Patronaty Relacje i reportaże

Zofia Sajdek: O Lemie w Krakowie

„Filozofia Boga i religii w twórczości Stanisława Lema” – tak brzmiał tytuł konferencji, która odbyła się 20 maja b.r. na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Papieskiego JPII w Krakowie. Im więcej osób klikało przycisk „Wezmę udział” w wydarzeniu na Facebooku, tym częściej pojawiały się pytania: ale jak to – Stanisław Lem filozofem? Ten zabawny pisarz od robotów i podróży kosmicznych? I to w dodatku – filozofem religii...? Patronem medialnym konferencji był magazyn „Filozofuj!”.

Zob. zapowiedź konferencji.


Przy­byli goś­cie mogli się przekon­ać, że w tym określe­niu nie ma ani trochę prze­sady. Przysłuchu­jąc się kole­jnym wys­tąpi­eniom moż­na było dowiedzieć się np. o ory­gi­nal­nej kry­tyce zakładu Pas­cala przed­staw­ionej przez Lema w Doskon­ałej próżni, a także o tym, jak moż­na próbować ode­przeć zarzu­ty staw­iane przez Pis­arza. Przy okazji innego refer­atu miała miejsce dyskus­ja, czy „duizm” – wyz­nawany przez oo. destrukc­janów z Dzi­en­ników gwiaz­dowych – moż­na trak­tować jako odmi­anę wierzeń religi­jnych, czy też jest to jedynie Lemows­ka kry­ty­ka religii. Najwięcej jed­nak uwa­gi poświę­cil­iśmy kon­cepcjom Boga ułom­nego, czyli takiego, który np. nie jest wszech­moc­ny albo doskonale dobry.

Nie mniej ciekawa dyskus­ja miała miejsce przy okazji omaw­ia­nia Gole­ma IVprele­gen­ci starali się roz­graniczyć filo­zoficzne poję­cia „trans­gresji” i „tran­scen­dencji”. Okaza­ło się również, że twór­c­zość Lema może okazać się przy­czynkiem do rozważań nad dowo­dem na ist­nie­nie Boga św. Anzel­ma z Can­ter­bury. Inny prele­gent dokon­ał intere­su­jącego porów­na­nia myśli Lema z filo­zofią ks. prof. Michała Hellera.

Goś­ciem spec­jal­nym kon­fer­encji był prof. Jerzy Jarzęb­s­ki – to nazwisko powin­no być znane każde­mu pasjona­towi twór­c­zoś­ci Stanisława Lema, w kra­ju i za granicą. Pan Pro­fe­sor był obec­ny przez cały dzień, przysłuchi­wał się wszys­tkim refer­atom i chęt­nie roz­jaś­ni­ał wszelkie wąt­pli­woś­ci. Niemal wszys­tkie wys­tąpi­enia zostały okras­zone cho­ci­aż kilko­ma zda­ni­a­mi komen­tarza. Dzię­ki temu jako orga­ni­za­torzy mogliśmy być pewni wysok­iego mery­to­rycznego poziomu wydarzenia. Pro­fe­sor wziął również udzi­ał w koń­cowej dyskusji z dr. Jakubem Gomułką – nagranie z niej moż­na obe­jrzeć poniżej.

Już za rok będzie miała miejsce kole­j­na lemo­log­icz­na kon­fer­enc­ja, tym razem poświę­cona filo­zofii kul­tu­ry Lema. Do zgłasza­nia refer­atów zachę­camy zarówno nauczy­cieli aka­demic­kich, jak i stu­den­tów, dok­toran­tów, a nawet absol­wen­tów, niezwiązanych obec­nie z żad­ną uczel­nią. Serdecznie zaprasza­my!


zofia-sajdek_fotoZofia Sajdek – Absol­wen­t­ka filo­zofii, a obec­nie dok­toran­t­ka w Kat­e­drze Filo­zofii Religii Wydzi­ału Filo­zoficznego UPJPII w Krakowie. Zain­tere­sowa­nia filo­zoficzne: teodycea, kon­cepc­je słabego Boga, prob­lem indukcji.

 Zob. pro­fil kon­fer­encji na Face­booku.


Oto film z debaty z udzi­ałem: prof. dr hab. Jerzego Jarzęb­skiego, znaw­cy twór­c­zoś­ci Stanisława Lema, oraz dr. Jaku­ba Gomuł­ki.

Zdję­cia i mon­taż: Adam Płon­ka

Najnowszy numer można nabyć od 3 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy