Etyka Konferencje

O kompetencji moralnej w Poznaniu – konferencja Moral competence

W dniach 29–30 września 2017 roku w Poznaniu odbędzie się wyjątkowa konferencja Moral competence: A brand new research topic in cognitive psychology, ethics and law połączona z warsztatami z Konstanckiej Metody Dyskusji Dylematu (KMDD) rozpoczynającymi się 26 września. Magazyn „Filozofuj!” objął całe wydarzenie patronatem medialnym.

Wraz z roz­wo­jem neu­ronau­ki i nauk kog­ni­ty­wnych zde­cy­dowanie na pop­u­larnoś­ci zyskała ewolucyj­na teo­ria moral­noś­ci oraz tzw. embod­ied per­cep­tion (per­cepc­ja ucieleśniona), związane z automaty­czny­mi, nieświado­mi proce­sa­mi poz­naw­czy­mi. Odpowiedz­ią na ten trend może być pochyle­nie się nad zagad­nie­niem kom­pe­tencji moral­nej. Jak piszą orga­ni­za­torzy kon­fer­encji: „Czy sądy i decyz­je moralne rodzą się bezwied­nie i automaty­cznie? Przed laty etyką wstrząs­nął »mer­da­ją­cy psi ogon«. Led­wie ock­nęła się po tym, jak Den­nett pod­ważył wol­ną wolę. Dzisi­aj cios za ciosem zada­je etyce »embod­ied cog­ni­tion«. Czy kom­pe­tenc­ja moral­na ocali etykę? Czym jest i jak dzi­ała?”.

Odpowiedzi na te pyta­nia moż­na szukać między inny­mi w teorii prof. Geor­ga Lin­da na tem­at kom­pe­tencji kog­ni­ty­wno-moral­nych i dyskursy­wnych. Pokazu­je on w niej, że redukcjonizm do niczego nie prowadzi, a kom­pe­tenc­ja moral­na dzi­ała na wielu poziomach, nieświadomie i świadomie. W końcu „w pewnych sytu­ac­jach wprawa i automatyzm przy­da­ją się bardziej niż dłu­gotr­wałe wywody w sty­lu Kan­ta. Nie lekce­ważmy jed­nak wywodów: wiele kon­flik­tów, dylematów i nowych wyzwań wyma­ga rzetel­nego namysłu! Kon­fer­enc­ja Moral com­pe­tence: A brand new research top­ic in cog­ni­tive psy­chol­o­gy, ethics and law wkracza w samo epi­cen­trum tej świa­towej debaty”. Zatem jest to świet­na okaz­ja do wymi­any poglądów i otwartej dyskusji na tem­at ludzkiej moral­noś­ci oraz jej funkcjonowa­nia w codzi­en­noś­ci, dlat­ego wszyscy zain­tere­sowani są na nią bard­zo serdecznie zaproszeni.

Kon­fer­enc­ja jest częś­cią orga­ni­zowanych w Poz­na­niu warsz­tatów KMDD, których autorem jest właśnie prof. Lind. Jest to pro­fesjon­al­ny tren­ing mają­cy na celu wzmoc­nie­nie naszych kom­pe­tencji kog­ni­ty­wno-moral­nych oraz dyskursy­wnych, co przekła­da się na codzi­enne życie. Dyskus­je według Kon­stanck­iej Metody Dyskusji Dylematu (KMDD) mogą przy­dać się w szkole, urzędzie, na uni­w­er­syte­cie czy w kor­po­racji. Ses­je warsz­tatów dają sposob­ność doskonale­nia umiejęt­noś­ci nieza­leżnego rozu­mowa­nia oraz argu­men­tacji, a także poprawnego przeprowadza­nia dyskusji. Uczest­ni­cy warsz­tatów nabier­a­ją motywacji do zabiera­nia gło­su w dyskusji, a jed­nocześnie sta­ją się bardziej uważni w jej trak­cie, zysku­jąc tym samym poczu­cie odpowiedzial­noś­ci za własne słowa.

W pro­gramie warsz­tatów:

  • dyskus­ja KMDD®;
  • nau­ka kon­struowa­nia i przed­staw­iana pro­fesjon­al­nych, eduka­cyjnych dylematów;
  • bard­zo dużo prak­ty­ki;
  • zaplecze naukowe i metodolo­gia KMDD® oraz Tes­tu Osą­du Moral­nego (MCT®);
  • ewalu­ac­ja metodą MCT®;
  • możli­wość udzi­ału w sym­pozjum prezen­tu­ją­cym najnowsze bada­nia nad kom­pe­tencją moral­ną i jej roz­wo­jem;
  • odkrycie, że moral­ność i ety­ka to także kwes­t­ia zdol­noś­ci sądzenia, pode­j­mowa­nia decyzji, argu­men­towa­nia, a nie same wartoś­ci, normy i ślepe pod­porząd­kowanie się naka­zom i zaka­zom;
  • odkrycie, że najtrud­niejszym wyzwaniem dla naszego moral­nego umysłu są dylematy moralne;
  • odkrycie, że możesz wzmoc­nić swój moral­ny umysł i wzmac­ni­ać swo­ją postawę moral­ną wśród innych;
  • odkrycie, że pro­ces moral­ny toczy się podświadomie i świadomie.

Opra­cow­ał: Mateusz Tofil­s­ki


: UAM Poz­nań, Col­legium Maius, ul. Fredry 7
: 29–30 wrześ­nia 2017 (kon­fer­enc­ja); 26–29 wrześ­nia 2017 (warsz­taty KMDD)
Strona inter­ne­towa orga­ni­za­torów

Najnowszy numer można nabyć od 13 grudnia w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2019 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy