi­ste­mo­lo­gii i meta­fi­zy­ce. Od 2000 roku zaj­mu­je kate­drę Wyke­ham Pro­fes­sor of Logic na Uni­wer­sy­te­cie w Oks­for­dzie. Autor 7 ksią­żek i ponad 120 arty­ku­łów nauko­wych. Wśród filo­zo­fów zasły­nął z obro­ny sta­no­wi­ska zna­ne­go jako empi­ry­cyzm w swo­jej książ­ce Vagu­eness (Routled­ge, 1994).

Wię­cej nowo­ści wydaw­ni­czych w naszym dzia­le Nowo­ści wydaw­ni­cze.

Najnowszy numer można nabyć od 1 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

1 komentarz

Kliknij, aby skomentować

  • Ok, zoba­czy­my, brzmi zachce­ca­ja­co, szcze­gól­nie ten empi­ry­cyzm w opisie.
    Pozdrowienia

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy