Audycje Popularyzacja

O sensie filozofowania w XXI wieku w Polskim Radiu Czwórka

Gośćmi programu „Strefa Prywatna" byli redaktorzy „Filozofuj!” Artur Szutta, Natasza Szutta i Kamil Radziszewski. Tematem audycji był sens oraz sposób filozofowania we współczesnym świecie.

Zapisz się do naszego newslettera

Audy­cja w Pol­skim Radiu Czwór­ka zosta­ła wyemi­to­wa­na 23 sierp­nia o godz. 20.05.

Filo­zof żyje na róż­nych pozio­mach. Na pozio­mie idei pro­wa­dzi abs­trak­cyj­ne dywa­ga­cje, w zwy­kłym życiu zaj­mu­je się pro­za­icz­ny­mi czyn­no­ścia­mi i raczej twar­do stą­pa po zie­mi. W XXI wie­ku filo­zof to ktoś, kto ma skłon­no­ści do myśle­nia i chce zro­zu­mieć na czym pole­ga świat.

– mówił na na ante­nie Artur Szut­ta

Każ­dy czło­wiek, bez wzglę­du na tryb życia, jaki pro­wa­dzi, ma skłon­ność do głęb­szej reflek­sji. Czę­sto przy­cho­dzi ona w momen­cie, w któ­rym coś nam się przy­da­rza. Wte­dy zada­je­my sobie pyta­nie o sens ist­nie­nia i powód, dla któ­re­go zosta­li­śmy w to wszyst­ko wrzu­ce­ni.

– wyja­śnia­ła Nata­sza Szut­ta


Audycji  można wysłuchać > tutaj.

Najnowszy numer można nabyć od 2 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy