Aktualności Patronaty Wydarzenia

O różnie rozumianej wolności słowa. Wykład Artura Szutty w ramach spotkań filozoficznych w IKM

filozofia w IKM
Najbliższy wykład z cyklu Filozofia w IKM poprowadzi Artur Szutta – filozof, pracownik Uniwersytetu Gdańskiego, redaktor naczelny magazynu „Filozofuj!”. Specjalizuje się w filozofii społecznej, etyce i metaetyce. Z publicznością porozmawia o autentycznej i różnie rozumianej wolności słowa. Spotkanie odbędzie się 20 marca o godz. 18.00 w Instytucie Kultury Miejskiej. Wstęp wolny.

Zapisz się do naszego newslettera

– Nie licząc wyjąt­ków, wszy­scy popie­ra­ją wol­ność sło­wa, róż­nie ją jed­nak rozu­mie­jąc. Jed­ni ogra­ni­cza­ją jed­nak tę wol­ność zga­dza­jąc się jedy­nie na pra­wo gło­sze­nia tych poglą­dów, któ­re uzna­ją za słusz­ne; inni nie sta­wia­ją jej żad­nych gra­nic. Wie­lu w swo­ich poglą­dach na temat wol­no­ści sło­wa znaj­du­je się pomię­dzy tymi skraj­no­ścia­mi. Pyta­nie, jakie sta­wiam w swo­im wystą­pie­niu brzmi: gdzie prze­bie­ga gra­ni­ca mię­dzy wol­no­ścią sło­wa, do jakiej mamy pra­wo, a tą, z któ­rej korzy­stać nie powin­ni­śmy – zapo­wia­da Artur Szut­ta.

Artur Szut­ta – filo­zof, pra­cow­nik Uni­wer­sy­te­tu Gdań­skie­go, redak­tor naczel­ny maga­zy­nu „Filo­zo­fuj!”. Spe­cja­li­zu­je się w filo­zo­fii spo­łecz­nej, ety­ce i meta­ety­ce.

Filo­zo­fia w IKMO auten­tycz­nej wol­no­ści sło­wa. Wykład Artu­ra Szut­ty

Data: 20 mar­ca, godz. 18.00

Miej­sce: Insty­tut Kul­tu­ry Miej­skiej, ul. Dłu­gi Targ 39/40, Gdańsk

Wyda­rze­nie na Face­bo­oku: https://www.facebook.com/events/401400687275568/

Patro­nat: Filo­zo­fuj!

Wstęp wol­ny

Najnowszy numer można nabyć od 2 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy