Aktualności Patronaty Wydarzenia

O różnie rozumianej wolności słowa. Wykład Artura Szutty w ramach spotkań filozoficznych w IKM

filozofia w IKM
Najbliższy wykład z cyklu Filozofia w IKM poprowadzi Artur Szutta – filozof, pracownik Uniwersytetu Gdańskiego, redaktor naczelny magazynu „Filozofuj!”. Specjalizuje się w filozofii społecznej, etyce i metaetyce. Z publicznością porozmawia o autentycznej i różnie rozumianej wolności słowa. Spotkanie odbędzie się 20 marca o godz. 18.00 w Instytucie Kultury Miejskiej. Wstęp wolny.

– Nie licząc wyjątków, wszyscy popier­a­ją wol­ność słowa, różnie ją jed­nak rozu­miejąc. Jed­ni ogranicza­ją jed­nak tę wol­ność zgadza­jąc się jedynie na pra­wo głoszenia tych poglądów, które uzna­ją za słuszne; inni nie staw­ia­ją jej żad­nych granic. Wielu w swoich poglą­dach na tem­at wol­noś­ci słowa zna­j­du­je się pomiędzy tymi skra­jnoś­ci­a­mi. Pytanie, jakie staw­iam w swoim wys­tąpi­e­niu brz­mi: gdzie prze­b­ie­ga grani­ca między wol­noś­cią słowa, do jakiej mamy pra­wo, a tą, z której korzys­tać nie powin­niśmy – zapowia­da Artur Szut­ta.

Artur Szut­ta – filo­zof, pra­cown­ik Uni­w­er­syte­tu Gdańskiego, redak­tor naczel­ny mag­a­zynu „Filo­zo­fuj!”. Spec­jal­izu­je się w filo­zofii społecznej, etyce i metae­tyce.

Filo­zofia w IKMO aut­en­ty­cznej wol­noś­ci słowa. Wykład Artu­ra Szut­ty

Data: 20 mar­ca, godz. 18.00

Miejsce: Insty­tut Kul­tu­ry Miejskiej, ul. Dłu­gi Targ 39/40, Gdańsk

Wydarze­nie na Face­booku: https://www.facebook.com/events/401400687275568/

Patronat: Filo­zo­fuj!

Wstęp wol­ny

Najnowszy numer można nabyć od 3 stycznia w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować

Sklep

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy