Aktualności Nowości wydawnicze Patronaty

O co chodzi w filozofii? – nowość wydawnicza

o co chodzi w filozofii okładka książki
O co chodzi w filozofii? Od zdziwienia do myślenia Timothy'ego Williamsona to nowość wydawnicza Wydawnictwa Naukowego PWN, która ukazała się we wrześniu 2019 r. „Filozofuj!” objęło ją patronatem medialnym.

Zapisz się do naszego newslettera

O co chodzi w filo­zofii? Od zdzi­wienia do myśle­nia to niety­powe wprowadze­nie do współczes­nej filo­zofii, które sku­pia się na omówie­niu jej metod, a nie chlub­ne­go dorobku. Zakłada­jąc brak wcześniejszej wiedzy, książ­ka w sposób zrozu­mi­ały opisu­je, jak myślą i pracu­ją dzisiejsi filo­zo­fowie, dlaczego to robią, dlaczego robią to tak a nie inaczej, oraz czy wyni­ka z tego coś pożytecznego.

Autor, wybit­ny oks­fordz­ki filo­zof Tim­o­thy Williamson, omaw­ia m.in. kon­cepcję teorii filo­zoficznych oraz możli­wość ich testowa­nia dzię­ki ekspery­men­tom myślowym, przed­staw­ię prak­tykę i metody filo­zoficznego sporu, rolę klary­fikacji pojęć, różnych sposobów infer­encji log­icznej i budowa­nia mod­eli filo­zoficznych. Wywód obrazu­ją liczne przykłady z his­torii filo­zofii, przed­staw­ia­jące sukcesy i niepowodzenia filo­zoficznego myśle­nia.


Autor: Tim­o­thy Williamson

Tytuł: O co chodzi w filo­zofii?

Pod­ty­tuł: Od zdzi­wienia do myśle­nia

Tytuł ory­gi­nału: Doing Phi­los­o­phy. From Com­mon Curios­i­ty to Log­i­cal Rea­son­ing

Tłu­macze­nie: Alic­ja Chy­bińs­ka, Bog­dan Dziobkows­ki

Licz­ba stron: 184

ISBN: 978–83-01–20828‑8

Data pre­miery: 20.09.2019


O Autorze

Tim­o­thy Williamson (ur. 1955) – wybit­ny bry­tyjs­ki filo­zof anal­i­ty­czny, spec­jal­izu­ją­cy się w log­ice filo­zoficznej, filo­zofii języ­ka, epis­te­mologii i metafizyce. Od 2000 roku zaj­mu­je kat­e­drę Wyke­ham Pro­fes­sor of Log­ic na Uni­w­er­syte­cie w Oks­fordzie. Autor 7 książek i pon­ad 120 artykułów naukowych. Wśród filo­zofów zasłynął z obrony stanowiska znanego jako empirycyzm w swo­jej książce Vague­ness (Rout­ledge, 1994).

Więcej nowoś­ci wydawniczych w naszym dziale Nowoś­ci wydawnicze.

Najnowszy numer można nabyć od 2 lipca w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Sklep

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy