Aktualności Patronaty Wydarzenia

Filozoficznie o niebie w Dworze Artusa

Zapraszamy dziś, 12 kwietnia o godz. 18:30, na Dwór Artusa w Toruniu na spotkanie z cyklu „Czwartek z filozofią. Mowa będzie o istocie i źródle religii. „Filozofuj!” zwyczajowo patronuje temu wydarzeniu.

Zapisz się do naszego newslettera

Dwie rzeczy napeł­ni­a­ją umysł coraz to nowym i wzma­ga­ją­cym się podzi­wem i czcią, im częś­ciej i trwalej się nad nimi zas­tanaw­iamy: niebo gwiaździste nade mną i pra­wo moralne we mnie” powiedzi­ał I. Kant.

Głównym tem­atem wykładu w ramach „Czwartku z filo­zofią” będzie właśnie niebo. Niejed­nokrot­nie było ono dla filo­zofów inspiracją i źródłem wielu prze­myśleń. Wierzą­cy człowiek w trud­nym dla niego cza­sie wznosi bła­gal­nie oczy ku niebu. Wielu z nas ma również wyobraże­nie, jak to jest czuć się niebi­ańsko. Warto pod­jąć rozważa­nia na ten tem­at i poz­nać znacze­nie nie­ba w uję­ciu filo­zofii religii.

Prof. UMK Tomasz Kupś opowie o dwóch pod­sta­wowych pyta­ni­ach z zakre­su filo­zofii religii: „Co jest istotą religii?” i „Jakie jest źródło religii?”.

Reli­gioz­naw­st­wo, zwłaszcza w fenom­e­nologii religii przyj­mu­je się doświad­cze­nie „nie­ba” za jed­no ze źródłowych doświad­czeń człowieka religi­jnego. Czy jed­nak jest ono tylko „doświad­cze­niem religi­jnym”?Może jest bardziej źródłowym „doświad­cze­niem pod­sta­wowym”? To główne pytanie, na które odpowie w trak­cie wykładu prof. Tomasz Kupś.

Tomasz Kupś – dr hab. filo­zofii, pro­fe­sor nadzwycza­jny w Insty­tu­cie Filo­zofii Uni­w­er­syte­tu Mikoła­ja Koperni­ka w Toruniu. Zaj­mu­je się his­torią filo­zofii nowożyt­nej i filo­zofią religii. Autor mono­grafii: Kon­cepc­ja egzys­tencji Søre­na Kierkegaar­da (Toruń 2004), Filo­zofia religii Immanuela Kan­ta (Toruń 2008), Opus pos­tu­mum Immanuela Kan­ta (Toruń 2016). Na język pol­s­ki przekładał między inny­mi rozprawy Kan­ta, Fichtego, Jasper­sa, Schillera, Bult­man­na, Müllera. Redak­tor naczel­ny kwartal­ni­ka Stu­dia z His­torii Filo­zofii oraz serii wydawniczej pub­liku­jącej mate­ri­ały z dziejów recepcji filo­zofii Kan­ta w Polsce.

 

opra­cow­ała: Lil­iana Rad­kiewicz
Źródło: Dwór Artusa


Czwartek 12 kwiet­nia godz. 18:30 Sala Wiel­ka na Dworze Artusa w Toruniu.

Wstęp wol­ny

Wydarze­nie na face­booku jest >tutaj.

 

Najnowszy numer można nabyć od 2 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy