Audycje Popularyzacja

O filozofii i magazynie „Filozofuj!” w Radiu Lublin

Krótki materiał radiowy o roli filozofii, jej miejscu w szkole oraz jej popularyzacji. Wypowiadają się prof. Piotr Gutowski z Wydziału Filozofii KUL, Adam Kalbarczyk – dyrektor Międzynarodowego Liceum Ogólnokształcącego im. I.J. Paderewskiego w Lublinie, oraz Robert Kryński – nasz kolega redakcyjny.

Zapisz się do naszego newslettera

Materiał można odsłuchać > tutaj.


Oto (lek­ko popra­wio­na) not­ka na stro­nie Radia Lublin:

W zeszłym roku Mini­ster­stwo Nauki i Szkol­nic­twa Wyż­sze­go zapo­wia­da­ło wpro­wa­dze­nie do szkół pilo­ta­żo­we­go pro­gra­mu filo­zo­ficz­ne­go. Miał on ruszyć w tym roku. Na razie jed­nak cięż­ko zna­leźć infor­ma­cję o tym, na jakim eta­pie znaj­du­je się ten pro­jekt.

– Filo­zo­fia jest waż­nym skład­ni­kiem dorob­ku ducho­we­go ludz­ko­ści. Jakaś, przy­naj­mniej mini­mal­na, jej zna­jo­mość jest potrzeb­na. Z dru­giej stro­ny jej nie­zna­jo­mość w istot­ny spo­sób zuba­ża spo­sób widze­nia ota­cza­ją­ce­go świa­ta i pozba­wia nas narzę­dzi lep­sze­go jego rozu­mie­nia. Stu­dio­wa­nie filo­zo­fii jest też lek­cją praw­dzi­we­go plu­ra­li­zmu. Filo­zo­fo­wie róż­nią się w wie­lu kwe­stiach, ale potra­fią dostrzec i racjo­nal­nie przed­sta­wić pod­sta­wy tych róż­nic oraz uchwy­cić sła­bo­ści wła­snych poglą­dów i poglą­dów innych. Filo­zo­fia racjo­na­li­zu­je dys­kurs publicz­ny, któ­ry obec­nie jest w opła­ka­nym sta­nie, nie tyl­ko w Pol­sce, ale i całym świe­cie zachod­nim. Wszyst­ko w nim jest czar­no-bia­łe. A filo­zo­fo­wie zda­ją sobie spra­wę, że na ich pyta­nia nie ma jed­no­znacz­nych odpo­wie­dzi – uwa­ża prof. Piotr Gutow­ski z Wydzia­łu Filo­zo­fii Kato­lic­kie­go Uni­wer­sy­te­tu Lubel­skie­go.

– Uwa­ża­my, że filo­zo­fia jest nie­zwy­kle waż­na w kształ­ce­niu ogól­nym, a liceum to ostat­ni moment, żeby zacząć jej uczyć. Jest istot­na, bo uczy myśle­nia kry­tycz­ne­go, abs­trak­cyj­ne­go i ogól­ne­go. Dzię­ki niej ucznio­wie nie zamy­ka­ją się w cia­snych ramach poszcze­gól­nych przed­mio­tów – mówi Adam Kal­bar­czyk, dyrek­tor Mię­dzy­na­ro­do­we­go Liceum Ogól­no­kształ­cą­ce­go im. I.J. Pade­rew­skie­go w Lubli­nie.

W pierw­szych kla­sach tej szko­ły filo­zo­fia jest obo­wiąz­ko­wym przed­mio­tem. W tym roku szko­ła wpro­wa­dził pilo­ta­żo­wy pro­gram lek­cji filo­zo­fii w czwar­tej kla­sie szko­ły pod­sta­wo­wej. Jeże­li się spraw­dzi, będzie kon­ty­nu­owa­ny w kla­sach pią­tej i szó­stej.

Zda­niem Rober­ta Kryń­skie­go, redak­to­ra maga­zy­nu „Filo­zo­fuj!”, ele­men­tar­ną wie­dzę na ten temat powi­nien mieć każ­dy. – Nasze cza­so­pi­smo prze­ka­zu­je obraz tego czym żyje filo­zo­fia w for­mie przy­stęp­nej, pro­stej i atrak­cyj­nej wizu­al­nie.

Pro­jekt „Filo­zo­fuj!” to nie tyl­ko pismo, ale i por­tal inter­ne­to­wy, warsz­ta­ty dla dzie­ci i mło­dzie­ży oraz spo­tka­nia dys­ku­syj­ne. Naj­bliż­sze spo­tka­nie Klu­bu „Filo­zo­fuj!” w Lubli­nie odbę­dzie się 12 grud­nia. Tema­tem będzie: U pod­staw rozu­mie­nia kul­tu­ry. Może wziąć w nim udział każ­dy.

Kosi

radio_lublin

Najnowszy numer można nabyć od 2 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy