Aktualności Patronaty Wydarzenia

O różnie rozumianej wolności słowa. Wykład Artura Szutty w ramach spotkań filozoficznych w IKM

filozofia w IKM
Najbliższy wykład z cyklu Filozofia w IKM poprowadzi Artur Szutta – filozof, pracownik Uniwersytetu Gdańskiego, redaktor naczelny magazynu „Filozofuj!”. Specjalizuje się w filozofii społecznej, etyce i metaetyce. Z publicznością porozmawia o autentycznej i różnie rozumianej wolności słowa. Spotkanie odbędzie się 20 marca o godz. 18.00 w Instytucie Kultury Miejskiej. Wstęp wolny.

Zapisz się do naszego newslettera

– Nie licząc wyjątków, wszyscy popier­a­ją wol­ność słowa, różnie ją jed­nak rozu­miejąc. Jed­ni ogranicza­ją jed­nak tę wol­ność zgadza­jąc się jedynie na pra­wo głoszenia tych poglądów, które uzna­ją za słuszne; inni nie staw­ia­ją jej żad­nych granic. Wielu w swoich poglą­dach na tem­at wol­noś­ci słowa zna­j­du­je się pomiędzy tymi skra­jnoś­ci­a­mi. Pytanie, jakie staw­iam w swoim wys­tąpi­e­niu brz­mi: gdzie prze­b­ie­ga grani­ca między wol­noś­cią słowa, do jakiej mamy pra­wo, a tą, z której korzys­tać nie powin­niśmy – zapowia­da Artur Szut­ta.

Artur Szut­ta – filo­zof, pra­cown­ik Uni­w­er­syte­tu Gdańskiego, redak­tor naczel­ny mag­a­zynu „Filo­zo­fuj!”. Spec­jal­izu­je się w filo­zofii społecznej, etyce i metae­tyce.

Filo­zofia w IKMO aut­en­ty­cznej wol­noś­ci słowa. Wykład Artu­ra Szut­ty

Data: 20 mar­ca, godz. 18.00

Miejsce: Insty­tut Kul­tu­ry Miejskiej, ul. Dłu­gi Targ 39/40, Gdańsk

Wydarze­nie na Face­booku: https://www.facebook.com/events/401400687275568/

Patronat: Filo­zo­fuj!

Wstęp wol­ny

Najnowszy numer można nabyć od 2 lipca w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Sklep

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy