Audycje Popularyzacja

O filozofii i magazynie „Filozofuj!” w Radiu Lublin

Krótki materiał radiowy o roli filozofii, jej miejscu w szkole oraz jej popularyzacji. Wypowiadają się prof. Piotr Gutowski z Wydziału Filozofii KUL, Adam Kalbarczyk – dyrektor Międzynarodowego Liceum Ogólnokształcącego im. I.J. Paderewskiego w Lublinie, oraz Robert Kryński – nasz kolega redakcyjny.

Materiał można odsłuchać > tutaj.


Oto (lekko popraw­iona) not­ka na stron­ie Radia Lublin:

W zeszłym roku Min­is­terst­wo Nau­ki i Szkol­nict­wa Wyższego zapowiadało wprowadze­nie do szkół pilotażowego pro­gra­mu filo­zoficznego. Miał on ruszyć w tym roku. Na razie jed­nak ciężko znaleźć infor­ma­cję o tym, na jakim etapie zna­j­du­je się ten pro­jekt.

– Filo­zofia jest ważnym skład­nikiem dorobku duchowego ludzkoś­ci. Jakaś, przy­na­jm­niej min­i­mal­na, jej zna­jo­mość jest potrzeb­na. Z drugiej strony jej niez­na­jo­mość w istot­ny sposób zubaża sposób widzenia otacza­jącego świa­ta i pozbaw­ia nas narzędzi lep­szego jego rozu­mienia. Stu­diowanie filo­zofii jest też lekcją prawdzi­wego plu­ral­iz­mu. Filo­zo­fowie różnią się w wielu kwes­t­i­ach, ale potrafią dostrzec i racjon­al­nie przed­staw­ić pod­stawy tych różnic oraz uch­wycić słaboś­ci włas­nych poglądów i poglądów innych. Filo­zofia racjon­al­izu­je dyskurs pub­liczny, który obec­nie jest w opłakanym stanie, nie tylko w Polsce, ale i całym świecie zachod­nim. Wszys­tko w nim jest czarno-białe. A filo­zo­fowie zda­ją sobie sprawę, że na ich pyta­nia nie ma jed­noz­nacznych odpowiedzi – uważa prof. Piotr Gutows­ki z Wydzi­ału Filo­zofii Katolick­iego Uni­w­er­syte­tu Lubel­skiego.

– Uważamy, że filo­zofia jest niezwyk­le waż­na w ksz­tałce­niu ogól­nym, a liceum to ostat­ni moment, żeby zacząć jej uczyć. Jest istot­na, bo uczy myśle­nia kry­ty­cznego, abstrak­cyjnego i ogól­nego. Dzię­ki niej uczniowie nie zamyka­ją się w cias­nych ramach poszczegól­nych przed­miotów – mówi Adam Kalbar­czyk, dyrek­tor Między­nar­o­dowego Liceum Ogól­nok­sz­tałcącego im. I.J. Paderewskiego w Lublin­ie.

W pier­wszych klasach tej szkoły filo­zofia jest obow­iązkowym przed­miotem. W tym roku szkoła wprowadz­ił pilotażowy pro­gram lekcji filo­zofii w czwartej klasie szkoły pod­sta­wowej. Jeżeli się sprawdzi, będzie kon­tyn­uowany w klasach piątej i szóstej.

Zdaniem Rober­ta Kryńskiego, redak­to­ra mag­a­zynu „Filo­zo­fuj!”, ele­men­tarną wiedzę na ten tem­at powinien mieć każdy. – Nasze cza­sopis­mo przekazu­je obraz tego czym żyje filo­zofia w formie przys­tęp­nej, prostej i atrak­cyjnej wiz­ual­nie.

Pro­jekt „Filo­zo­fuj!” to nie tylko pis­mo, ale i por­tal inter­ne­towy, warsz­taty dla dzieci i młodzieży oraz spotka­nia dyskusyjne. Najbliższe spotkanie Klubu „Filo­zo­fuj!” w Lublin­ie odbędzie się 12 grud­nia. Tem­atem będzie: U pod­staw rozu­mienia kul­tu­ry. Może wziąć w nim udzi­ał każdy.

Kosi

radio_lublin

Najnowszy numer można nabyć od 3 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy